ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου επιβεβαιώνει η Attica Bank

H δεύτερη κεφαλαιακή ενίσχυση τοποθετείται εντός του α’ εξαμήνου του 2022

Νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου επιβεβαιώνει η Attica Bank

Την προοπτική δεύτερης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου για την κάλυψη του κεφαλαιακού κενού της Attica Bank, όπως έχει γράψει το moneyreview, επιβεβαιώνει η χθεσινή ανακοίνωση της Τράπεζας στο ΧΑ που περιγράφει τη διαδικασία συμμετοχής της Ellington στην τρέχουσα ΑΜΚ έως του ποσού των 240 εκατ. ευρώ, αλλά και τα επόμενα βήματα για την πλήρη εξυγίανση της Τράπεζας. 

Όπως προκύπτει από την ανακοίνωση οι κεφαλαιακές ανάγκες της Attica Bank ενδέχεται να διευρυνθούν μετά την αξιολόγηση του χαρτοφυλακίου των κόκκινων δανείων που προτίθεται να τιτλοποιήσει η Τράπεζα κάνοντας χρήση και του μηχανισμού κρατικών εγγυήσεων, του Ηρακλή. Το προς τιτλοποίηση χαρτοφυλάκιο ανέρχεται σε 3 δισ. ευρώ και η αξιολόγηση έχει ανατεθεί στην DBRS προκειμένου να καθοριστεί το τμήμα που θα αποτελέσει τον τίτλο ενδιάμεσης εξασφάλισης (mezzanine note) που θα μεταβιβαστεί σε επενδυτές και τον τίτλο χαμηλής διαβάθμισης (junior note), που θα αποτυπώνει τη ζημιά που θα πρέπει να πάρει η Τράπεζα. Η ολοκλήρωση της αξιολόγησης θα κρίνει και το ύψος της κρατικής εγγύησης που θα λάβει η Τράπεζα μέσω του Ηρακλή. 

Υπενθυμίζεται ότι με βάση τα στοιχεία του α΄ εξαμήνου του 2021 ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας έχει υποχωρήσει στο 3,1% λόγω των αυξημένων προβλέψεων που έλαβε για την κάλυψη της ζημιάς από τις προγραμματισμένες τιτλοποιήσεις, χωρίς όπως φαίνεται οι προβλέψεις αυτές να επαρκούν για το σύνολο της ζημιάς που θα υποστεί η Τράπεζα. 

Στο βαθμό που οι ζημιές για την εξυγίανση της Attica Bank διευρυνθούν, ενδεχόμενο εξαιρετικά πιθανό, θα απαιτηθεί και δεύτερη κεφαλαιακή ενίσχυση, η οποία θα συνδυαστεί και με κεφάλαια για την ανάπτυξή της. Με βάση αυτό το σχεδιασμό η δεύτερη κεφαλαιακή ενίσχυση τοποθετείται εντός του α’ εξαμήνου του 2022 και εφόσον υλοποιηθεί θα αποτελέσει και το καθοριστικό βήμα για την πλήρη ιδιωτικοποίηση της Τράπεζας. 

Αναλυτικότερα όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της η Attica το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), το Ταμείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΜΕΔΕ) και οι εταιρείες Ellington Solutions και ES GINI Investments Limited, που ενεργεί ως επενδυτικό όχημα το οποίο συμβουλεύει η Ellington Solutions, συνήψαν δεσμευτική συμφωνία σχετικά με την επένδυση των μερών στην Τράπεζα. Οι βασικοί όροι της Σσυμφωνίας, είναι οι εξήςι:

i) Το ΤΧΣ θα συμμετέχει στην τρέχουσα ΑΜΚ για ποσό έως 153.765.391 ευρώ, ασκώντας αντίστοιχα δικαιώματα προτίμησης που του ανήκουν και καλύπτοντας τις αναλογούσες στο ποσό αυτό νέες μετοχές της αύξησης, προκειμένου εν συνεχεία η Ellington να αποκτήσει τις αδιάθετες νέες μετοχές ως εξής:

(ii) το ΤΜΕΔΕ και η Ellington θα συμμετέχουν με συνολικό ποσό 62 εκατ. ευρώ και συγκεκριμένα:

• Το ΤΜΕΔΕ θα ασκήσει πλήρως τα δικαιώματα προτίμησής που του ανήκουν και θα καλύψει τις νέες μετοχές που του αναλογούν, και

• Η Ellington θα αποκτήσει όλες τις αδιάθετες νέες μετοχές, δηλαδή τις αδιάθετες νέες μετοχές που θα προκύψουν τόσο από τη μη άσκηση δικαιωμάτων προτίμησης από μετόχους μειοψηφίας, όσο και από τη μη πλήρη άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης του ΤΧΣ, κατά τα ανωτέρω.

