ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ - ΠΙΝΑΚΕΣ

To Νέο Εξοικονομώ βήμα – βήμα: Όλα τα κριτήρια και τα ποσά επιδότησης

To Νέο Εξοικονομώ βήμα – βήμα: Όλα τα κριτήρια και τα ποσά επιδότησης

Aντίστροφη μέτρηση για την εκκίνηση του νέου «Εξοικονομώ» -προϋπολογισμού 632 εκατ. ευρώ (δημόσια δαπάνη) μέσω του οποίου επιδιώκεται να αναβαθμιστούν ενεργειακά περί τις 50.000 κατοικίες. Με στόχο να ενημερωθούν έγκαιρα όλοι οι ενδιαφερόμενοι (ωφελούμενοι του προγράμματος και μηχανικοί) για τις αλλαγές στο πρόγραμμα σε σχέση με τα προηγούμενα προδημοσιεύεται Οδηγός του νέου προγράμματος το αμέσως επόμενο διάστημα.

Με βάση τις οδηγίες θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες (συγκέντρωση δικαιολογητικών, έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης κλπ.)  ώστε να είναι έτοιμοι για την υποβολή των αιτήσεων όταν ανοίξει η σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα, κάτι που αναμένεται τον Οκτώβριο, όπως είχε ανακοινώσει στο τέλος Ιουλίου ο υπουργός ΠΕΝ Κώστας Σκρέκας.

Το νέο «Εξοικονομώ» αφορά σε κτήρια που υφίστανται νόμιμα (όπως προκύπτει από την οικοδομική τους άδεια) χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοικία, έχουν καταταγεί σύμφωνα με το Α’ ΠΕΑ σε ενεργειακή κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Γ και οι ιδιοκτήτες των οποίων πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια.

Κάθε πρόσωπο που επιθυμεί να συμμετάσχει στο πρόγραμμα εξετάζει εάν πληροί τα κριτήρια, συγκεντρώνει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και απευθύνεται σε Ενεργειακό Επιθεωρητή, ώστε να διενεργηθεί η πρώτη ενεργειακή επιθεώρηση και να εκδοθεί το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Α’ ΠΕΑ). Κατόπιν, κατά το διάστημα υποβολής αιτήσεων – 30 ημέρες από το άνοιγμα της πλατφόρμας – συμπληρώνει την αίτηση στο πληροφοριακό σύστημα της επίσημης διαδικτυακής πύλης του Προγράμματος.

Η αξιολόγηση και ο έλεγχος των αιτήσεων θα γίνει στη βάση συγκριτικής αξιολόγησης, δηλαδή βαθμολόγησης της κάθε αίτησης στη βάση των προκαθορισμένων κριτηρίων.

Τα κριτήρια συγκριτικής αξιολόγησης

Όπως είναι ήδη γνωστό, το σύστημα ένταξης με σειρά προτεραιότητας που ίσχυε στα προηγούμενα προγράμματα καταργείται και εισάγεται σύστημα αξιολόγησης των αιτήσεων με μοριοδότηση ενεργειακών, οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων, που διαμορφώνονται ως εξής: 

Ενεργειακά κριτήρια: 

-Ανηγμένο κόστος  εξοικονόμησης ενέργειας (βάσει προτεινόμενου κόστους παρεμβάσεων και της εκτιμώμενης ετήσιας)  50 %.

-Η υφιστάμενη ενεργειακή κλάση του ακινήτου (5 %).

-Οι βαθμοημέρες θέρμανσης (7 %).

-Η παλαιότητα κατασκευής (3 %).

 

Εισοδηματικά κριτήρια 

-Το ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα (15 %).

Κοινωνικά κριτήρια 

-Το πλήθος των εξαρτώμενων τέκνων (5 %).

