ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πως θα συγκροτηθεί ο Φορέας Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων για τα ευάλωτα νοικοκυριά

Πως θα συγκροτηθεί ο Φορέας Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων για τα ευάλωτα νοικοκυριά

Κεφάλαια έως 2 δισ. ευρώ θα κληθεί να δαπανήσει ο επενδυτής που θα αναλάβει να λειτουργήσει τον Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων, ο οποίος θα αγοράζει τα ακίνητα που είναι πρώτη κατοικία των ευάλωτων νοικοκυριών και θα τους επιτρέπει να μένουν σε αυτά έναντι ενοικίου. 

Όπως προβλέπει η προκήρυξη του διαγωνισμού που δημοσίευσε χθες το υπουργείο Οικονομικών, οι υποψήφιοι επενδυτές προκειμένου να συμμετάσχουν στην διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος, θα πρέπει να διαθέτουν ίδια κεφάλαια – ή προσωπική περιουσία εφόσον είναι φυσικό πρόσωπο – 500 εκατ. ευρώ ή 5 δισ. ευρώ επενδεδυμένα ενεργά κεφάλαια εφόσον είναι fund. Θα πρέπει επίσης να διαθέτουν και εμπειρία στη διαχείριση ακίνητης περιουσίας. 

Η δημιουργία ενός Φορέα στον οποίο θα μπορούν τα ευάλωτα νοικοκυριά να μεταβιβάσουν την πρώτη τους κατοικία όταν έχουν κόκκινα δάνεια στις τράπεζες προκειμένου να αποφύγουν την έξωση, προβλέπεται στο νόμο για την ρύθμιση οφειλών και την παροχή δεύτερης ευκαιρίας (πτωχευτικό νόμο). Με τον τρόπο αυτό θα μπορούν να συνεχίζουν να διαμένουν στο σπίτι που είναι η πρώτη τους κατοικία, αφού όμως προηγουμένως χάσουν την κυριότητα του ακινήτου τους. Όπως προβλέπεται στο νόμο τα νοικοκυριά αυτά θα έχουν το δικαίωμα να επαναγοράσουν το ακίνητο μετά από 12 χρόνια και εφόσον στο μεσοδιάστημα είναι συνεπείς στην καταβολή του ενοικίου που θα πρέπει να πληρώνουν στον Φορέα. Η αγορά του ακινήτου από το Φορέα θα γίνεται βάσει της εμπορικής τους αξίας, ενώ το ενοίκιο που θα πρέπει να πληρώνει ο ευάλωτος δανειολήπτης θα προκύπτει επίσης βάσει της εμπορικής αξίας του ακινήτου, διαιρεμένης για 12 χρόνια και με επιβάρυνση το μέσο επιτόκιο ενός στεγαστικού δανείου.

Η διαδικασία ανάθεσης περιλαμβάνει δύο φάσεις:

i. Την A’ Φάση (προεπιλογή) στο πλαίσιο της οποίας θα πρέπει μέχρι τις 19 Ιουλίου του τρέχοντος έτους οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές να υποβάλλουν τον Φάκελο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και 

ii. την Β’ Φάση, που εξελίσσεται σε δύο στάδια, δηλαδή τον διάλογο και την υποβολή δεσμευτικών προσφορών, με στόχο την σύναψη της Σύμβασης Παραχώρησης.

Σκοπός της Α’ Φάσης είναι η προεπιλογή εκείνων των υποψηφίων που πληρούν τα Κριτήρια Προεπιλογής, δηλαδή τα Κριτήρια Προσωπικής Κατάστασης, Καταλληλότητας Άσκησης Επαγγελματικής Δραστηριότητας, Χρηματοοικονομικής και Οικονομικής Επάρκειας και τα Κριτήρια Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας, για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό και την ανάθεση της Σύμβασης Παραχώρησης. Στη συνέχεια η αναθέτουσα αρχή θα διεξάγει διάλογο με καθέναν από τους προεπιλεγέντες σχετικά με τις βασικές τεχνικές, χρηματοοικονομικές και νομικές παραμέτρους του Συμβατικού Αντικειμένου, στο πλαίσιο του οποίου μπορεί να συζητηθούν όλες οι πτυχές της Σύμβασης Παραχώρησης.

Τα κριτήρια ανάθεσης της Σύμβασης Παραχώρησης και η σειρά σπουδαιότητάς τους θα οριστικοποιηθούν κατά τη Β ́ Φάση του Διαγωνισμού και θα περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστο τα ακόλουθα:

• Το ύψος ανάληψης κινδύνου από πλευράς του Δημοσίου

• Τον τρόπο υπολογισμού του τιμήματος επαναγοράς της κύριας κατοικίας κατά τη λήξη της μίσθωσης.

• Το ζητούμενο ύψος του μισθώματος επιπλέον της απόδοσης.

• Τη διασφάλιση επαρκούς χρηματοδότησης του επιχειρηματικού σχεδίου

• Την ειδική τεχνογνωσία και την εμπειρία του υποψήφιου παραχωρησιούχου.

Με βάση την προκήρυξη δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό και υποβολής φακέλου εκδήλωσης ενδιαφέροντος έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή Ενώσεις Προσώπων.

