ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Εθνική Τράπεζα: Στα 50 εκατ. ευρώ το κόστος εθελούσιας εξόδου

Εθνική Τράπεζα: Στα 50 εκατ. ευρώ το κόστος εθελούσιας εξόδου

Στα 50 εκατ. ευρώ έχει υπολογίσει η Εθνική Tράπεζα το κόστος εθελούσιας εξόδου για τη μείωση του προσωπικού, που ξεκινάει από σήμερα Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2021 και θα διαρκέσει μέχρι την Τετάρτη, 15 Δεκεμβρίου. 

Το πρόγραμμα αναμένεται ότι θα συμβάλει στην περαιτέρω μείωση του κόστους προσωπικού που σημείωσε ήδη σημαντική υποχώρηση το 9μηνο του 2021, αγγίζοντας το 15% και το 22% στη διετία.

Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα 9μήνου που ανακοίνωσε την Παρασκευή η Εθνική τράπεζα, το κόστος προσωπικού μειώθηκε στα 289 εκατ. ευρώ το 9μηνο του 2021 έναντι 339 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2020, συμβάλλοντας σημαντικά στην υποχώρηση των λειτουργικών εξόδων της Τράπεζας που μειώθηκαν στα 525 εκατ. ευρώ από 569 εκατ. ευρώ το 9μηνο 2020, καταγράφοντας μείωση κατά 7,7% σε ετήσια βάση.

Με βάση τα στοιχεία της περιόδου το προσωπικό του ομίλου περιορίστηκε στα 8.900 άτομα έναντι 9.300 στα τέλη του 2020 και 19.800 στα τέλη του 2015, ενώ ο αριθμός των καταστημάτων μειώθηκε στα 341 έναντι 366 το 2020 και 527 το 2015. Από το σύνολο των 8.900 υπαλλήλων, οι 7.600 περίπου είναι εργαζόμενοι του ομίλου στην Ελλάδα και 1.300 περίπου στις δραστηριότητες του εξωτερικού, ενώ 7.400 είναι υπάλληλοι της Τράπεζας.

Η μείωση του προσωπικού τον τελευταίο χρόνο έχει συμβάλλει στην μείωση του δείκτη κόστος προς έσοδα, που υποχώρησε στο τέλος του 9μήνου του τρέχοντος έτους στο 47,9% από 57,5% το αντίστοιχο περσινό διάστημα, με τον αντίστοιχο δείκτη κόστους προσωπικού προς έσοδα να υποχωρεί στο 26,6% από 34,3% την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Ειδικότερα σε ότι αφορά το νέο πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου που ανακοίνωσε η Τράπεζα αυτό αφορά αποκλειστικά στο προσωπικό του δικτύου καταστημάτων και των διευθύνσεων δικτύου καθώς και τους έμμισθους μη τακτικούς δικηγόρους που στηρίζουν νομικά καταστήματα του δικτύου. 

Οι εργαζόμενοι μπορούν να επιλέξουν είτε άμεση αποχώρηση, οπότε η αποζημίωση θα καταβληθεί στα τέλη Δεκεμβρίου είτε μακροχρόνια άδεια με αποδοχές.

Προβλέπονται επτά προσαυξήσεις ανάλογα με την ηλικία, τα έτη απασχόλησης, τον αριθμό των παιδιών κ.ά, όπως επίσης, τέσσερις εναλλακτικές για τις μακροχρόνιες άδειες. Ως ανώτατο όριο έχει οριστεί τα 180.000 ευρώ, και αφορά σε υπαλλήλους άνω των 40 ετών, με τουλάχιστον 7ετή εργασία στον όμιλο.

Το πρόγραμμα προβλέπει προσαύξηση 30% επί της βασικής αποζημίωσης για το προσωπικό που εμπίπτει σε τουλάχιστον μία από τις παρακάτω κατηγορίες (σε περίπτωση που κάποιος υπάλληλος εμπίπτει σε περισσότερες από μία κατηγορίες η προσαύξηση θα δοθεί μια φορά):

• Προσωπικό το οποίο την 30ή Ιουνίου 2021 υπηρετεί σε μονάδα του δικτύου καταστημάτων, οι εργασίες της οποίας έχουν διακοπεί μέσα στο β’ εξάμηνο του 2021 ή έχει ανακοινωθεί ότι θα διακοπούν μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2022.

• Προσωπικό το οποίο την 31ή Οκτωβρίου 2021 τελεί στη διάθεση των διευθύνσεων δικτύου.

Εναλλακτικά αντί της άμεσης αποχώρησης, η Τράπεζα δίνει τη δυνατότητα 

• Λήψης 2ετούς μακροχρόνιας άδειας με αποδοχές και λύση της σύμβασης εργασίας στη λήξη της άδειας, δηλαδή στις 28/12/2023.

• Λήψη 3ετούς μακροχρόνιας άδειας με μηνιαία καταβολή του 75% των αποδοχών και λύση της σύμβασης εργασίας στη λήξη της άδειας, δηλαδή στις 28/12/2024.

• Λήψη 4ετούς μακροχρόνιας άδειας με μηνιαία καταβολή του 60% των αποδοχών και λύση της σύμβασης εργασίας στη λήξη της άδειας, δηλαδή στις 28/12/2025.

• Λήψη 5ετούς μακροχρόνιας άδειας με μηνιαία καταβολή του 50% των αποδοχών και λύση της σύμβασης εργασίας στη λήξη της άδειας, δηλαδή στις 29/12/2026.

Tο συνολικό μικτό ποσό που προκύπτει από το άθροισμα της μακροχρόνιας άδειας 2, 3, 4 και 5 ετών και της νόμιμης αποζημίωσης καταγγελίας χωρίς προειδοποίηση, που είναι η βάση υπολογισμού της αποζημίωσης, δεν μπορεί να υπερβαίνει το μικτό ποσό των 300.000 ευρώ.

Ο εργαζόμενος δικαιούται κατά τη διάρκεια της άδειας να απασχοληθεί σε άλλο εργοδότη ή να ασκήσει επιχειρηματική δραστηριότητα χωρίς προηγούμενη άδεια της Τράπεζας. Κατ΄ εξαίρεση, δεν επιτρέπεται στον εργαζόμενο να παρέχει χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της Τράπεζας, ο ίδιος ή μέσω τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, τις υπηρεσίες του με οποιασδήποτε μορφής σχέση σε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, του οποίου οι δραστηριότητες είναι ανταγωνιστικές με αυτές της Τράπεζας ή οποιασδήποτε εταιρείας του Ομίλου της.  Σε περίπτωση μη τήρησης εκ μέρους του εργαζομένου της ανωτέρω υποχρέωσής του, εκείνος, θα υποχρεούται στην αποκατάσταση κάθε θετικής και αποθετικής ζημίας της Τράπεζας.

 

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News