Business & Finance Τετάρτη 18/05/2022, 15:57
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σταϊκούρας: Σημαντική μεταρρύθμιση το ν/σ για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων – Τα κίνητρα και τα οφέλη

Σταϊκούρας: Σημαντική μεταρρύθμιση το ν/σ για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων – Τα κίνητρα και τα οφέλη

Το νομοσχέδιο για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων μέσω συνεργασιών ή και εταιρικών μετασχηματισμών είναι «μια σημαντική μεταρρύθμιση για την τόνωση της υγιούς επιχειρηματικότητας, την επίτευξη διατηρήσιμης ανάπτυξης, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την τόνωση της κοινωνικής συνοχής», τόνισε ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας κατά την ομιλία του στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής.

Σύμφωνα με τον κ. Σταϊκούρα το νομοσχέδιο που συζητείται σήμερα:

 • Εισάγει τον θεσμό της συνεργασίας των επιχειρήσεων.
 • Βελτιώνει διατάξεις φορολογικών κινήτρων προηγούμενων αναπτυξιακών νόμων.
 • Ενισχύει την αγροτική οικονομία και προωθεί τη συνεργασία φυσικών προσώπων, κατά κύριο επάγγελμα αγροτών.

Στο πλαίσιο αυτό, παρέχεται έκπτωση φόρου εισοδήματος, ύψους 30% για 9 χρόνια στη νέα εταιρική σχέση που θα προκύψει από τη συνεργασία ατομικών, πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, που ανέρχεται στο 50% για τους αγρότες.

«Έκπτωση που θα μειώσει σημαντικά τον πραγματικό, αποτελεσματικό φορολογικό συντελεστή για τις εν λόγω επιχειρήσεις, για τις οποίες η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει ήδη μειώσει τον ονομαστικό φορολογικό συντελεστή στο 22%, από 29% που ήταν πριν από 3 χρόνια», είπε ο υπουργός Οικονομικών.

Σύμφωνα με τον ίδιο, βασική επιδίωξη του νομοσχεδίου είναι η αύξηση των παραγωγικών δυνατοτήτων της χώρας και, κατ’ επέκταση, η μεγέθυνση της ελληνικής οικονομίας. Η μεγέθυνση αυτή, ωστόσο, έχει ως μία ουσιαστική προϋπόθεση την προηγούμενη μεγέθυνση των ελληνικών επιχειρήσεων.

«Η θέσπιση των προτεινόμενων κινήτρων εκκινεί από τη διαπίστωση ότι το μέσο μέγεθος της ελληνικής μικρής και μεσαίας επιχείρησης, με μέσο τζίρο κάτω από 10 εκατ. ευρώ, είναι μικρότερο από το μέσο μέγεθος της αντίστοιχης ευρωπαϊκής μικρής και μεσαίας επιχείρησης, γεγονός που συνιστά τροχοπέδη για την αύξηση της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας».

Ο κ. Σταϊκούρας υπογράμμισε ότι μόνο με την παροχή κινήτρων για μεγαλύτερες επιχειρήσεις μπορεί να διευρυνθεί ο επενδυτικός χώρος της ελληνικής οικονομίας και, εν τέλει, να αλλάξει άρδην η δομή και η διάρθρωσή της. 

Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι η θέσπιση κινήτρων δεν αποτελεί εύκολη άσκηση. «Θα πρέπει να ισορροπήσουμε δύο δυνάμεις, οι οποίες μπορούν να αποδειχθούν αμοιβαίως αντικρουόμενες. Από τη μία πλευρά, τη στήριξη μικρών επιχειρήσεων και την προώθηση της επιχειρηματικότητας. Και από την άλλη, τη διασφάλιση ότι δεν υπάρχει κίνδυνος να τεθούν ορισμένες επιχειρήσεις σε πλεονεκτική θέση έναντι των ανταγωνιστών τους, στρεβλώνοντας τον ανταγωνισμό», δήλωσε.

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα

O κ. Σταϊκούρας παρέθεσε στατιστικά στοιχεία για τις επιδόσεις της Ελλάδας σε σχέση με την Ευρώπη, σε θέματα απασχόλησης και ανταγωνιστικότητας επιχειρήσεων.

 • Για το τελευταίο διαθέσιμο έτος, το 2019, στην Ελλάδα:
 • Το ποσοστό μικρών επιχειρήσεων (έως 9 υπαλλήλους) ως προς τον συνολικό αριθμό των επιχειρήσεων ανέρχεται σε 94,4%, ενώ ο αντίστοιχος ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 93%.
 • Το 44% του εργατικού δυναμικού των επιχειρήσεων απασχολείται σε μικρές επιχειρήσεις, ενώ ο αντίστοιχος ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 29%.
 • Το ποσοστό των αυτοαπασχολούμενων στο σύνολο της απασχόλησης ανέρχεται σε 28%, ενώ ο αντίστοιχος ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 13%.

