ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σε Computer Team & Netcompany – Intrasoft έργο ψηφιοποίησης νοσοκομείων

Σε Computer Team & Netcompany – Intrasoft έργο ψηφιοποίησης νοσοκομείων

Έργο συνολικού προϋπολογισμού 55,18 εκατ. ευρώ που αφορά στην αναβάθμιση των πληροφοριακών συστημάτων και υποδομών των νοσοκομείων αναμένεται να αναλάβει η κοινοπραξία των εταιρειών Computer Team & Netcompany – Intrasoft, σύμφωνα με σχετική απόφαση της ΗΔΙΚΑ.  

Ειδικότερα η ανακοίνωση σημειώνει ότι ολοκληρώθηκαν τα στάδια ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής τεχνικής & οικονομικής προσφοράς ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υλοποίηση του υποέργου «Βελτίωση της Ψηφιακής Ετοιμότητας των Νοσοκομείων – Αναβάθμιση πληροφοριακών συστημάτων & υποδομών νοσοκομείων» σε τρία τμήματα (συμφωνίες πλαίσιο) του έργου «SUB4-Βελτίωση της Ψηφιακής Ετοιμότητας των Νοσοκομείων» με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Η διαδικασία ανέδειξε τη μοναδική συμμετέχουσα ένωση εταιρειών Computer Team & Netcompany – Intrasoft, για την υλοποίηση του έργου με κόστος το οποίο εξυπηρετεί την σύγκριση και κατάταξη για την υλοποίηση των αναγκών ενός μέσου νοσοκομείου, όπως αυτό προσδιορίζεται στη διακήρυξη, το οποίο ανέρχεται σε 6.513.938,22 ευρώ πλέον ΦΠΑ (σύνολο με ΦΠΑ 8.077.283,39 ευρώ).

Η μέγιστη εκτιμώμενη αξία της Συμφωνίας Πλαίσιο για το ίδιο Τμήμα ανέρχεται στο ποσό των 44.500.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ (σύνολο με ΦΠΑ 55.180.000 ευρώ), εφόσον από τον έλεγχο της προσφοράς της (δικαιολογητικά συμμετοχής, τεχνικής & οικονομικής προσφοράς) προκύπτει ότι καλύπτονται οι απαιτήσεις της διακήρυξης και ο φάκελος κρίνεται πλήρης.

Σύμφωνα με το από 6.10.2023 υπογεγραμμένο Ιδιωτικό Συμφωνητικό τα ποσοστά συμμετοχής κάθε συμμετέχοντος στην ως άνω Ένωση Εταιρειών στο φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του Έργου και στην εκτέλεση του Έργου, είναι τα ακόλουθα:

  • «COMPUTER TEAM» ποσοστό συμμετοχής πενήντα πέντε τοις εκατό (55%).
  • «NETCOMPANY-INTRASOFT» ποσοστό συμμετοχής σαράντα πέντε τοις εκατό (45 %).

Αντικείμενο το έργου

Σύμφωνα με την απόφαση του υπουργείου Οικονομικών η οποία εκδόθηκε πριν δύο χρόνια, σήμερα υπάρχει μεγάλος κατακερμαρισμός στα πληροφοριακά συστήματα που περιέχουν όλα τα δεδομένα σχετικά με τους ασθενείς και τις υπηρεσίες υγείας στις Νοσοκομειακές μονάδες. Παρά τη μεγάλη σημασία για τον τομέα υγείας, τα δεδομένα που συγκεντρώνονται δεν είναι εύκολα προσβάσιμα, καθώς τα συστήματα που τηρούν τηv πληροφορία δεν επικοινωνούν και σε πολλές περιπτώσεις, η ποιότητά τους δεν επιτρέπει την αποτελεσματική χρήση τους. Η υφιστάμενη κατάσταση επιβάλλεται να αλλάξει με την υλοποίηση του εθνικού πλαισίου διαλειτουργικότητας για την Υγεία.

Στο Κυβερνητικό Νέφος του Τομέα της Υγείας (H-Cloud) πρέπει υποχρεωτικά να εγκατασταθούν όλα κεντρικά πληροφοριακά συστήματα και οι εφαρμογές του Υπουργείου Υγείας και των Νοσοκομείων που σχετίζονται με την επεξεργασία ιατρικών δεδομένων.