-Μονογονεϊκή οικογένεια (5%)

Μακροχρόνια άνεργος (5%)

-ΑΜΕΑ (5%)

Οι υπαγωγές στο Πρόγραμμα πραγματοποιούνται, μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων πόρων ανά Νομό, με βάση τη σειρά κατάταξης που έχει προκύψει από τη συγκριτική αξιολόγηση.

Οι αιτήσεις, οι οποίες δε θα λάβουν απόφαση υπαγωγής, διατηρούν τη θέση τους στους πίνακες οριστικής κατάταξης. Σε περίπτωση μη αποδοχής της υπαγωγής, θα γίνεται κάλυψη της θέσης από την αμέσως επόμενη αίτηση σύμφωνα με τους πίνακες οριστικής κατάταξης και στα πλαίσια διαθεσιμότητας των αντίστοιχων πόρων.

Μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων, διενεργείται επιθεώρηση από Ενεργειακό Επιθεωρητή (διαφορετικό από αυτόν που συνέταξε το Α’ ΠΕΑ), και εκδίδεται νέο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Β’ ΠΕΑ). Στη βάση του Β’ ΠΕΑ και αφού διαπιστωθεί η επίτευξη του ενεργειακού στόχου και της απαιτούμενης εξοικονόμησης ενέργειας και ελεγχθούν τα δικαιολογητικά ολοκληρώνεται η καταβολή των κινήτρων του Προγράμματος στους Ωφελούμενους.

Εισοδηματικές κατηγορίες – Ποσοστά επιδότησης

Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει πέντε κατηγορίες επιδοτήσεων, στις οποίες οι Ωφελούμενοι εντάσσονται ανάλογα με το εισόδημά τους.

To Νέο Εξοικονομώ βήμα – βήμα: Όλα τα κριτήρια και τα ποσά επιδότησης-1

 

Εάν ο ενδιαφερόμενος είναι έγγαμος ή αν πρόκειται για μονογονεϊκή οικογένεια, η κατάταξη γίνεται σύμφωνε με το οικογενειακό εισόδημα.

Για αιτήσεις μεμονωμένων διαμερισμάτων, μονοκατοικιών και διαμερισμάτων ως μέρος αίτησης σε Πολυκατοικία, το μέγιστο ποσοστό επιχορήγησης ορίζεται ως εξής: 

To Νέο Εξοικονομώ βήμα – βήμα: Όλα τα κριτήρια και τα ποσά επιδότησης-2

Όπως προκύπτει από τους πίνακες, σε περίπτωση όπου η χρήση κατοικίας γίνεται από τον αιτούντα (ιδιοκατοίκηση), το ποσοστό επιχορήγησης είναι κλιμακωτό ανά εισοδηματική κατηγορία. Εάν η χρήση της κατοικίας γίνεται από πρόσωπο διαφορετικό από τον αιτούντα (δωρεάν παραχώρηση/ενοικίαση), το ποσοστό επιχορήγησης είναι σταθερό και ανεξάρτητο εισοδηματικής κατηγορίας. Το ποσοστό επιχορήγησης αφορά στον επιλέξιμο προϋπολογισμό παρεμβάσεων. Για το υπόλοιπο ποσοστό έως το 100% του επιλέξιμου προϋπολογισμού παρεμβάσεων υφίσταται η δυνατότητα χορήγησης δανείου με επιδότηση επιτοκίου, στη βάση σχετικού αιτήματος του ωφελούμενου.

 

Ενεργειακός Στόχος και  Επιλέξιμες παρεμβάσεις 

Η πρόταση (συνδυασμός παρεμβάσεων) για ενεργειακή αναβάθμιση, που υποβάλλεται με την αίτηση, θα πρέπει να οδηγεί σε αναβάθμιση της κατοικίας κατά τρεις ενεργειακές κατηγορίες σε σχέση με την υφιστάμενη κατάταξη στο Α’ Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ). Με άλλα λόγια, αν με το Α’ ΠΕΑ κατατάχθηκε στην κατηγορία Γ, μετά τις παρεμβάσεις η κατοικία θα πρέπει να «προαχθεί» στην κατηγορία Α, εάν ξεκίνησε από την κατηγορία Δ θα πρέπει να καταλήξει στην κατηγορία Β+ κ.ο.κ.

