ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Εβροφάρμα: Εξωστρέφεια και Campus οδήγησαν σε διψήφια αύξηση κερδών

Εβροφάρμα: Εξωστρέφεια και Campus οδήγησαν σε διψήφια αύξηση κερδών

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου Εβροφάρμα αυξήθηκε πέρυσι κατά 7,4% και ανήλθε σε €48,76 εκατ. έναντι € 45,38 εκατ. το 2022.

Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν σημαντικά βελτιωμένα και ανήλθαν σε €5,246 εκατ. από €3,595 εκατ. την αμέσως προηγούμενη χρήση.

Τα προ φόρων κέρδη ανήλθαν σε €2,707 εκατ, από €1,522 εκατ. Το 2022, ενώ η καθαρή κερδοφορία διαμορφώθηκε σε € 2,2 εκατ. έναντι κερδών €1,42 εκατ. Το 2022.

Η διοίκηση της γαλακτοβιομηχανίας στάθηκε μεταξύ άλλων:

  • στην αύξηση του όγκου των πωλήσεων, κυρίως φέτας ΠΟΠ και στραγγιστού γιαουρτιού.
  • στην αύξηση του λειτουργικού κέρδους λόγω του αποδοτικότερου μίγματος πώλησης των προϊόντων της εταιρείας σε συνδυασμό με τον εξορθολογισμό των τιμών πώλησης αυτών.
  • στις συνεχιζόμενες νέες επενδύσεις του Ομίλου κυρίως σε μηχανολογικό και βιομηχανικό εξοπλισμό, οι οποίες ανήλθαν πέρυσι σε €2,428 εκατ. Σχεδόν στο σύνολό τους είναι ενταγμένες στις διατάξεις του Μέτρου 4.2.1 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και επιχορηγούνται κατά 50%.
  • στην επένδυση €355 χιλ. για την εγκατάσταση και λειτουργία Φωτοβολταϊκού Πάρκου ισχύος 750kw, το οποίο συμβάλλει στην μείωση κατανάλωσης ενέργειας.
  • στην πραγματοποίηση εξαγωγών αξίας €4,575 εκατ. οι οποίες αποτελούν το 11,21% του κύκλου εργασιών της εταιρείας, με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξή τους.

Campus

Σημαντικό ρόλο στην αύξηση των πωλήσεων διετέλεσε η περαιτέρω επέκταση της εταιρείας στις ξένες αγορές, καθώς και η αύξηση στην παραγωγή του στραγγιστού γιαουρτιού και της φέτας ΠΟΠ.

Σύμφωνα με την εισηγμένη, βασική παράμετρος επίτευξης των ανωτέρω στόχων αποτέλεσε η ιδιοπαραγωγή ανωτέρας ποιότητας ελληνικού αγελαδινού γάλακτος από το στάβλο ζώων της θυγατρικής εταιρείας, Campus (τον μεγαλύτερο στην Ελλάδα), αλλά και η αξιοποίησή του από τη μητρική εταιρεία μέσω των συνεχιζόμενων επενδύσεων σε μηχανολογικό εξοπλισμό.

Στην Campus έχει επιτευχθεί σταθερά συνεχιζόμενη αύξηση (κυρίως εσωτερικά δημιουργούμενη από γεννήσεις νέων ζώων) του ζωικού πληθυσμού των παραγωγικών ζώων, ως αποτέλεσμα των προηγμένων τεχνικών αναπαραγωγής, φροντίδας, εκτροφής και στέγασης των ζώων αυτών.

Πέρα των ιδιόκτητων βιολογικών περιουσιακών στοιχείων, η Campus δημιούργησε σύστημα προκειμένου να συστεγάζει και ζώα άλλων (τρίτων) κτηνοτρόφων. Με το σύστημα αυτό η Campus αναλαμβάνει έναντι αμοιβής τον σταβλισμό, τη διαχείριση και την σίτιση των κοπαδιών.

