ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ

Επιδότηση ΜμΕ για συνέργειες και συγχωνεύσεις – Σε ποιους τομείς

Το ποσοστό της επιδότησης κυμαίνεται από 20% έως και 100% ανάλογα με την Περιφέρεια και το είδος της δαπάνης

Επιδότηση ΜμΕ για συνέργειες και συγχωνεύσεις – Σε ποιους τομείς

Ισχυρά χρηματοδοτικά κίνητρα για συνεργασίες και συγχωνεύσεις επιχειρήσεων παρέχει πρόγραμμα του ΕΣΠΑ, που προβλέπει επιδότηση από 20% έως και 100% για συγκεκριμένες επενδυτικές δαπάνες που πραγματοποιούν συνεργατικοί σχηματισμοί μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Πρόκειται για τη Δράση «Ενίσχυση Αλυσίδων Προστιθέμενης Αξίας – Συνεργατικοί Συνεταιρισμοί – Δικτυώσεις», η οποία αφορά εννέα τομείς προτεραιότητας, όπως είναι:

 • Αγροδιατροφή ‐ Βιομηχανία Τροφίμων
 • Τουρισμός
 • Πολιτιστικές & Δημιουργικές Βιομηχανίες
 • Υλικά ‐ Κατασκευές
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών
 • Ενέργεια
 • Εφοδιαστική Αλυσίδα
 • Περιβάλλον
 • Υγεία

Σκοπός της δράσης είναι η διασύνδεση μεταποιητικών επιχειρήσεων και η αύξηση τού μεριδίου της βιομηχανίας στο ΑΕΠ τής χώρας, ώστε να υπάρξει παραγωγική ανασυγκρότηση με στόχο την επανεκκίνηση και αναζωογόνηση της οικονομίας, την αύξηση της απασχόλησης και των εισοδημάτων, τη δημιουργία σύγχρονων υποδομών και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της χώρας στο ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον.

Οι επενδυτικές πρωτοβουλίες θα πρέπει να αφορούν:

 • την ανάπτυξη τελικών ή ενδιάμεσων νέων ή διαφοροποιημένων προϊόντων/υπηρεσιών, με έμφαση στην ποιοτική αναβάθμιση, την τυποποίηση, την πιστοποίηση και το σεβασμό προς το περιβάλλον
 • την εισαγωγή νέων τεχνολογιών, πρωτοτυπιών και καινοτομιών (τεχνολογικών και μη τεχνολογικών) στην παραγωγική διαδικασία
 • τη μεταφορά τεχνογνωσίας και εφαρμογή πρωτοτύπων/καινοτομικών ιδεών κοινού ενδιαφέροντος.

Επιλέξιμοι δικαιούχοι είναι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις ενισχυόμενες Περιφέρειες και συμμετέχουν σε ομάδες Συνεργατικών Σχηματισμών, οι οποίες συγκροτούνται από τουλάχιστον τρεις υφιστάμενες και νέες ανεξάρτητες μεταξύ τους μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Στο συνεργατικό σχήμα απαιτείται να συμμετέχει τουλάχιστον μία υφιστάμενη μεταποιητική επιχείρηση, που δραστηριοποιείται σε έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ στούς 9 τομείς προτεραιότητας. Στο πλαίσιο της δράσης ενισχύονται επενδυτικά σχέδια συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, το συνολικό ύψος των οποίων ανά συνεργατική πρόταση θα κυμαίνεται από 400.000 ευρώ έως και 3 εκατ. ευρώ ανάλογα με τον αριθμό επιχειρήσεων που συμμετέχουν στο προτεινόμενο σύμφωνο συνεργασίας.

Ο προϋπολογισμός τής δράσης ανέρχεται στα 32 εκατ. ευρώ και το ποσοστό της επιδότησης κυμαίνεται από 20% έως και 100% ανάλογα με την Περιφέρεια και το είδος τής δαπάνης. Η ιδιωτική συμμετοχή του δικαιούχου της ενίσχυσης πρέπει να ανέρχεται σε τουλάχιστον 25% των επιλέξιμων δαπανών, είτε μέσω ιδίων πόρων είτε μέσω εξωτερικής χρηματοδότησης.

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες για κατασκευές, διαμορφώσεις, επεκτάσεις, διαρρυθμίσεις κτιριακών εγκαταστάσεων, που σχετίζονται με χώρους παραγωγής, αποθήκευσης και διάθεσης των επιχειρήσεων. Καλύπτεται το κόστος εγκαταστάσεων πυρόσβεσης, πυρασφάλειας, κλιματισμού, εξαερισμού, θέρμανσης – κλιματισμού προσβασιµότητας των ΑµεΑ, διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου (ασφαλτόστρωση, επικάλυψη µε πλάκες πεζοδροµίου κλπ.).

Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες για διαμόρφωση γραφείων, αγορά επίπλων, αγορά οικοπέδων, εργοδοτικές εισφορές για κατασκευαστικές εργασίες, δασμοί, φόροι, τέλη, έκδοση αδειών, ανακαίνιση και διακόσμηση κτιρίων.Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 18 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης, και σε κάθε περίπτωση δεν υπερβαίνει την καταληκτική ημερομηνία επιλεξιμότητας της προγραμματικής περιόδου 2014-2020. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο ependyseis.gr από τις 11/5 έως και τις 30/7.

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News