ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ABBank: Διπλασιασμός κερδοφορίας το α΄ τρίμηνο του 2022

ABBank: Διπλασιασμός κερδοφορίας το α΄ τρίμηνο του 2022

Η ABBank συνεχίζει την κερδοφόρα πορεία της και το 2022 πετυχαίνοντας ικανοποιητικά αποτελέσματα και διατηρώντας παράλληλα υγιείς εποπτικούς και χρηματοοικονομικούς δείκτες.

Το α’ τρίμηνο του 2022  τα καθαρά κέρδη χρήσης ανήλθαν σε 2,4 εκατ. ευρώ έναντι σε 1,1 εκατ. ευρώ, το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο καταγράφοντας αύξηση 116%, ενώ τα προ φόρων και προβλέψεων κέρδη  ξεπέρασαν τα 3,5 εκατ. ευρώ  έναντι 1,8 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 93%.

Το συνολικό ενεργητικό το οποίο από τα τέλη του προηγούμενου έτους ξεπέρασε το 1 δισ. ευρώ, διαμορφώθηκε στα τέλη του α’ τριμήνου σε 1,052 εκατ. ευρώ και το υπόλοιπο των δανείων μετά από προβλέψεις μειώθηκε οριακά και διαμορφώθηκε σε 542 εκατ. ευρώ έναντι 566 εκατ. ευρώ στα τέλη του 2021.

Το 87% του χαρτοφυλακίου δανείων αποτελείται ναυτιλιακά δάνεια και το 13% από μη-ναυτιλιακά επιχειρηματικά δάνεια.

Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια παρέμειναν στα  10,9 εκατ. ευρώ ή στο 2% του συνόλου των δανείων προ προβλέψεων με την κάλυψη από προβλέψεις να διαμορφώνεται στο 50%.

Οι καταθέσεις πελατείας αυξήθηκαν περαιτέρω κατά  70 εκατ. ευρώ ή 8% στα 912 εκατ. ευρώ από 842 εκατ. ευρώ στα τέλη του 2021, ενώ η ύπαρξη επαρκούς ρευστότητας συνέβαλε στην μείωση του διατραπεζικού δανεισμού που υποχώρησε στα 30 εκατ. ευρώ από 49 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο. 

Οι δείκτες ρευστότητας παρέμειναν σε ισχυρά επίπεδα, με τον δείκτη δάνεια προς καταθέσεις να διαμορφώνεται το α’ τρίμηνο του 2022 σε 61% και το δείκτη κάλυψης ρευστότητας (LCR) στο 190%.

Ο δείκτης Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων CET-1, λαμβάνοντας υπόψη τα Καθαρά Κέρδη Χρήσης 2021 και αυτά του α’ τριμήνου του 2022 διαμορφώνεται  σε 15,9 %, με πλήρη απορρόφηση της επίπτωσης του ΔΠΧΑ-9 και χωρίς τα εποπτικά κεφάλαιά της να περιλαμβάνουν  αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση έναντι του Ελληνικού Δημοσίου.

Η ABBank, της οποίας διευθύνων σύμβουλος, ιδρυτής και εκ των βασικών μετόχων είναι ο κ. Θεόδωρος Αφθονίδης, ιδρύθηκε τον Δεκέμβριο του 2002 και ξεκίνησε ως εξειδικευμένος συμμετέχων στην αγορά ναυτιλιακών χορηγήσεων, ενώ σήμερα είναι μεταξύ των μεγαλύτερων διαχειριστών κοινοπρακτικών δανείων. Η Τράπεζα, στο μετοχικό κεφάλαιο της οποίας συμμετέχουν και οι όμιλοι Ι. Κούστα και Π. Τσάκου όπως και τα επενδυτικά κεφάλαια Chenavari, Serengeti και Orasis, έχει παρουσία εκτός από τον ναυτιλιακό κλάδο και στην ελληνική επιχειρηματική τραπεζική και στόχος της διοίκησης είναι η διεύρυνση του χαρτοφυλακίου των χορηγήσεων με χρηματοδοτήσεις εμπορικών ακινήτων, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας καθώς και μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων με εξαγωγικό προσανατολισμό. 

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News