ΤΕΠΙΧ-ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑΣ

Ρευστότητα- ανάσα στις επιχειρήσεις

Ρευστότητα- ανάσα στις επιχειρήσεις

Επιδοτούμενη ρευστότητα που ξεπερνάει τα 5,4 δισ. ευρώ έχουν λάβει στη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης περίπου 22.000 επιχειρήσεις, μέσω των προγραμμάτων ΤΕΠΙΧ ΙΙ και Ταμείο Εγγυοδοσίας, που υλοποιεί η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα σε συνεργασία με το υπουργείο Ανάπτυξης. Ο συνολικός προϋπολογισμός των δύο προγραμμάτων φτάνει τα 8,6 δισ. ευρώ.

Κοινό χαρακτηριστικό και των δύο δράσεων είναι ότι λειτουργούν υποστηρικτικά, τόσο στην διαδικασία δανειοδότησης των επιχειρήσεων από τις τράπεζες, όσο και στο κόστος εξυπηρέτησης των δανείων.

Το ΤΕΠΙΧ ΙΙ παρέχει διετή επιδότηση επιτοκίου σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μειώνοντας σημαντικά το κόστος εξυπηρέτησης του δανείου. Στη διάρκεια των 7 μηνών που τρέχει το πρόγραμμα έχουν εκταμιευθεί επιχειρηματικά δάνεια ύψους 1,87 δισ. ευρώ προς 16.201 επιχειρήσεις, με το μέσο δάνειο να αγγίζει τις 128.000 ευρώ. Τα δάνεια αφορούν:

 • · κεφάλαιο κίνησης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις από 10.000 ευρώ έως 500.000 ευρώ, με διάρκεια αποπληρωμής έως 60 μήνες και με δυνατότητα περιόδου χάριτος έως 6 μήνες
 • ·  επενδυτικές δαπάνες από 25.000 ευρώ έως 1.500.000 ευρώ με διάρκεια αποπληρωμής 5-10 έτη και δυνατότητα περιόδου χάριτος έως 2 έτη

Στη 2η φάση του προγράμματος αναμένεται να διατεθούν επιπλέον 850 εκατ. ευρώ, με σκοπό τη χρηματοδότηση περίπου 13.000 επιχειρήσεων.

Το Ταμείο Εγγυοδοσίας προσφέρει στις τράπεζες κρατική εγγύηση σε ποσοστό 80% επί του δανείου, προκειμένου να διευκολύνει την τραπεζική χρηματοδότηση της αγοράς. Στον πρώτο κύκλο του προγράμματος, που έχει συμπληρώσει έξι μήνες, έχουν εκταμιευθεί δάνεια 3,24 δισ. ευρώ, παρέχοντας ρευστότητα σε 5.229 μικρομεσαίες και 408 μεγάλες επιχειρήσεις. Ο μέσος όρος δανείου για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι 268.000 ευρώ και για μεγάλες φτάνει τα 4.389.000 ευρώ.

Στον δεύτερο κύκλο υπολογίζεται ότι θα διατεθούν σχεδόν 2,5 δισ. ευρώ σε περίπου 10.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δικαίωμα συμμετοχής στον 2ο κύκλο του Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID 19 της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, έχουν όλες οι επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, εκτός:

 • των εξωχώριων
 • των εταιρειών συμμετοχών σε άλλες εταιρείες
 • των επιχειρήσεων του χρηματοπιστωτικού τομέα
 • των δημοσίων φορέων και των θυγατρικών τους
 • των ΟΤΑ και των θυγατρικών τους

Βασική προϋπόθεση επιλεξιμότητας των επιχειρήσεων είναι να μην θεωρούνται «προβληματικές» κατά την 31-12-2019. Ειδικά για τις Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις – ανεξάρτητα αν ήταν προβληματικές την 31η Δεκεμβρίου 2019 – οι προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στον 2ο Κύκλο του Ταμείου Εγγυοδοσίας είναι:

 • να μην έχουν υπαχθεί σε συλλογική διαδικασία αφερεγγυότητας βάσει του εθνικού δικαίου και να μην έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης ή ενίσχυση αναδιάρθρωσης
 • να έχουν συσταθεί έως και τον χρόνο υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης
 • να κρίνονται πιστοληπτικά αποδεκτές, σύμφωνα με την ισχύουσα πιστωτική πολιτική και τις εσωτερικές διαδικασίες των πιστωτικών ιδρυμάτων
 • να είναι τραπεζικά ενήμερες κατά την ημερομηνία της αίτησης ή την 31η Δεκεμβρίου 2019
 • να μη εκκρεμεί εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάση απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ

Για επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί σε προηγούμενα προγράμματα της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (πρώην ΕΤΕΑΝ) είτε αυτά έχουν λήξει, είτε αυτά που βρίσκονται σε ισχύ, βασική προϋπόθεση είναι να μην έχουν εμφανίσει δυσμενή συναλλακτική συμπεριφορά στην αποπληρωμή των οφειλών τους. Στην περίπτωση που έχουν εμφανίσει στο παρελθόν δυσμενή συναλλακτική συμπεριφορά, θα πρέπει να έχουν εξοφλήσει πλήρως τις οφειλές τους πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News