ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ποια είναι τα 23 φιλόδοξα μέτρα που υλοποιούνται στην υγεία σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας

Ποια είναι τα 23 φιλόδοξα μέτρα που υλοποιούνται στην υγεία σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας

Στο πλαίσιο των 23 μέτρων που προωθεί η Κυβέρνηση για ην ανάπτυξη ενός βιώσιμου συστήματος υγείας, αναφέρθηκε ο Υπουργός Υγείας κ. Άδωνις Γεωργιάδης συμμετέχοντας στο Παγκόσμιο Συνέδριο για την Υγεία το οποίο πραγματοποιείται στο Abu Dhabi.Τα μέτρα αυτά περιέχονται σε μελέτη που αφορά στην πρωτοβουλία Partnership for Health System Sustainability and Resilience – PHSSR (Συνεργατικές λύσεις για ένα βιώσιμο Σύστημα Υγείας) η οποία ξεκίνησε το 2020 από το London School of Economics, το World Economic Forum και την AstraZeneca, ενώ αργότερα πλαισιώθηκε και από άλλους εταίρους και δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 20 χώρες.

Στην Ελλάδα, της μελέτης ηγούνται το εργαστήριο Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, και το Ινστιτούτο Οικονομικών της Υγείας (i-hecon), με επικεφαλής της ομάδας τον επίκουρο καθηγητή κ. Κώστα Αθανασάκη.

Ειδικότερα, ο Υπουργός ανέφερε «Στην Ελλάδα, το Νοέμβριο του 2023 ανακοινώσαμε τα 23 μέτρα τα οποία προτάθηκαν να υλοποιηθούν ώστε να έχουμε ένα νέο περιβάλλον του PHSSR στην χώρα μας. Και είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι έχουμε ήδη προχωρήσει στην υλοποίησή τους. Δεν αφορά μόνο μία αναφορά, δεν αφορά μόνο μία συζήτηση εδώ στο Συνέδριο. Στο τέλος, είναι θέμα πρακτικό αφού αφορά την υλοποίηση πολιτικών οι οποίες θα βοηθήσουν το λαό μας να έχει την ποιότητα των υπηρεσιών που χρειάζονται με σεβασμό στο περιβάλλον και σεβασμό στο μέλλον των μελλοντικών γενεών, κάτι που είναι δική μας ευθύνη. Το PHSSR μάς δίνει την δυνατότητα να ζητήσουμε από τις Κυβερνήσεις να χρησιμοποιήσουμε τη γνώση των ειδικών με τον καλύτερο και πιο αποτελεσματικό τρόπο ώστε να ωφεληθούν οι λαοί μας και τα έθνη μας με ένα πιο υπεύθυνο τρόπο».

Αξίζει λοιπόν τον κόπο να επισημάνουμε τα 23 αυτά μέτρα τα οποία εστιάζουν σε 7 τομείς λειτουργίας του συστήματος υγείας και που σύμφωνα με τον υπουργό βρίσκονται σε φάση υλοποίησης:

1. Προτάσεις Διακυβέρνησης

1A. Διδάγματα από την Πανδημία

Διεξαγωγή δομημένου δημόσιου διαλόγου με τη συμμετοχή των βασικών εμπλεκομένων μερών, για την αξιολόγηση της ανταποκρισιμότητας του συστήματος υγείας στην Πανδημία. Η αποτύπωση των διδαγμάτων να καταγραφεί σε ειδική, δημόσια αναφορά.

1B. Παρακολούθηση Σχεδίων Δράσης

Θεσμοθέτηση από το Υπουργείο Υγείας μιας ανεξάρτητης επιτροπής παρακολούθησης για κάθε Εθνικό Σχέδιο για την Υγεία, η οποία θα εξετάζει περιοδικά την πρόοδο κάθε Σχεδίου/Πολιτικής, βάσει προσυμφωνημένων στόχων και δεικτών μέτρησης.

1Γ. Ανάλυση δεδομένων και τεκμηριωμένη πολιτική

Δημιουργία ομάδων ανάλυσης των συλλεγόμενων δεδομένων εντός του συστήματος υγείας με στόχο την επεξεργασία τους για την τροφοδότηση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων πολιτικής υγείας. Πρόνοια για τη δημόσια διαθεσιμότητα των συλλεγόμενων δεδομένων.

2. Προτάσεις Χρηματοδότησης

2A. Νέοι τρόποι χρηματοδότησης

Εισαγωγή φόρων κατανάλωσης σε δραστηριότητες ή αγαθά που θεωρούνται επιβλαβή για την υγεία (φόροι αμαρτίας), για τη βελτίωση της χρηματοδοτικής βάσης του συστήματος υγείας και τον περιορισμό της έκθεσης του πληθυσμού σε παράγοντες κινδύνου για την υγεία.

2B. ΠΦΥ: Αποζημίωση βάσει αποτελεσμάτων

Ανάπτυξη σχημάτων αποζημίωσης των ιατρών της ΠΦΥ βάσει αποτελεσμάτων (payment by results) στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας.

2Γ. Παροχές υγείας για πραγματικές ανάγκες

Θεσμοθέτηση περιοδικής επαναξιολόγησης του κανονισμού παροχών υγείας του ΕΟΠΥΥ με τη συμμετοχή των εμπλεκομένων μερών.

3. Προτάσεις για Εργατικό Δυναμικό

3Α. Στελέχωση ΕΣΥ βάσει των αναγκών υγείας

Εισαγωγή διαδικασίας ετήσιου/μακροχρόνιου προγραμματισμού προσλήψεων στις δομές του συστήματος υγείας με βάση τις ανάγκες υγείας του πληθυσμού αναφοράς.