Προς αυτήν την κατεύθυνση προτείνεται η θέσπιση του εθνικού επιπέδου αναφοράς ψηφιακής ετοιμότητας (National Digital Readiness Baseline), το οποίο αφενός θα αποτυπώνει την ψηφιακή «ωριμότητα» κάθε νοσοκομειακής δομής, αφετέρου θα υποδεικνύει τα απαιτούμενα μέτρα που πρέπει να λάβει ώστε να ικανοποιήσει το προβλεπόμενο επίπεδο.

Αναβάθμιση Ψηφιακών Υποδομών στα Νοσοκομεία

Σχετικά με την Αναβάθμιση Ψηφιακών Υποδομών στα Νοσοκομεία, στόχος του έργου είναι η βέλτιστη αξιοποίηση νέων ψηφιακών τεχνολογιών για τη μετατροπή των νοσοκομειακών μονάδων του σε ένα σύγχρονο και «έξυπνο» περιβάλλον εργασίας και υγειονομικής περίθαλψης. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω της εφαρμογής πρωτοποριακών λύσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών και τη χρήση προϊόντων και λύσεων που αυτοματοποιούν και διευκολύνουν τις επιχειρησιακές διαδικασίες. Ενδεικτικά, αναφέρονται προτεινόμενες παρεμβάσεις που μπορούν να εφαρμοσθούν στις νοσοκομειακές μονάδες:

• Η προμήθεια και παραμετροποίηση υποδομών ασφάλειας συστημάτων και δεδομένων με βάση τις σύγχρονες ευρωπαϊκές και εθνικές κανονιστικές ρυθμίσεις (GDPR).

• Ο εκσυγχρονισμός και η αρχιτεκτονική αναβάθμιση των ενσύρματων εσωτερικών δικτύων (LAN) και η επέκταση του ασύρματου δικτύου (WLAN), με στόχο την καθολική κάλυψη του νοσοκομειακού συγκροτήματος, για τη λειτουργία των υφιστάμενων και των παραπάνω νέων εφαρμογών και υπηρεσιών, μέσω του ασύρματου δικτύου σε όλους τους χώρους του νοσοκομείου.

• Η αναβάθμιση των κεντρικών υπολογιστικών υποδομών του Κέντρου Δεδομένων (Data Center).

• Η εγκατάσταση σε κάθε κλίνη τερματικών συσκευών με οθόνες αφής (bedside terminals), που λειτουργούν και ως μονάδες ψυχαγωγίας, ενημέρωσης και υποστήριξης των νοσηλευόμενων και των συνοδών τους, αλλά και ως εργαλείο δουλειάς για το νοσηλευτικό, ιατρικό και διοικητικό προσωπικό του Νοσοκομείου

• Η προμήθεια φορητών τερματικών συσκευών πρόσβασης για σημαντικό αριθμό ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού.

• Η κάλυψη όλων των χώρων του Νοσοκομείου με ασύρματη δικτυακή υποδομή (WiFi) με ελεύθερη πρόσβαση για τους ασθενείς και τους συνοδούς τους

• Η προμήθεια σύγχρονου IP τηλεφωνικού κέντρου, με ενιαία υποδομή, για δεδομένα και τηλεφωνία μέσω διαδικτύου, οπότε το προσωπικό μπορεί να δέχεται εσωτερικές κλήσεις και στο smartphone του

• Η εγκατάσταση συστημάτων ελέγχου εισόδου για διαβαθμισμένη πρόσβαση σε ειδικούς χώρους (π.χ. αποθήκες υλικών κλπ)

• Η εγκατάσταση συστημάτων προτεραιότητας για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών • Η εγκατάσταση υπηρεσίας εντοπισμού της θέσης (Location Base Services) των σημαντικών παγίων του νοσοκομείου, μέσω τεχνολογίας αναγνώρισης και ταυτοποίησης αντικειμένων μέσω ραδιοσυχνοτήτων (Radio Frequency Identification-RFID), που επιτρέπει την παρακολούθηση τους σε πραγματικό χρόνο.

Με τις παραπάνω ψηφιακές παρεμβάσεις επιτυγχάνονται ταχύτερη και καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, μείωση της γραφειοκρατίας με αυτοματοποίηση και απλούστευση των διαδικασιών, εξοικονόμηση πόρων και θετικό περιβαλλοντικό πρόσημο, ενώ παράλληλα ενισχύονται οι υπηρεσίες νοσηλείας και θεραπείας μέσω της βελτίωσης της διαχείρισης δεδομένων των ασθενών από πολλαπλά επίπεδα του συστήματος υγείας.

 

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News