ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στάση αναμονής από τον Μιχάλη Σάλλα στην ΑΜΚ της Παγκρήτιας

Στάση αναμονής από τον Μιχάλη Σάλλα στην ΑΜΚ της Παγκρήτιας

(Upd 21:45) Χωρίς την συμμετοχή της «Lyktos Participations Επενδύσεων και Συμμετοχών», εταιρείας συμφερόντων του Μιχάλη Σάλλα που συμμετέχει στην Παγκρήτια Τράπεζα με ποσοστό 19,95%, έληξε σήμερα η περίοδος εγγραφών, άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης και προεγγραφής στην προγραμματισμένη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας ύψους 98,7 εκατ. ευρώ. 

Η μη συμμετοχή του στο στάδιο των προεγγραφών δεν προεξοφλεί την μη συμμετοχή του στην ΑΜΚ, καθώς ερμηνεύεται ως στάση αναμονής έως την διάθεση των αδιάθετων μετοχών και ως μέσο πίεσης για τον ρόλο του στην διοίκηση της Παγκρήτιας τράπεζας.

Σύμφωνα με πληροφορίες τα κεφάλαια που «συγκεντρώθηκαν» στο πλαίσιο των προεγγραφών φτάνουν τα 35 εκατ. ευρώ και σε αυτά συνεισέφεραν οι τέσσερις συστημικές τράπεζες, Alpha Bank, Τράπεζα Πειραιώς, Eurobank και Εθνική τράπεζα, που συμμετείχε ήδη στην Παγκρήτια με ποσοστό 7,17%.

Στην προεγγραφή συμμετείχε η εταιρεία με την επωνυμία GREEN HYDEPARK INVESTMENT LIMITED, η οποία προέβη στην απόκτηση ποσοστού 7,9% επί του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, μέσω εξαγοράς 6,25 εκατ. κοινών, ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας πενήντα λεπτών εκάστης (0,50 ευρώ), οι οποίες φέρουν και το δικαίωμα άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης που τους αναλογεί. Η GREEN HYDEPARK INVESTMENT LIMITED, εδρεύει στην Λευκωσία της Κύπρου και  ενεγράφη στο βιβλίο μετόχων της Τράπεζας, δυνάμενη να ασκήσει τα δικαιώματα προτίμησης που αναλογούν στις μετοχές κυριότητός της, προκειμένου να συμμετάσχει στην εν εξελίξει αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

Να σημειωθεί ότι η επιτυχία της αύξησης, που θεωρείται αναγκαία για την επιβίωση της Παγκρήτιας και την αποκατάσταση της κεφαλαιακής της επάρκειας, θα κριθεί στις 27 Οκτωβρίου η διάθεση των τυχόν αδιάθετων μετοχών.

Αναλυτικά στην ανακοίνωσή της η Παγκρήτια Τράπεζα αναφέρει ότι:

Η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, τους μετόχους και κάθε ενδιαφερόμενο, ότι η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου έως του ποσού των € 39.483.340 με καταβολή μετρητών και έκδοση 78.966.680 νέων, κοινών, ονομαστικών μετοχών, με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας €0,50 η κάθε μια και τιμής διάθεσης €1,25 (εφεξής οι «Νέες Μετοχές») με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων που αποφασίσθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 05.05.2022, καλύφθηκε κατά τη διάρκεια της περιόδου άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης και προεγγραφής (η οποία ξεκίνησε στις 30.08.2022 και έληξε στις 11.10.2022) κατά ποσοστό 35,24%, με την καταβολή συνολικού ποσού ύψους ευρώ 34,78 εκ. Ευρώ περίπου, μέσω της άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης και προεγγραφής, ποσοστό που αντιστοιχεί περίπου στην έκδοση 27,83 εκ. Νέων Μετοχών.

Σύμφωνα με το αναμενόμενο Χρονοδιάγραμμα της ολοκλήρωσης της αύξησης, όπως αυτό επικαιροποιήθηκε με την από 20.09.2022 απόφαση του Δ.Σ. της Τράπεζας και αναφέρεται στην ενότητα 3.5. του Συμπληρώματος Ενημερωτικού Δελτίου που εγκρίθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στις 30.09.2022, η διάθεση των αδιάθετων Νέων Μετοχών σε ειδικούς επενδυτές, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 (ε) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, ή/και σε λοιπούς μη ειδικούς επενδυτές, με όριο ελάχιστης συμμετοχής (για τους μη ειδικούς επενδυτές) την απόκτηση αδιάθετων Νέων Μετοχών αξίας τουλάχιστον €100.000 ανά επενδυτή, επρόκειτο να διενεργηθεί κατά το διήμερο 12 και 13 Οκτωβρίου 2022.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, βασιζόμενο στο γεγονός ότι η Τράπεζα ευρίσκεται σε συζητήσεις με επενδυτές που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την απόκτηση Νέων Μετοχών, οι οποίες δεν αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός του πιο πάνω διημέρου, και με δεδομένο ότι ο χρόνος κάλυψης της ΑΜΚ, σύμφωνα με την πιο πάνω από 05.05.2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και το Νόμο ορίστηκε σε ένα τρίμηνο από τον καθορισμό της τιμής διάθεσης των Νέων Μετοχών από το Δ.Σ., ήτοι προθεσμία που λήγει στις 27.10.2022, αποφάσισε κατά τη συνεδρίασή του στις 10.11.2022, ότι είναι προς το συμφέρον της Τράπεζας, των επενδυτών και των μετόχων, να παρατείνει την περίοδο διάθεσης των αδιάθετων Νέων Μετοχών, στις ως άνω κατηγορίες επενδυτών, έως τη λήξη της προθεσμίας κάλυψης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι στις 27.10.2022.

Με την ίδια ως άνω απόφαση τροποποιήθηκε αναλόγως και το αναμενόμενο Χρονοδιάγραμμα της ολοκλήρωσης της αύξησης ως ακολούθως:

Ημερομηνία

Γεγονός

11.10.2022

Λήξη περιόδου εγγραφών, άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης και προεγγραφής και μεταβίβασης αυτών

27.10.2022

Διάθεση τυχόν Αδιάθετων Μετοχών

1.11.2022

Πιστοποίηση της καταβολής της Αύξησης με έκθεση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας και επιβεβαίωση από το Δ.Σ. της Τράπεζας

2.11.2022

Ανακοίνωση για την κάλυψη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και την κατανομή των Μετοχών

moneyreview.gr

 

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News