3Β. Αύξηση αριθμού νοσηλευτών

Προτεραιοποίηση της αύξησης του αριθμού των υπηρετούντων νοσηλευτών στα δημόσια νοσοκομεία, με στόχο τη σύγκλιση με τον μέσο όρο στελέχωσης στην Ε.Ε.

3Γ. Εργασιακή ικανοποίηση στο ΕΣΥ

Εφαρμογή πολιτικής συστηματικής μέτρησης της εργασιακής ικανοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού του Εθνικού Συστήματος Υγείας, με ευθύνη της διοίκησης των δομών του συστήματος.

3Δ. Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση στην Υγεία

Εισαγωγή υποχρεωτικών προγραμμάτων συνεχιζόμενης εκπαίδευσης για τους επαγγελματίες υγείας που υπηρετούν στις δομές του συστήματος υγείας.

3Ε. Περιοδική αναθεώρηση προγραμμάτων σπουδών

Θεσμοθετημένη περιοδική αναπροσαρμογή των προπτυχιακών προγραμμάτων εκπαίδευσης των επαγγελματιών υγείας, σύμφωνα με τις επιστημονικές εξελίξεις.

4. Προτάσεις για Φάρμακα και Τεχνολογία

4Α. Κατάρτιση Εθνικής Πολιτικής Φαρμάκου

Εκπόνηση Εθνικής Πολιτικής Φαρμάκου πενταετούς διάρκειας, με τη συμμετοχή του συνόλου των εμπλεκομένων μερών.

4Β. Ανοιχτά Δεδομένα Υγείας

Δημιουργία πλαισίου και μηχανισμού για την ανάλυση των δεδομένων από τη χρήση και τα αποτελέσματα των τεχνολογιών υγείας και τη διάθεσή τους στην επιστημονική κοινότητα.

4Γ. Εγχώρια παραγωγή Τεχνολογιών Υγείας

Δημιουργία κινήτρων για την εγχώρια παραγωγή τεχνολογιών υγείας (π.χ. φαρμάκων) μέσω κλαδικής/βιομηχανικής πολιτικής με στόχο τη βελτίωση της διεθνούς εμπορευσιμότητας των παραγόμενων προϊόντων και την ανταπόκριση του συστήματος σε έκτακτα συμβάντα ή κρίσεις.

4Δ. Οργανισμός Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας

Δημιουργία αυτόνομου Οργανισμού για την Αξιολόγηση Τεχνολογιών Υγείας.

4Ε. Επέκταση ΑΤΥ πέραν των φαρμάκων

Δημιουργία διαδικασίας αξιολόγησης τεχνολογιών υγείας (ΑΤΥ) πέραν των φαρμάκων (π.χ. βιοδείκτες, ψηφιακές εφαρμογές κλπ.).

4ΣΤ. Δεδομένα Πραγματικού Κόσμου – RWD

Δημόσια διάθεση των δεδομένων της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης για την κατανάλωση των φαρμάκων και έναρξη καταγραφής των θεραπευτικών εκβάσεων ώστε να συνδεθούν θεραπείες με αποτελέσματα..

5. Προτάσεις για παροχή Υπηρεσιών Υγείας

5Α. Αξιολόγηση των Προγραμμάτων Πρόληψης

Καθορισμός συγκεκριμένων στόχων και κριτηρίων αξιολόγησης της εφαρμογής των προγραμμάτων πληθυσμιακού προσυμπτωματικού ελέγχου.

5Β. ΠΦΥ: Παρακολούθηση της μεταρρύθμισης

Καθορισμός δεικτών προσβασιμότητας και ικανοποίησης των χρηστών από τις υπηρεσίες υγείας για την παρακολούθηση της επιχειρούμενης μεταρρύθμισης στην ΠΦΥ.

6. Προτάσεις για την Υγεία του Πληθυσμού

6Α. Εθνικό πρόγραμμα για την παιδική παχυσαρκία

Εφαρμογή προγραμμάτων ενημέρωσης και προαγωγής υγείας στα σχολεία και την οικογένεια για την έγκαιρη αναγνώριση και την αντιμετώπιση της παιδικής παχυσαρκίας.

6Β. Εθνική πολιτική για τις ανισότητες στην υγεία

Δημιουργία πλαισίου εθνικής πολιτικής έναντι των ανισοτήτων στην υγεία: μέτρησή τους βάσει δεικτών, ορισμός στόχων και δράσεων, παρακολούθηση και αξιολόγηση των δράσεων, και εκπόνηση σχετικής περιοδικής έκθεσης.

7. Προτάσεις για Περιβαλλοντική Βιωσιμότητα

7A. Ενεργειακή απόδοση νοσοκομείων

Ένταξη των δράσεων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης του νοσοκομείου στους δείκτες περιοδικής αξιολόγησης των Διοικητών των νοσηλευτικών ιδρυμάτων της χώρας.

7B. Πολιτική για την κλιματική αλλαγή

Ανάπτυξη πολιτικής για την εκτίμηση των μελλοντικών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στο σύστημα υγείας.

Διαβάστε επίσης:

Σε Computer Team & Netcompany – Intrasoft έργο ψηφιοποίησης νοσοκομείων

Διευκρινίσεις στο «παρά πέντε» για το νέο γύρο προληπτικών εξετάσεων κατά του καρκίνου του μαστού

Σάρκα και οστά παίρνουν 4 δράσεις προληπτικού ελέγχου

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News