ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Παγκρήτια Τράπεζα: Κατατέθηκε το 5ετές επιχειρηματικό σχέδιο

Παγκρήτια Τράπεζα: Κατατέθηκε το 5ετές επιχειρηματικό σχέδιο

Στην έγκριση του 5ετούς επιχειρηματικού σχεδίου που κατέθεσε η διοίκηση της Παγκρήτιας Τράπεζας στην ΤτΕ εναπόκειται η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας, η οποία θα κρίνει και την συνέχιση λειτουργίας και την αποκατάσταση της επάρκειας των κεφαλαιακών δεικτών που κινούνται κάτω από το επιτρεπόμενο όριο. Το σχέδιο, όπως σημειώνει η διοίκηση της Παγκρήτιας, συνιστά ένα ρεαλιστικό πλάνο εξυγίανσης και ανάπτυξης της Παγκρήτιας μέσω της συγχώνευσης με τη Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων και της απορρόφησης των εργασιών της HSBC στην Ελλάδα.

Τα κεφάλαια

Όπως αναφέρεται στο συμπληρωματικό ενημερωτικό δελτίο που εγκρίθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στο πλαίσιο της ΑΜΚ ύψους 98,7 εκατ. ευρώ, στις 30 Ιουνίου 2022, ο Δείκτης CET 1 διαμορφώθηκε στο 5,7236%, ο Δείκτης TIER 1 στο 6,7315% και ο Συνολικός Δείκτης Κεφαλαίου στο 8,7384%, εμφανίζοντας στο σύνολό τους σημαντική επιδείνωση κατά 1,5634, 1,5955 και 1,7186 ποσοστιαίες μονάδες, αντίστοιχα. Επιπλέον, με βάση το αποτέλεσμα της ετήσιας εποπτικής διαδικασίας SREP τα απαιτούμενα κατώτατα όρια αναθεωρήθηκαν σε, Δείκτης CET 1: 5,805%, Δείκτης TIER 1: 7,740% και Συνολικός Δείκτης Κεφαλαίου: 10,320%, με αποτέλεσμα και οι τρεις δείκτες της Τράπεζας να βρίσκονται πλέον κάτω από αυτά.

Πλέον των συνολικών κεφαλαιακών απαιτήσεων, η Τράπεζα υπόκειται στις κεφαλαιακές απαιτήσεις τήρησης αποθέματος ασφαλείας διατήρησης κεφαλαίου ύψους 2,5% επί του σταθμισμένου ενεργητικού σύμφωνα, υποχρέωση για την οποία παρέχεται η ευχέρεια προσωρινής μη τήρησης του εν λόγω αποθέματος ασφαλείας μέχρι το τέλος του 2022. Ο βασικός μέτοχος Μιχάλης Σάλλας, που ελέγχει μέσω της «Lyktos Participations Επενδύσεων και Συμμετοχών», ποσοστό 19,95% της Παγκρήτιας έχει δηλώσει «…την πρόθεσή του να συμμετάσχει στην ΑΜΚ ως επενδυτής υπό την προϋπόθεση ότι πριν την έναρξη της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, η ΤτΕ θα διαβεβαιώσει την Τράπεζα, εγγράφως, ότι η Αύξηση θεωρείται επαρκής για τους εποπτικούς δείκτες και τους αναπτυξιακούς της σκοπούς».

Εκτός από την Lyktos Participations Επενδύσεων και Συμμετοχών, στο μετοχικό κεφάλαιο της Παγκρήτιας συμμετέχει η Alfa Ocean Developments Ανώνυμη Κτηματική Εταιρεία Συμμετοχών με 7,92%, η Εθνική Τράπεζα με ποσοστό 7,17%, ενώ το υπόλοιπο 64,97% ανήκει σε μετόχους που ελέγχουν κάτω από 5%.

Τα κόκκινα δάνεια

Η ΑΜΚ θεωρείται αναγκαία για την εξυγίανση της Τράπεζας ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της οποίας διαμορφώνεται με βάση τα αποτελέσματα 6μήνου του 2022 στο 65,03% από 63,65% που ήταν στις 31 Δεκεμβρίου 2021. Τα δάνεια με καθυστέρηση άνω των 90 ημερών (90DPD) αντιπροσώπευαν το 58,81% των δανείων της Τράπεζας στις 30 Ιουνίου 2022, έναντι 57,22% στις 31 Δεκεμβρίου 2021 και 54,16% στις 31 Δεκεμβρίου 2020. Στις 30 Ιουνίου 2022, η Τράπεζα είχε σωρευμένες προβλέψεις για ζημίες απομείωσης δανείων ύψους 381,56 εκατ. ευρώ (ποσοστό κάλυψης 90DPD 37,51%), σημειώνοντας αύξηση 6,91 εκατ. ευρώ έναντι των 374,65 εκατ. ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου 2021.

Όπως σημειώνεται στο συμπληρωματικό ενημερωτικό δελτίο της ΑΜΚ η Τράπεζα έχει την πρόθεση να επιταχύνει τις προσπάθειες μείωσης του επιπέδου των NPEs και πέραν των οργανικών, εξετάζει και μη οργανικές λύσεις που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την τιτλοποίηση απαιτήσεων και την αξιοποίηση της ευελιξίας που παρέχει το Ελληνικό Πρόγραμμα Παροχής Κρατικών Εγγυήσεων σε Τιτλοποιήσεις Πιστωτικών Ιδρυμάτων («ΗΡΑΚΛΗΣ»), καθώς επίσης και τις απευθείας πωλήσεις NPEs. Προς την κατεύθυνση αυτή, έχει εκπονήσει Σχέδιο Μείωσης ΜΕΑ, βασική στόχευση του οποίου είναι η δραστική βελτίωση της χρηματοοικονομικής, οργανωτικής και κεφαλαιακής δομής της Τράπεζας μέσω της μείωσης των NPEs και του σχετικού κόστους κινδύνου, που αποτελούν τους κύριους παράγοντες επιβάρυνσης της κερδοφορίας της Τράπεζας τα τελευταία χρόνια.

