Business & Finance Σάββατο 9/10/2021, 13:20
BUSINESS & FINANCE

Υπ. Οικονομικών: Κατατέθηκε η τροπολογία για τους πληττόμενους από covid-19

Υπ. Οικονομικών: Κατατέθηκε η τροπολογία για τους πληττόμενους από covid-19

Την αντιμετώπιση της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας που έχει διαμορφωθεί στους πληττόμενους από την covid-19 επιδιώκει τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης με τίτλο «Ταχεία πολιτική δίκη, προσαρμογή των διατάξεων της πολιτικής δικονομίας για την ψηφιοποίηση της πολιτικής δικαιοσύνης, άλλες τροποποιήσεις στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης».

Το νομοσχέδιο αυτό εισάγεται προς συζήτηση και ψήφιση στην ολομέλεια της Βουλής μεθαύριο Δευτέρα, 11/10/2021.

Ειδικότερα:

1. Παρατείνεται κατά ένα (1) μήνα, ήτοι μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Οκτωβρίου 2021, η καταληκτική ημερομηνία για την επανένταξη οφειλών πληγέντων από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 στη ρύθμιση των μνημονευόμενων διατάξεων, λόγω απώλειας αυτής, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα για την καταβολή του αριθμού των δόσεων.

2. Περιλαμβάνονται ρυθμίσεις σχετικά με τη συνεισφορά του Ελληνικού Δημοσίου (Ε.Δ.) για την αποπληρωμή δανείων με εμπράγματες εξασφαλίσεις στην κύρια κατοικία για δανειολήπτες που έχουν πληγεί από τις δυσμενείς συνέπειες του κορωνοϊού COVID-19. Συγκεκριμένα:

– επεκτείνεται η καταβολή της συνεισφοράς του Ε.Δ. για τρεις (3) επιπλέον μήνες, με διαβάθμιση του ποσοστού της συνεισφοράς (από 20-40% επί της μηνιαίας δόσης του δανείου), κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

– ορίζεται ρητώς ότι η διάρκεια παρακολούθησης για την τήρηση των υποχρεώσεων του οφειλέτη, ξεκινά μετά την ολοκλήρωση της περιόδου συνεισφοράς του Ε.Δ.

– προβλέπεται ότι δεν θεωρείται ως μη εμπρόθεσμη καταβολή η περίπτωση μη καταβολής συνολικού ποσού ύψους δύο μηνιαίων δόσεων [έως σήμερα ίσχυε ότι δεν μπορεί να θεωρηθεί μη εμπρόθεσμη καταβολή, η καταβολή συνολικού ποσού έως εκατόν πενήντα (150) ευρώ].

3.α. Παρατείνεται έως την 31η Δεκεμβρίου 2021 (από 30 Σεπτεμβρίου 2021 που ισχύει), η προθεσμία για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αναδιάρθρωσης μη εξυπηρετούμενης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των επιλέξιμης ενενήντα (90) ημερών — οφειλής, αιτούντος που έχει υπαχθεί στο Πρόγραμμα «Γέφυρα ΙΙ».

3.β. Προβλέπεται στο πλαίσιο του ανωτέρω Προγράμματος όσον αφορά στις υποχρεώσεις του οφειλέτη, ότι δεν θεωρείται εκπρόθεσμος εάν, το ποσό που εκκρεμεί προς πληρωμή δεν υπερβαίνει τις δύο (2) μηνιαίες δόσεις, αντί της μίας (1) που ισχύει.

4. Ρυθμίζονται θέματα ανάληψης μετοχών και υπό αίρεση μετατρέψιμων ομολογιών από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.). Ειδικότερα, προστίθεται περίπτωση εξαίρεσης του Τ.Χ.Σ. από την υποχρέωση υποβολής υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης και στην περίπτωση απόκτησης μετοχών από την κεφαλαιοποίηση αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων.

5. Διευρύνονται οι αρμοδιότητες του Ταμείου Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (Τ.Α.Ι.Π.Ε.Δ.) με την προσθήκη σε αυτές της διενέργειας της διαγωνιστικής διαδικασίας στο πλαίσιο Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας (ν.4799/2011) καθώς και της παρακολούθησης της εκτέλεσης αυτών.

6. Παρέχεται η δυνατότητα ανακατανομής, με υπουργική απόφαση σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (άρθρο 71 ν.4270/2014), των πιστώσεων που εγγράφονται ετησίως στον τακτικό προϋπολογισμού του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, κατ’ εφαρμογή των άρθρων 195 – 197 ν.4662/2020 (καταβολή τελών καθαριότητας, ηλεκτροφωτισμού και ακίνητης περιουσίας στους Δήμους, όπου λειτουργούν μονάδες φιλοξενίας μεταναστών και προσφύγων και χρηματοδότηση του Ταμείου Αλληλεγγύης), για την εξυπηρέτηση της αποστολής του εν λόγω Υπουργείου.

Από τις προτεινόμενες διατάξεις προκαλείται δαπάνη ποσού 37 εκατ. ευρώ περίπου, από την επέκταση κατά τρεις (3) επιπλέον μήνες, της διάρκειας καταβολής της συνεισφοράς του Ελληνικού Δημοσίου (Ε.Δ.) για την αποπληρωμή δανείων με εμπράγματες εξασφαλίσεις στην κύρια κατοικία για δανειολήπτες που έχουν πληγεί από τις δυσμενείς συνέπειες του κορονοϊού COVlD-19.

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News