Κατά την ολοκλήρωση του έργου και βάσει του Β’ ΠΕΑ θα γίνουν έλεγχοι επίτευξης τόσο για τον ελάχιστο ενεργειακό στόχο, όσο και για την επίτευξη της εξοικονόμησης ενέργειας.

Οι παρεμβάσεις που είναι επιλέξιμες αφορούν κατά κύριο λόγο σε κουφώματα/συστήματα σκίασης/αερισμού, θερμομόνωση, συστήματα θέρμανσης/ψύξης, συστήματα ζεστού νερού χρήσης, συσκευές διαχείρισης ενέργειας (smart home) και αναβάθμιση φωτισμού.

 

Τα ορόσημα για την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων

 

Τα έργα των ωφελούμενων (δηλαδή οι παρεμβάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών)  θα πρέπει να ολοκληρώνονται σε διάστημα δώδεκα μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης υπαγωγής. Εντός 6 μηνών θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί τουλάχιστον το 30% των επιλέξιμων εργασιών βάσει του επιλέξιμου προϋπολογισμού. Σε διαφορετική περίπτωση, η αίτηση θα οδηγείται σε απένταξη. Πέραν της προθεσμίας των 12 μηνών ολοκλήρωσης των παρεμβάσεων, δίνεται δυνατότητα παράτασης για προκαθορισμένο διάστημα σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος, κατόπιν εξέτασης αιτιολογημένου αιτήματος.

 

Επιλέξιμος Προϋπολογισμός  Παρεμβάσεων-Λοιπές δαπάνες

Ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός παρεμβάσεων ανά αίτηση Ωφελούμενου δεν μπορεί να υπερβαίνει:

α) το γινόμενο του 0,9 επί το σύνολο της εκτιμώμενης ετήσιας εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας (kWh) όπως προκύπτει από το Α΄ Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης

β) Το γινόμενο του 180 επί την επιφάνεια κυρίων χώρων (όπως αυτή προκύπτει από το έντυπο Ε9).

γ) τα 28.000€ για μονοκατοικία/μεμονωμένο διαμέρισμα/διαμέρισμα ως μέρος αίτησης σε  πολυκατοικία.

Σε κάθε περίπτωση ισχύουν τα επιμέρους ανώτατα όρια ανά επιλέξιμη κατηγορία παρέμβασης.

Επιπρόσθετα, επιχορηγούνται από το Πρόγραμμα σε ποσοστό 80% της δαπάνης -υπό την προϋπόθεση υπαγωγής της αίτησης σε αυτό και επίτευξης του ελάχιστου ενεργειακού στόχου και της εξοικονομούμενης ενέργειας- οι δαπάνες έκδοσης Α’ και Β’ ΠΕΑ, του συμβούλου έργου, και της έκδοσης Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου. Για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής στα πλαίσια του επιλέξιμου προϋπολογισμού παρεμβάσεων, παρέχεται η δυνατότητα τραπεζικού δανεισμού. Το επιτόκιο της δανειακής σύμβασης είναι επιδοτούμενο σε ποσοστό 100% για όλες τις εισοδηματικές κατηγορίες.

 

Ο ενισχυμένος ρόλος του ΤΕΕ

Κατά την υλοποίηση του σημαντικός θα είναι ο ρόλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, καθώς πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση άνοιξε τον δρόμο ώστε το ΤΕΕ να αναλάβει τη λειτουργία της πλατφόρμας και όλα τα στάδια αξιολόγησης για την υπαγωγή και αποπληρωμή των παρεμβάσεων. Εκκρεμεί η έκδοση της Κοινής Απόφασης των υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η οποία να καθορίζει τις αρμοδιότητες του ΤΕΕ.

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News