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος αποτελεί φυσικό πρόσωπο, πρέπει να αποδείξει ότι διαθέτει άμεση προσωπική κυριότητα και κατοχή διαθέσιμων, ρευστοποιήσιμων και ελευθέρων βαρών χρηματοοικονομικών μέσων (Καθαρή Προσωπική Περιουσία), με συνολική αγοραία αξία τουλάχιστον 500 εκατ. ευρώ. Για τον προσδιορισμό της Καθαρής Προσωπικής Περιουσίας λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα:

i. καταθέσεις μετρητών σε τράπεζες ή άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα σε κράτη μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή του Ο.Ο.Σ.Α. ή/και

ii. η αγοραία αξία των ρευστοποιήσιμων και μεταβιβάσιμων κινητών αξιών (όπως προκύπτουν από βεβαιώσεις από τράπεζα, επιχείρηση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών ή μέλος χρηματιστηρίου, θεματοφύλακα που λειτουργεί νόμιμα σε κράτος μέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή του Ο.Ο.Σ.Α. 

Στην περίπτωση που ο υποψήφιος αποτελεί νομικό πρόσωπο θα πρέπει ο μέσος όρος των ιδίων κεφαλαίων, όπως προκύπτει από τις οικονομικές καταστάσεις των 3 τελευταίων χρήσεων, να υπερβαίνει τα 500 εκατ. ευρώ.

Σε περίπτωση υποψηφίου, ο οποίος είναι εταιρία επιχειρηματικών συμμετοχών ή επενδυτικό κεφάλαιο (fund), θα πρέπει αποδεδειγμένα τα διαθέσιμα, δεσμευμένα και μη επενδεδυμένα κεφάλαια του να υπερβαίνουν τα 500 εκατ. ευρώ ή τα ενεργά επενδεδυμένα κεφάλαια να υπερβαίνουν τα 5 δις ευρώ.

Ο υποψήφιος, όπως προβλέπει η προκήρυξη, «οφείλει να αποδείξει εμπειρία σε επενδύσεις στον τομέα ακίνητης περιουσίας». Ως επενδύσεις στον τομέα ακίνητης περιουσίας θεωρούνται εναλλακτικά:

i. οποιαδήποτε άμεση επένδυση σε οποιουδήποτε τύπου ακίνητο, είτε ιδιοχρησιμοποιούμενο, είτε επενδυτικό,

ii. χρηματοδοτήσεις προς τρίτους με εξασφάλιση οποιουδήποτε τύπου ένα ή περισσότερα ακίνητα (συμπεριλαμβανομένων και χρηματοδοτικών μισθώσεων),

iii. επενδύσεις σε δανειακά χαρτοφυλάκια με εγγύηση οποιουδήποτε τύπου ένα ή περισσότερα ακίνητα,

οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί κατά τα τελευταία 10 έτη πριν από την ημερομηνία υποβολής και ανέρχονται αθροιστικά σε τουλάχιστον 100 εκατ. ευρώ.

Στο πλαίσιο της Σύμβασης Παραχώρησης, ο Φορέας αναλαμβάνει την υποχρέωση απόκτησης κύριας κατοικίας ευάλωτου οφειλέτη, τη μίσθωσή του σε αυτόν, και τη μεταβίβασή του σε αυτόν, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν τα σχετικά άρθρα του πτωχευτικού νόμου και με βάση τους προτεινόμενους βασικούς συμβατικούς όρους της Σύμβασης Παραχώρησης που θα γνωστοποιηθούν στους προεπιλεγέντες επενδυτές με την έναρξη της Β’ Φάσης, όπως αυτοί θα προκύψουν από την διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου.

Περαιτέρω προβλέπεται 

• Η ίδια συμμετοχή του Αναδόχου στα επενδυμένα κεφάλαια του Φορέα, η οποία μπορεί να εισφερθεί ως μετοχικό ή δάνεια μειωμένης εξασφάλισης, θα ανέρχεται στο ποσοστό τουλάχιστο 20% σε κάθε χρονική στιγμή επί των συνολικών κεφαλαιακών αναγκών, ενώ το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο του Φορέα θα ανέρχεται κατ’ ελάχιστον σε 9 εκατ. ευρώ.

• Πέραν της ίδιας συμμετοχής, ο Φορέας θα μπορεί να χρηματοδοτεί τις αγορές ακινήτων και την εν γένει δραστηριότητά του με δανειακά κεφαλαία από αποδεκτές πηγές χρηματοδότησης που θα καθοριστούν στην Φάση Β’.

• Το Δημόσιο δεν θα παρέχει οποιαδήποτε απευθείας χρηματοδοτική συμβολή στα κεφάλαια του Φορέα με εξαίρεση τη δυνατότητα παροχής εγγυήσεων. Η παροχή εγγύησης θα είναι υπό την επιφύλαξη των κανόνων του Ευρωπαϊκού Δικαίου περί κρατικών ενισχύσεων, συμπεριλαμβανομένης και της έγκρισής καθεστώτος ενίσχυσης από την αρμόδια Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News