«Δεδομένου, λοιπόν, του μικρού μεγέθους των ελληνικών επιχειρήσεων, δεν αξιοποιούνταν – έως σήμερα –, στον επιθυμητό βαθμό, οικονομίες κλίμακας και σύγχρονες τεχνολογίες, ενώ η πρόσβαση σε χρηματοδότηση είναι σχετικά περιορισμένη, λόγω αυστηρών τραπεζικών κριτηρίων. Ενδεικτικά, μόνο το 13,5% της συνολικής χρηματοδότησης διοχετεύθηκε σε αυτοαπασχολούμενους και ατομικές επιχειρήσεις», είπε ο υπουργός. 

Τα βασικά φορολογικά κίνητρα του σχεδίου νόμου είναι τα εξής:

 • Απαλλαγή για 9 έτη κατά 30% από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των κερδών, υπό την προϋπόθεση ενός ελάχιστου αθροιστικά κύκλου εργασιών, στις περιπτώσεις μετασχηματισμού επιχειρήσεων, συνεργασίας προσώπων, μετατροπής ή συνένωσης ατομικών επιχειρήσεων.
 • Στην περίπτωση μετασχηματισμού επιχειρήσεων ή εισφοράς ατομικής επιχείρησης, το φορολογικό όφελος από την απαλλαγή μπορεί να ανέλθει συνολικά έως του ποσού των 500.000 ευρώ.
 • Στην περίπτωση της συνεργασίας προσώπων, το φορολογικό όφελος από την απαλλαγή μπορεί να ανέλθει συνολικά έως του ποσού των 125.000 ευρώ για καθένα από τα συνεργαζόμενα πρόσωπα.
 • Παροχή της δυνατότητας μεταφοράς των ζημιών των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων στον ισολογισμό της νέας επιχείρησης και δυνατότητα φορολογικού συμψηφισμού αυτών με τα κέρδη της νέας επιχείρησης, είτε της τρέχουσας είτε επόμενων χρήσεων, υπό την προϋπόθεση ότι ο κύκλος εργασιών της νέας επιχείρησης είναι ίσος ή μεγαλύτερος του ποσού των 450.000 ευρώ.
 • Απαλλαγή από την καταβολή φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου ως προς τις σχετικές συμβάσεις μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων.
 • Αναγνώριση έκπτωσης των δαπανών που πραγματοποιούνται για την απόκτηση τίτλων στην περίπτωση εξαγοράς επιχείρησης.
 • Πρόβλεψη για δυνατότητα μεταβίβασης των διοικητικών αδειών κάθε είδους, συμπεριλαμβανομένων των προσωποπαγών αδειών, στην περίπτωση μετασχηματισμού επιχείρησης.
 • Πρόβλεψη, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, απαλλαγής από τον φόρο εισοδήματος στην περίπτωση συνεργασίας φυσικών προσώπων, κατά κύριο επάγγελμα αγροτών, κατά ποσοστό 50%.

Τέλος, για την αποφυγή καταστρατήγησης των νέων διατάξεων, προβλέπεται ότι το κίνητρο της απαλλαγής από την καταβολή του φόρου εισοδήματος παρέχεται μόνο εφόσον πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις.

Στην περίπτωση μετασχηματισμού επιχειρήσεων, η απαλλαγή χορηγείται εφόσον:

 • ο συνολικός μέσος κύκλος εργασιών των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων, λαμβάνοντας υπόψη την προηγούμενη τριετία, είναι τουλάχιστον ίσος με ποσοστό 150% του κύκλου εργασιών της επιχείρησης με τον μεγαλύτερο, μεταξύ των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων, μέσο κύκλο εργασιών της τελευταίας τριετίας και
 • ο κύκλος εργασιών της νέας εταιρείας, δηλαδή το άθροισμα του κύκλου εργασιών των τελευταίων οικονομικών καταστάσεων των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων, αφαιρουμένων τυχόν μεταξύ τους συναλλαγών, είναι ίσος ή μεγαλύτερος από το ποσό των 375.000 ευρώ, η νέα εταιρεία απασχολεί περισσότερους από 9 εργαζόμενους, με πλήρη απασχόληση.
 • Στην περίπτωση συνεργασίας προσώπων που πραγματοποιείται δυνάμει της ίδρυσης νέου νομικού προσώπου ή άλλης νομικής οντότητας, η απαλλαγή χορηγείται εφόσον:καθένα από τα συνεργαζόμενα πρόσωπα εισφέρει στο εταιρικό κεφάλαιο του υπό ίδρυση νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας ποσό ίσο με το 10% τουλάχιστον του εταιρικού του κεφαλαίου και το εταιρικό κεφάλαιο του νέου νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας δεν υπολείπεται του ποσού των 125.000 ευρώ.

moneyreview.gr

 

 

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News