Business & Finance Τετάρτη 31/01/2024, 07:39 ΜΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Avramar: Παραμένει η αβεβαιότητα παρά το αναθεωρημένο business plan και τα σενάρια για funds

Avramar: Παραμένει η αβεβαιότητα παρά το αναθεωρημένο business plan και τα σενάρια για funds

Οι δύσκολες παγκόσμιες οικονομικές συνθήκες το 2023 και ο υψηλός πληθωρισμός των τροφίμων επηρέασαν αρνητικά το κόστος παραγωγής και την κατανάλωση ψαριών στις ευρωπαϊκές αγορές, με αποτέλεσμα την σημαντική μείωση του όγκου και των εσόδων της Avramar το 2023. Όπως αναφέρεται στις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, το γεγονός αυτό επηρέασε αρνητικά την ταμειακή κατάσταση του Ομίλου μειώνοντας τη ρευστότητά του.

Οι κύριοι συντελεστές που οδήγησαν στα παραπάνω είναι οι εξής:

  • Ο αυξημένος ανταγωνισμός από την Τουρκία που της απέφερε αύξηση του μεριδίου αγοράς κατά 7%, γεγονός το οποίο συνδυάστηκε με ταυτόχρονη μείωση της ζήτησης των ψαριών από Έλληνες παραγωγούς κατά 14% το 2023 έναντι των αντιστοίχων πωλήσεων στο 2022
  • Οι υψηλές τιμές πώλησης που παρουσιάζουν τα ελληνικά ψάρια έναντι των τουρκικών.

Αθέτηση όρων δανειακών συμβάσεων

Στις 31 Δεκεμβρίου 2022, η εταιρεία αθέτησε ορισμένους όρους των δανειακών συμβάσεων, που σχετίζονται κυρίως με την οικονομική θέση και απόδοση της εταιρείας και του Ομίλου καθώς και με υποχρεώσεις για την αναδιάρθρωση των ελληνικών εταιρειών του ομίλου Avramar που λειτουργούν στην Ελλάδα. Ως αποτέλεσμα, των πολλαπλών ρητρών σταυροειδούς αθέτησης υποχρεώσεων των δανειακών τους συμβάσεων, ο όμιλος έχει αναταξινομήσει τις εν λόγω δανειακές υποχρεώσεις ύψους €264,1 εκατ. αντίστοιχα σε βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις κατά την 31 Δεκεμβρίου 2022.

Λαμβάνοντας υπόψη αυτή την αναταξινόμηση, ο Όμιλος εμφάνιζε αρνητικό κεφάλαιο κίνησης €44,5 εκατ. Επιπλέον, λόγω ανεπάρκειας σε κεφαλαίο κίνησης, ο Όμιλος δεν ήταν σε θέση να ανταποκριθεί πλήρως στις συμβατικές του υποχρεώσεις που απορρέουν από τις δανειακές συμβάσεις έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023, οι οποίες περιλαμβάνουν αποπληρωμές κεφαλαίου και τόκων €29 εκατ. σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα αποπληρωμής των δανείων. Επιπροσθέτως, ο Όμιλος σημείωσε ζημίες €29,2 εκατ. το 2022, με συνέπεια κατά την 31 Δεκεμβρίου 2022, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας να καταστεί μικρότερο από το μισό του μετοχικού της κεφαλαίου, με αποτέλεσμα να συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 119 του 4548/2018.

Αναθεώρηση στρατηγικής

Ως εκ τούτου, η διοίκηση αναπροσάρμοσε τις παραδοχές τιμολόγησης και αναθεώρησε την στρατηγική της καταλήγοντας σε ένα νέο επιχειρηματικό Σχέδιο, λαμβάνοντας υπόψη τη νέα κατάσταση της αγοράς και επικεντρώνοντας στη βελτίωση της κερδοφορίας και στη δημιουργία λειτουργικών ταμειακών ροών.

Για το σκοπό αυτό, η Avramar προσέλαβε έναν ανεξάρτητο χρηματοοικονομικό σύμβουλο για να βοηθήσει, μεταξύ άλλων, τη διοίκηση:

  • να λάβει η εταιρεία από τις δανείστριες τράπεζες βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση για την κάλυψη των τρεχουσών αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης και να λάβει waivers για την αθέτηση των συμβάσεων,
  • να συντάξει πρόταση αναχρηματοδότησης που θα υποβληθεί στις δανείστριες τράπεζες
  • να συντονίσει όλες τις αντίστοιχες διαδικασίες αναχρηματοδότησης των ομολογιακών δανείων

Σε συζητήσεις με τους πιστωτές

Η διοίκηση σε συνεργασία με τον σύμβουλο ξεκίνησαν συζητήσεις με τις δανείστριες τράπεζες τον Μάιο του 2023 και βρίσκονται στη διαδικασία προετοιμασίας της πρότασης αναχρηματοδότησης. Τον Ιούνιο του 2023, οι δανείστριες τράπεζες ζήτησαν μια Ανεξάρτητη Επιχειρηματική Επισκόπηση (“IBR”) από τις ελληνικές θυγατρικές εταιρείες του επιχειρηματικού σχεδίου του Ομίλου Αvramar, μια Έκθεση δέουσας επιμέλειας Due Diligence Report (FDD) , καλύπτοντας τις ιστορικές οικονομικές πληροφορίες του Ομίλου για το 2021 έως τον Μάιο 2023 και μια απογραφή ψαριών που θα πραγματοποιείτο από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες.

