ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Αιτήσεις για ένταξη τουριστικών επενδύσεων στον αναπτυξιακό

Αιτήσεις για ένταξη τουριστικών επενδύσεων στον αναπτυξιακό

Από τις 12 Ιουνίου 2023 θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν αίτηση για ένταξη στον αναπτυξιακό νόμο του επενδυτικού τους σχεδίου που αφορά τουριστική επένδυση, καθώς δημοσιεύθηκε η δεύτερη προκήρυξη του σχετικού καθεστώτος. Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι η 13η Οκτωβρίου 2023. Αξίζει να σημειωθεί ότι επιτρέπεται η υποβολή επενδυτικού σχεδίου που έχει ήδη υποβληθεί στην 1η προκήρυξη του εν λόγω καθεστώτος («Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων») με την προϋπόθεση ότι ο ενδιαφερόμενος είτε έχει καταθέσει στην αρμόδια υπηρεσία αίτημα απόσυρσης του σχεδίου από την 1η προκήρυξη είτε είχε εκδοθεί απορριπτική απόφαση για το σχέδιο αυτό. Και από τη δεύτερη προκήρυξη έχουν εξαιρεθεί, δηλαδή δεν μπορούν να ενταχθούν στον αναπτυξιακό νόμο, τουριστικές επενδύσεις στη Μύκονο και τη Σαντορίνη.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του παρόντος καθεστώτος για το έτος 2023 ανέρχεται σε 150 εκατ. ευρώ εκ των οποίων τα 75 εκατ. ευρώ αφορούν το είδος ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής. Τα λοιπά 75 εκατ. ευρώ αφορούν τα είδη ενίσχυσης της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης και προέρχονται από τον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Η υποβολή των αιτήσεων πραγματοποιείται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Αναπτυξιακών Νόμων (ΠΣ.Αv), στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://opsan.mindev.gov.gr.

Στο εν λόγω καθεστώς μπορούν να υπαχθούν επενδυτικά σχέδια που αφορούν:

α) Ιδρυση ή επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων τεσσάρων τουλάχιστον αστέρων.

β) Εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τριών τουλάχιστον αστέρων.

γ) Επέκταση ή/και εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που έχουν διακόψει τη λειτουργία τους 2 τουλάχιστον έτη πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής, με την προϋπόθεση ότι στο διάστημα διακοπής δεν έχει γίνει αλλαγή χρήσης του κτιρίου και ότι, μέσω της επέκτασης ή του εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής, αναβαθμίζονται σε κατηγορία τεσσάρων τουλάχιστον αστέρων.

δ) Ιδρυση, επέκταση ή/και εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής Τουριστικών Οργανωμένων Κατασκηνώσεων (camping), τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τριών τουλάχιστον αστέρων.

ε) Ιδρυση ή/και εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων εντός χαρακτηρισμένων παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων, τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τριών τουλάχιστον αστέρων.

στ) Ιδρυση, επέκταση ή/και εκσυγχρονισμό σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων, όπως ορίζονται στον Ν. 4276/2014 (Α΄ 155), που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τεσσάρων τουλάχιστον αστέρων, τα οποία κατατίθενται ως ενιαία επενδυτικά σχέδια μη περιλαμβανομένων των προς μεταβίβαση ή μακροχρόνια μίσθωση κτιρίων και εγκαταστάσεων.

ζ) Ιδρυση ή εκσυγχρονισμό μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων, εφόσον σωρευτικά φέρουν διακριτικό τίτλο «ξενώνας φιλοξενίας», υλοποιούνται εντός παραδοσιακών οικισμών σε συγκεκριμένες περιοχές, κατατάσσονται σε κατηγορία πέντε κλειδιών και διατηρούν ελάχιστο αριθμό 20 ενοικιαζόμενων δωματίων.

η) Ιδρυση, επέκταση ή/και εκσυγχρονισμό ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας (condo hotels), που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία 4 τουλάχιστον αστέρων.

Τα επενδυτικά σχέδια θα πρέπει να έχουν χαρακτήρα αρχικής επένδυσης και για τον λόγο αυτό πρέπει να πληρούν υποχρεωτικά μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: δημιουργία νέας μονάδας, επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας, διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα που δεν έχουν παραχθεί ποτέ ή υπηρεσίες που δεν έχουν παρασχεθεί ποτέ, θεμελιώδης αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας. Οι επενδύσεις αντικατάστασης δεν συνιστούν μορφή αρχικής επένδυσης, ενώ δεν θεωρείται αρχική επένδυση η απόκτηση μετοχών άλλης επιχείρησης.

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News