Η συνολική ημερήσια παραγωγή από ιδιόκτητα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία αλλά και άλλων κτηνοτρόφων ανέρχεται σε σχεδόν 50 τόνους γάλα ημερησίως, ποσότητα που αντιστοιχεί σχεδόν στο 3% της εγχώριας παραγωγής νωπού αγελαδινού γάλακτος. Η οργάνωση σε ομάδα αποτελεί την πλέον αξιόλογη προσπάθεια προς την κατεύθυνση της αύξησης της ελληνικής παραγωγής αγελαδινού γάλακτος. Η εγχώρια παραγωγή όπως είναι γνωστό είναι ελλειμματική καλύπτοντας περίπου μόνο το 40% των αναγκών της και αναγκάζει τη χώρα μας να πραγματοποιεί μεγάλες εισαγωγές γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων.

Συμψηφισμός ζημιών & μείωση Euribor

Στα σημαντικά γεγονότα της περασμένης χρονιάς αναφέρονται:

  • Ο συμψηφισμός σωρευμένων ζημιών της εταιρείας μέσω αφενός μείωσης της ονομαστικής αξίας του συνόλου των 13.673.200 μετοχών και αφετέρου μέσω μείωσης του αποθεματικού υπέρ το άρτιο. Το συνολικό ποσό των ζημιών, οι οποίες συμψηφίσθηκαν ανήλθαν σε €7,224 εκατ. Σκοπός της ανωτέρω μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ήταν η εξυγίανση της χρηματοοικονομικής και περιουσιακής διάρθρωσής της.
  • Η μείωση του περιθωρίου του Κοινοπρακτικού Ομολογιακού Δανείου. Στις 25/10/2023 υπογράφηκε η τροποποίηση ορισμένων όρων του Κοινοπρακτικού Ομολογιακού Δανείου της εταιρείας και συγκεκριμένα η μείωση της ποσοστιαίας ετήσιας προσαύξησης του επιτοκίου EURIBOR (Περιθώριο) από 3,20% σε 2,40% με αναδρομική ισχύ από την 21/02/2023 και έως την ημερομηνία λήξεως του Ομολογιακού Δανείου.
  • Η πώληση του συνόλου των εταιρικών μεριδίων στην ΑΛ.ΜΑΡΩ ΙΚΕ που κατείχε η θυγατρική εταιρεία. Συγκεκριμένα την 29η Δεκεμβρίου 2023 πουλήθηκαν, τα εταιρικά μερίδια που κατείχε η θυγατρική του Ομίλου στην πρώην συγγενική Εeαιρεία ΑΛ ΜΑΡΩ ΙΚΕ, έναντι €105 χιλ. λογιστικοποιώντας ζημία από την πώληση της συμμετοχής αυτής ποσού € 4 χιλ. στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου.

Προοπτικές

Όπως αναφέρεται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, στρατηγικός στόχος της διοίκησης του ομίλου παραμένει η παραγωγή υψηλής ποιότητας ιδιοπαραγόμενου αγελαδινού γάλακτος και η διάθεση στον τελικό καταναλωτή ανώτερης ποιότητας γαλακτοκομικών και τυροκομικών προϊόντων.

Προς την κατεύθυνση αυτή, εντός του 2024, αναμένεται σημαντική αύξηση των εξαγωγών, όχι μόνο σε χώρες της Ευρώπης αλλά και σε τρίτες χώρες. Ταυτόχρονα, θα ξεκινήσει νέο επενδυτικό πλάνο με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας και την περαιτέρω βελτίωση του κόστους παραγωγής. Τέλος, θα συνεχιστούν οι επενδύσεις στον ψηφιακό μετασχηματισμό με στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και την βελτίωση λήψης αποφάσεων.

Διαβάστε επίσης:

Εβροφάρμα: Άνοδος 55% στα καθαρά κέρδη – Διανομή μερίσματος 0,05 ευρώ ανά μετοχή

H γαλλική αγορά αποτελεί τον νέο στόχο της Κρι Κρι

Συμφωνία διάσωσης για τον ΘΕΣγάλα – Γενναία διαγραφή χρεών

 

 

 

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News