Με βάση το αναθεωρημένο επιχειρηματικό σχέδιο, η εταιρεία προχώρησε σε αναπροσαρμογή του προφίλ του ιχθυοπληθυσμού, με πώληση πλεονάζουσας βιομάζας (excess biomass) 1.658 τόνων, με ζημία €5,9 εκατ. και θανάτωση (culling) 1.411 τόνων αποθέματος με ζημία € 9,5 εκατ.

Πώληση ακινήτου και κυβερνοεπίθεση

Τον περασμένο Ιούνιο, η εταιρεία πούλησε το κτίριο και εγκαταστάσεις της στο Κορωπί έναντι τιμήματος ποσού €3,5 εκατ. από την οποία συναλλαγή το κέρδος ανήλθε σε €0,3 εκατ. επηρεάζοντας θετικά τα αποτελέσματα της επόμενης χρήσης.

Τον Μάρτιο του 2023, η εταιρεία δέχτηκε κυβερνοεπίθεση στους τραπεζικούς της λογαριασμούς η οποία κρίθηκε ανεπιτυχής καθώς υπήρξε άμεση αντίδραση από την διοίκηση και ανακτήθηκε το σύνολο σχεδόν των ποσών στους σχετικούς τραπεζικούς λογαριασμούς.

Το δάνειο-γέφυρα των €20 εκατ.

Τον Νοέμβριο του 2023, μετά την ολοκλήρωση τόσο του IBR και του FDD όσο και της απογραφής ψαριών, οι τράπεζες κοινοποίησαν στην εταιρεία μία ενημερωμένη ενδεικτική και μη δεσμευτική συμφωνία για μια νέα βραχυπρόθεσμη διευκόλυνση που θα τεθεί άμεσα στη διάθεση των ελληνικών εταιρειών.

Οι βασικοί όροι αυτής της χρηματοδότησης αφορά σε κοινοπρακτικό ομολογιακό δάνειο ή / και δάνειο κεφαλαίου κίνησης μέσω αλληλόχρεου λογαριασμού για ποσό έως €20 εκατ., με σκοπό την κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης για την υποστήριξη της συνέχισης της δραστηριότητας της εταιρείας.

Όλες οι μετοχές των ελληνικών εταιρειών του ομίλου Avramar θα ενεχυριαστούν υπέρ των τραπεζών.

Πρόκειται για ένα δάνειο-γέφυρα που βρίσκεται σε συζητήσεις εδώ και αρκετούς μήνες, ωστόσο ακόμη δεν έχει εκταμιευθεί.

Ελπίδες, αλλά η αβεβαιότητα παραμένει

Με βάση τις πρωτοβουλίες που ανέλαβε η διοίκηση για την ενδιάμεση χρηματοδότηση, η επικαιροποιημένη πρόβλεψη των ταμειακών ροών των ελληνικών εταιρειών του ομίλου Avramar για το 2024 δείχνει ότι θα υπάρχει επάρκεια σε ρευστότητα για την κάλυψη των οικονομικών τους υποχρεώσεων. Παρά το γεγονός αυτό, η πιθανή αδυναμία της Εταιρείας να ολοκληρώσει μια αναχρηματοδότηση του συνόλου των συμβατικών της υποχρεώσεων σε σχέση με τις δανειακές της υποχρεώσεις και να λάβει βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση για την κάλυψη τρεχουσών αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης, υποδηλώνει την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας η οποία ενδεχομένως θα εγείρει σημαντική αμφιβολία σχετικά με τη δυνατότητα συνέχισης της δραστηριότητας της εταιρείας και του ομίλου.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι οι βασικοί μέτοχοι της εταιρείας -το κρατικό επενδυτικό ταμείο του Άμπου Ντάμπι, Mubadala, και το αμερικανικό fund Amerra Capital Management- τα οποία έχουν επενδύσει περίπου €200 εκατ. από τότε που εισήλθαν στην εταιρεία, εξετάζουν το ενδιαφέρον που έχουν εκδηλώσει δύο νέα funds από Ευρώπη και ΗΠΑ.

moneyreview.gr

Διαβάστε επίσης:

Όλα τα ενδεχόμενα ανοικτά για το αβέβαιο μέλλον της Avramar

Μεγάλη κινητικότητα στον κλάδο τροφίμων και ποτών – Μπαράζ συμφωνιών το 2023

Νέο δάνειο-σωσίβιο στην Avramar με ενέχυρο τις μετοχές της

Αναζητείται επενδυτής για τα μεγαλύτερα ιχθυοτροφεία – Σε δεινή θέση η Avramar

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News