(iii) εάν το ποσό των αδιάθετων νέων μετοχών που θα κατανεμηθούν από την Τράπεζα στην Ellington δεν επαρκεί για να επιτρέψει στην Ellington, μαζί με το ΤΜΕΔΕ,να συμμετάσχουν στην ΑΜΚ με το συνολικό ποσό των 62 εκατ. ευρώ η διαφορά μεταξύ του ποσού των 62 εκατ. ευρώ και του ποσού που πράγματι θα καταβληθεί για τη συμμετοχή στην ΑΜΚ από το ΤΜΕΔΕ και την Ellington, θα αυξήσει τη συμμετοχή της Ellington στη δεύτερη επένδυση (όπως συναφώς ορίζεται κατωτέρω).

Μετά την ολοκλήρωση της Αύξησης, τα Μέρη θα εξασφαλίσουν ότι η Τράπεζα θα προχωρήσει στη διενέργεια άσκησης δέουσας επιμέλειας που θα ολοκληρωθεί το αργότερο έως τις 31 Μαρτίου 2022. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει εύλογη εξασφάλιση μέχρι τα μέσα Ιανουαρίου 2022 ότι θα ολοκληρωθεί εγκαίρως η προαξιολόγηση (prerating) της πιστοληπτικής διαβάθμισης των ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (Senior Notes) των εκκρεμών τιτλοποιήσεων της Τράπεζας από εξωτερικό οργανισμό πιστοληπτικής αξιολόγησης, θα διοριστεί εξειδικευμένη εταιρεία σε συναλλαγές τιτλοποιήσεων προκειμένου να εκτιμήσει τις τυχόν ζημίες που θα προκύψουν από την ένταξη των τιτλοποιήσεων στο πρόγραμμα τιτλοποιήσεων με παροχή εγγυήσεων του Δημοσίου Ηρακλής.

Σκοπός της Άσκησης Δέουσας Επιμέλειας και της ενδεχόμενης Αξιολόγησης Προγράμματος Ηρακλής είναι να ποσοτικοποιήσουν τυχόν κενά στις προβλέψεις για πιστωτικούς κινδύνους και λοιπές απομειώσεις της Τράπεζας και να εντοπίσουν ενέργειες προς καταγραφή στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του οικονομικού έτους 2021 για την κάλυψη τυχόν επιπλέον προβλέψεων.

Μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω τα Μέρη δεσμεύονται να προβούν σε δεύτερη επένδυση στην Τράπεζα το αργότερο εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων του 2021, κατά τρόπο ώστε το ΤΜΕΔΕ και η Ellington να κατέχουν τελικά ποσοστό περίπου 68% του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας. Αυτή η δεύτερη επένδυση συνίσταται σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, είτε με δικαίωμα προτίμησης παλαιών μετόχων είτε χωρίς (η «Δεύτερη Αύξηση»), και ενδεχομένως σε μια «Τρίτη Εισφορά Κεφαλαίου» (η Δεύτερη Αύξηση μαζί με την Τρίτη Εισφορά Κεφαλαίου, εφεξής η «Δεύτερη Επένδυση»).

Η τυχόν Τρίτη Εισφορά Κεφαλαίου θα δομηθεί είτε ως τρίτη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, είτε ως έκδοση από την Τράπεζα τίτλων παραστατικών δικαιωμάτων κτήσης μετοχών (warrants) ή οποιουδήποτε άλλου εναλλακτικού χρηματοοικονομικού μέσου, όπως μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο, που θα συμφωνηθεί μεταξύ των Μερών. 

Το ποσό της Δεύτερης Αύξησης και της Τρίτης Εισφοράς Κεφαλαίου (στο μέτρο που θα απαιτηθεί), καθώς και ο αριθμός των νέων μετοχών που θα εκδοθούν για καθένα από τα Μέρη θα βασίζονται σε ένα μηχανισμό προσαρμογής σε αναλογία με το ακριβές μέγεθος των προβλέψεων που θα πρέπει να λογιστικοποιηθούν σε σχέση με τα συνολικά ανοίγματα της Τράπεζας ως αποτέλεσμα (α) της διεξαγωγής της Άσκησης Δέουσας Επιμέλειας, (β) της τυχόν Αξιολόγησης Προγράμματος Ηρακλής και (γ) της μειωτικής επίπτωσης στη συμμετοχή μετόχων στο κεφάλαιο της Τράπεζας λόγω τυχόν μετατροπής αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων (DTC) που τυχόν πραγματοποιηθεί μεταξύ της Δεύτερης Αύξησης και της Τρίτης Εισφοράς Κεφαλαίου. Καθένας από τους ΤΜΕΔΕ και Ellington αναλαμβάνει την υποχρέωση να συμμετέχει στη Δεύτερη Επένδυση ισότιμα (pari passu). Σε περίπτωση που κάποιος εκ των δύο δεν επενδύσει το σύνολο ή μέρος του ποσού το οποίο έχει δεσμευτεί να επενδύσει, ο έτερος αναλαμβάνει να επενδύσει το ποσό αυτό.

Διαβάστε επίσης:

Attica Bank: Το σχήμα ΤΜΕΔΕ – Ellington προέκρινε το ΤΧΣ για την ΑΜΚ

 

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News