GREEN ECONOMY

Μετά το νέο «Εξοικονομώ» έρχεται και το «ΗΛΕΚΤΡΑ»

Τα βασικά στοιχεία του προγράμματος ενεργειακής αναβάθμισης δημοσίων κτιρίων - Έως και 70% το ποσοστό χρηματοδότησης

Μετά το νέο «Εξοικονομώ» έρχεται και το «ΗΛΕΚΤΡΑ»

«Γκάζι» στην ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος της χώρας βάζει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο πλαίσιο της ευρύτερης προσπάθειας για μείωση των εκπομπών ρύπων και περιορισμού του περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Έτσι, τις αμέσως επόμενες ημέρες αναμένεται η προδημοσίευση του οδηγού όχι μόνο του νέου «Εξοικονομώ» -μέσω του οποίου επιδιώκεται η ενεργειακή αναβάθμιση 50.000 κατοικιών– αλλά και του οδηγού για το πρόγραμμα «ΗΛΕΚΤΡΑ» για την ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων, μέσω του οποίου θα περιγράφεται αναλυτικά όλη η διαδικασία.

Το «ΗΛΕΚΤΡΑ» έχει προϋπολογισμό 500 εκατ. ευρώ (δημοσία δαπάνη), εκ των οποίων τα 367 εκατ. θα προέλθουν από δάνειο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.  Επιλέξιμοι φορείς (που θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση υπαγωγής) είναι  φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου καθώς και συμπράξεις αυτών.

Επιλέξιμα κτίρια και παρεμβάσεις 

Σύμφωνα με πληροφορίες του «MR», επιλέξιμα είναι τα κτίρια Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας (κυρίως νοσοκομεία), Εκπαίδευσης (σχολεία) και άλλα κτίρια που κατατάσσονται στην υφιστάμενη κατάστασή τους σε κατηγορία ενεργειακής απόδοσης  Γ ή και χαμηλότερη.

Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις πρέπει να αφορούν αποκλειστικά εργασίες βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης  (θερμομόνωση, κουφώματα, θέρμανση-ψύξη, Ζεστό Νερό Χρήσης, φωτισμός, αυτοματισμοί κλπ.).  Κεντρικός στόχος είναι τα κτίρια που εντάσσονται στο «ΗΛΕΚΤΡΑ» μετά τις παρεμβάσεις να κατατάσσονται κατ’ ελάχιστον στην κατηγορία ενεργειακής απόδοσης Β.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, το ύψος της δημόσιας δαπάνης για τις παρεμβάσεις αναβάθμισης των δημοσίων κτιρίων θα διαμορφωθεί στο 50-70%.  Η υπόλοιπη χρηματοδότηση θα προέλθει από ίδιους πόρους των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης. Μέρος ή και το σύνολο της ίδιας συμμετοχής μπορεί να χρηματοδοτηθεί από Εταιρείες Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΕΕΥ ή ESCOs) ή από τρίτους μέσω Συμβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης. Για την αποπληρωμή των ΣΕΑ προβλέπεται μηχανισμός εγγυοδοσίας από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων στους δημόσιους φορείς που θα συμμετέχουν στο  «ΗΛΕΚΤΡΑ».

Κριτήρια για την επιλογή και ένταξη των έργων στο πρόγραμμα «ΗΛΕΚΤΡΑ» αποτελούν:

α) Η επαρκής τεκμηρίωση της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης

β) Ο ολοκληρωμένος και λειτουργικός χαρακτήρας των προτεινόμενων έργων που πρέπει να συμμορφώνονται με τις ελάχιστες απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ (Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων)

γ) Η επαρκής τεχνική τεκμηρίωση των σχεδιαζόμενων παρεμβάσεων στο κέλυφος και τα τεχνικά συστήματα του κτιρίου

δ) Η κατάθεση τεκμηριωμένου προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος υλοποίησης

ε) Η οικονομική βιωσιμότητα

στ) Η εκπόνηση Σχεδίου Ενεργειακής Απόδοσης όπου απαιτείται από το νόμο

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του ΥΠΕΝ -όπως έχει περιγραφεί  στο ετήσιο σχέδιο δράσης του-, μέσω του «ΗΛΕΚΤΡΑ» εκτιμάται πως εντός του τρέχοντος έτους μπορούν να πραγματοποιηθούν παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης σε ποσοστό 3% του συνολικού εμβαδού των κτιρίων της κεντρικής δημόσιας διοίκησης (περίπου 5.400 τ.μ.).

Τέλος του έτους το «Εξοικονομώ» των επιχειρήσεων

Σημειώνεται τέλος ότι μετά το «Εξοικονομώ» και το «ΗΛΕΚΤΡΑ» στη γραμμή αφετηρίας –προς το τέλος του έτους- αναμένεται να μπει και το πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης για επιχειρήσεις, συνολικού προϋπολογισμού 450 εκατ. ευρώ, πόροι που θα προέλθουν από το Ταμείο Ανάκαμψης. Από το ποσό αυτό τα 90 εκατ. θα διατεθούν για την προμήθεια και εγκατάσταση ενεργειακά αποδοτικού εξοπλισμού σε πολύ μικρές επιχειρήσεις (π.χ. για την αγορά ενός καινούριου φούρνου ή ψυγείου) και τα υπόλοιπα 360 εκατ. ευρώ για παρεμβάσεις και διεργασίες εξοικονόμησης ενέργειας μεγάλων επιχειρήσεων του δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα. Ανοιχτό παραμένει ακόμα το εάν αυτό το δεύτερο πρόγραμμα θα διαρθρωθεί ανά κλάδους, ώστε να δημιουργηθεί π.χ. ένα ειδικό «Εξοικονομώ» για τουριστικές επιχειρήσεις, ενδεχόμενο που έχει πέσει στο τραπέζι των συζητήσεων.  Σε κάθε περίπτωση, οι ενεργειακές παρεμβάσεις που θα υλοποιηθούν στις επιχειρήσεις πρέπει να διασφαλίζουν τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου τουλάχιστον κατά 30% σε σύγκριση με την υφιστάμενη κατάσταση. Σύμφωνα με το σχέδιο «Ελλάδα 2.0» με το «Εξοικονομώ των επιχειρήσεων» επιδιώκεται η ενεργειακή αναβάθμιση 9.700 εταιρειών και οι παρεμβάσεις που θα χρηματοδοτηθούν θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2025.

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News