ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Attica Bank: Τι προβλέπει το επιχειρηματικό σχέδιο για την εξυγίανση

Attica Bank: Τι προβλέπει το επιχειρηματικό σχέδιο για την εξυγίανση

Λειτουργική κερδοφορία μέχρι το τέλος του 2024 προβλέπει το Επιχειρηματικό Σχέδιο στο οποίο κατέληξαν οι βασικοί μέτοχοι της Attica Bank στο πλαίσιο της απόφασης για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (ΑΜΚ) κατά 490 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων ποσό 459 εκατ. ευρώ περίπου θα καλυφθεί από τους τρεις βασικούς μετόχους.

Η πρόθεση για την ΑΜΚ συνομολογήθηκε με επιστολή προς την διοίκηση της Attica Bank από τους τρεις βασικούς της μετόχους – ΤΜΕΔΕ, Ellington Solutions A.Ε. – Rinoa Ltd και ΤΧΣ – που εκπροσωπούν συνολικά ποσοστό 87,5% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας.

Όπως σημειώνεται στην επιστολή «κατά την άποψη των βασικών μετόχων, η κατ’ αρχήν συμφωνία διασφαλίζει την μακροχρόνια βιωσιμότητα της Τράπεζας καθώς αντιμετωπίζει αποτελεσματικά το σύνολο των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της και την αναπτυξιακή της πορεία για το μέλλον».

Την ΑΜΚ εκτιμάται ότι κατά τα 2/3 θα καλύψει το ΤΧΣ και το 1/3 η κοινοπραξία ΤΜΕΔΕ-Ellington.

Ποσό 300 εκατ. ευρώ της προγραμματισμένης ΑΜΚ θα χρησιμοποιηθεί για επιπρόσθετες προβλέψεις απομείωσης του συνόλου των τιτλοποιήσεων μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (ΜΕΑ), ενώ το υπόλοιπο θα διατεθεί με σκοπό την διαχείριση των ΜΕΑ και την αναδιάρθρωση της Τράπεζας, έτσι ώστε να καταστεί λειτουργικά κερδοφόρος στο τέλος του 2024.

Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων με βάση τα αποτελέσματα του εξαμήνου διαμορφώνεται στο 67,6%.

Η συμφωνία των μετόχων προβλέπει αφενός τη μη υπαγωγή των τιτλοποιήσεων Omega, Astir 1 και Astir 2 στο πρόγραμμα παροχής εγγύησης «Ηρακλής», στη βάση λήψης από την Τράπεζα επιπρόσθετων προβλέψεων απομείωσης για τις τιτλοποιήσεις μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων εκτιμώμενου ύψους 300 εκατ. ευρώ συνολικά.

Να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου και του προγράμματος μετασχηματισμού της Τράπεζας, στα τέλη του 2020 η Τράπεζα προχώρησε σε νέα τιτλοποίηση μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων – χαρτοφυλάκιο Astir – ύψους περίπου 712 εκατ. ευρώ εκ των οποίων ποσό περίπου 371 εκατ.ευρώ αφορά σε κόκκινα δάνεια λιανικής τραπεζικής και 341 εκατ. ευρώ περίπου σε κόκκινα δάνεια επιχειρηματικής τραπεζικής. Το σύνολο των ΜΕΑ αυτών έχουν μεταφερθεί σε δύο οχήματα ειδικού σκοπού (ένα για την λιανική τραπεζική και ένα για την επιχειρηματική) με την έκδοση τριών ομολόγων φθίνουσας εξοφλητικής σειράς ανά όχημα, ήτοι συνολικά έξι τίτλων τα οποία διακρατεί η Τράπεζα. Τα δάνεια αυτά παραμένουν στην κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της Τράπεζας και δεν έχουν κατά την 30/6/2022 αποαναγνωριστεί ως συνέπεια της προαναφερόμενης τιτλοποίησης (“retained securitization”). Το υπόλοιπο των δανείων κατά την 30/6/2022 ανέρχεται σε 365 εκατ. ευρώ περίπου για τα ΜΕΑ λιανικής τραπεζικής και σε 315 εκατ. ευρώ περίπου για τα ΜΕΑ επιχειρηματικής τραπεζικής.

Τα κεφάλαια

Όπως αναφέρεται στην εξαμηνιαία οικονομική έκθεση αποτελεσμάτων, η ΑΜΚ – μεμονωμένα και σε pro forma επίπεδο – υπολογίζεται ότι θα αυξήσει τους δείκτες CET1, Tier 1 και CAD, κατά 18 περίπου ποσοστιαίες μονάδες, μεταβολή η οποία επαρκεί ακόμα και έπειτα από την εξέταση δυσμενών σεναρίων για την αποκατάσταση των εποπτικών δεικτών της Τράπεζας, που σήμερα «υπολείπονται από τους απαιτούμενους εποπτικούς δείκτες που συμπεριλαμβάνουν τα επιπλέον κεφαλαιακά αποθέματα».

Συγκεκριμένα ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας CET1 κατά την 30η Ιουνίου 2022, διαμορφώνεται στο 6,4% και ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας του Ομίλου διαμορφώνεται σε 9,9%. Η Τράπεζα υποχρεούται να τηρεί συνολικό δείκτη κεφαλαίων ύψους κατ’ ελάχιστον 10,43%, ο οποίος αναλύεται σε ποσοστό 8% πλέον πρόσθετων κεφαλαιακών απαιτήσεων 2,43% κατόπιν των αποτελεσμάτων της Εποπτικής Διαδικασίας Εξέτασης και Αξιολόγησης.