Σε περίπτωση τιτλοποίησης, τυχόν αδυναμία της Τράπεζας να λάβει την απαιτούμενη βαθμίδα πιστοληπτικής αξιολόγησης από τους οίκους αξιολόγησης, ενδέχεται να μην επιτρέψει την υπαγωγή συναλλαγής τιτλοποίησης στο πρόγραμμα «ΗΡΑΚΛΗΣ ΙΙ» ή χαμηλότερο από το αναμενόμενο ύψος των τίτλων υψηλής διαβάθμισης, ενδέχεται να επηρεάσει σημαντικά την τιμολόγηση της συναλλαγής.

Με βάση το χρονοδιάγραμμα της ΑΜΚ στις 3 Οκτωβρίου ξεκίνησε η περίοδος υπαναχώρησης επενδυτών, η οποία λήγει αύριο 5 Οκτωβρίου. Με δεδομένο ότι ΑΜΚ πραγματοποιείται υπέρ των παλαιών μετόχων η λήξη της περιόδου εγγραφών, άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης και προεγγραφής και μεταβίβασης αυτών ολοκληρώνεται στις 11 Οκτωβρυ και στις 13 η διάθεση των τυχόν αδιάθετων μετοχών.

Η ανακοίνωση της Παγκρήτιας Τράπεζας

Υπό την καθοδήγηση και τον συντονισμό του CEO της Παγκρήτιας Αντώνη Βαρθολομαίου, το management της τράπεζας προχώρησε στην κατάρτιση ενός πλήρους  επιχειρηματικού και κεφαλαιακού πλάνου, χρονικού ορίζοντα 5ετίας, με αναλυτικές πληροφορίες και δεδομένα τόσο για την κατάσταση του ισολογισμού της τράπεζας, με ιδιαίτερη μνεία και στο θέμα των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων, όσο και για τις αναπτυξιακές προοπτικές που ανοίγονται μέσω της φιλικής συγχώνευσης με τη Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων και της απορρόφησης των εργασιών της HSBC στην Ελλάδα.

Πρόκειται για ένα ρεαλιστικό πλάνο χωρίς αρνητικές εκπλήξεις. Η αύξηση κεφαλαίου των 98,7 εκατ. ευρώ που εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση, η μεγαλύτερη στην ιστορία της Τράπεζας, στοχεύει τόσο στην εξυγίανση του ισολογισμού της, όσο και στην περαιτέρω ανάπτυξή της.

Ο πρόεδρος της Τράπεζας Δημήτρης Δημόπουλος και ο Διευθύνων Σύμβουλος Αντώνης Βαρθολομαίος με την κατάθεση του κεφαλαιακού πλάνου προσθέτουν νέα δυναμική στην προσπάθεια για την ΑΜΚ, ενισχύοντας το ήδη καλό κλίμα συνεργασίας και συνέπειας, με την Τράπεζα της Ελλάδος.

Με τα νέα κεφάλαια, η Τράπεζα στοχεύει στον μετασχηματισμό της, προωθώντας τις αναγκαίες επενδύσεις σε τεχνολογία και ανάπτυξη υποδομών, στην αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της, στη διαμόρφωση μιας νέας επιχειρηματικής κουλτούρας και στην υιοθέτηση ενός βελτιωμένου και σύγχρονου λειτουργικού μοντέλου. Η νέα Τράπεζα που θα προκύψει από τη συνένωση αναμένεται να καλύψει το κενό μεταξύ των συστημικών και των μικρών τραπεζών και να καταστεί η πέμπτη σε μέγεθος τράπεζα στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα.

Ο κ. Βαρθολομαίος, σε πρόσφατη συνέντευξη του, είχε εκτιμήσει ότι σε ορίζοντα ενός περίπου χρόνου θα έχουν ολοκληρωθεί οι στρατηγικές αυτές κινήσεις. «Είμαστε βέβαιοι ότι θα έχουμε μία απόλυτα υγιή Τράπεζα, πολύ μεγαλύτερη, πιο σύγχρονη, εξαιρετικά λειτουργική και έτοιμη να ανταποκριθεί στα κελεύσματα των καιρών όπως εξελίσσονται. Με το στελεχιακό δυναμικό της HSBC θα μας δοθεί η δυνατότητα να εξυπηρετήσουμε νέες πελατειακές ανάγκες, η δε τεχνογνωσία και η εμπειρία του δυναμικού αυτού θα μας είναι ιδιαίτερα πολύτιμη για τα επόμενα βήματά μας» τόνισε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον CEO της τράπεζας στόχος είναι η Παγκρήτια να είναι η τράπεζα που εξυπηρετεί τον μικρό, τον μεσαίο επιχειρηματία και τον ελεύθερο επαγγελματία, όχι μόνο με υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής, αλλά και με λύσεις που παρέχονται με ταχύτητα και κυρίως με την κατάλληλη συμβουλευτική, κάτι το οποίο αποδεδειγμένα λείπει από την τραπεζική αγορά. 

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News