Εκδόσεις

φωτ. AP
φωτ. Εκδόσεις Λιβάνη
BUSINESS & FINANCE

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 31/8/2021 κατά την οποία παρευρέθηκαν 4 μέτοχοι και εκπροσωπήθηκε το 80,16% των μετόχων αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί τα εξής: Ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 01/01-31/12/2020 καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.  Ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί τη συνολική διαχείριση της Εταιρίας […]