Επιπλέον των ως ανωτέρω κεφαλαιακών απαιτήσεων, η Τράπεζα υποχρεούται σε κεφαλαιακό απόθεμα ασφαλείας 2,5%, ενώ συστήνεται επίσης και η διατήρηση επιπλέον 2,25% ως επιπρόσθετο περιθώριο Κεφαλαιακής Κατεύθυνσης (Pillar II Capital Guidance, P2G). Εξαιτίας ωστόσο των έκτακτων συνθηκών που διαμορφώθηκαν λόγω της πανδημίας COVID – 19, επιτρέπεται στην Τράπεζα έως και τις 31/12/2022 να λειτουργεί κάτω από το επίπεδο του περιθωρίου κεφαλαίων P2G.

Το επιχειρηματικό σχέδιο

Με σκοπό την επιτάχυνση της επίτευξης λειτουργικής κερδοφορίας, το επιχειρηματικό σχέδιο της Attica Bank περιλαμβάνει – μεταξύ άλλων – ενέργειες αναδιάρθρωσης συνολικού ύψους 50 εκατ. ευρώ μέχρι το 2024. Ειδικότερα, η Τράπεζα θα προβεί σε περαιτέρω εξορθολογισμό του δικτύου καταστημάτων της, που σήμερα ανέρχονται σε 49, με στόχο την περαιτέρω αποκλιμάκωση του λειτουργικού κόστους. Με την ενέργεια αυτή η οποία είναι σε συνέχεια των δράσεων επίτευξης λειτουργικής κερδοφορίας που η Τράπεζα έχει ήδη υλοποιήσει, όπως αναφέρεται στην Έκθεση, αναμένεται η σταθεροποίηση της απόδοσης της.

Περαιτέρω η Τράπεζα θα προβεί σε επενδύσεις με στόχο τον ψηφιακό μετασχηματισμό της και θα επαναξιολογήσει θέματα ανθρώπινου δυναμικού. Κατά την ωρίμανση των ενεργειών αυτών και με βάση το Επιχειρηματικό Σχέδιο και τις σχετικές παραδοχές σε σχέση με τις δυνατότητες περαιτέρω ενίσχυσης των εποπτικών κεφαλαίων κατά το τέλος του 2023, στο πλαίσιο ικανοποίησης των απαιτήσεων που απορρέουν από τον εποπτικό διάλογο και της διαθεσιμότητας εποπτικών κεφαλαίων για περαιτέρω πιστωτική επέκταση, από το τέλος του 2023 και έπειτα, η απόδοση των ιδίων κεφαλαίων της Τράπεζας υπολογίζεται να είναι κοντά σε διψήφια επίπεδα μέχρι το τέλος του 2025.

Συγκεκριμένα οι βασικοί στόχοι του νέου επιχειρηματικού σχεδίου για την περίοδο 2022-2025, συνοψίζονται στα κάτωθι σημεία:

• Στον διπλασιασμό σχεδόν του δανειακού χαρτοφυλακίου της Τράπεζας μέσω της αύξησης των χορηγήσεων στους κλάδους των υποδομών/κατασκευών, του τουρισμού, της ενέργειας και του περιβάλλοντος. Στόχος είναι η χρηματοδότηση του οικοσυστήματος των κατασκευών καθώς και όλων των ελεύθερων επαγγελματιών που εμπλέκονται στην υλοποίησή του, με την αύξηση των χορηγήσεων μέχρι το τέλος του 2025 να έχει προϋπολογιστεί σε 1,3 δισ. ευρώ.

• Στην διεύρυνση των υφιστάμενων πηγών εσόδων. Η Attica Bank, όπως σημειώνεται προσδίδει ιδιαίτερη έμφαση στη σύναψη στρατηγικών συμμαχιών, όπως επετεύχθη με την επιτυχή συνεργασία με τον Όμιλο Interamerican.

• Στην περαιτέρω ενίσχυση της καταθετικής βάσης μέσω ανταγωνιστικής τιμολόγησης και αξιοποίησης των δυνατοτήτων παροχής ψηφιακών υπηρεσιών προς το ευρύ κοινό.

• Στην πλήρη εξυγίανση του χαρτοφυλακίου της μέσω της διαχείρισης του εναπομείναντος χαρτοφυλακίου των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων.

• Στον εξορθολογισμό του Δικτύου Καταστημάτων με ταυτόχρονη αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας της Τράπεζας

Με την ολοκλήρωση των ανωτέρω βασικών στόχων του νέου επιχειρηματικού σχεδίου, θα επιτευχθεί η εξυγίανση του Ισολογισμού και θα απελευθερωθούν εποπτικά κεφάλαια, τα οποία θα διοχετευτούν για την βελτιστοποίηση όλων των βασικών λειτουργικών γραμμών, με στόχο την ενδυνάμωση του ισολογισμού, την περαιτέρω ενίσχυση της κερδοφορίας της Τράπεζας και την προετοιμασία να ανταπεξέλθει η Attica Bank σε κάθε απρόσμενο μακροοικονομικό σενάριο στο άμεσο μέλλον.

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News