Business & Finance Πέμπτη 6/04/2023, 10:37
BUSINESS & FINANCE

Ελλάκτωρ: Στο 1,04 δισ. ο κύκλος εργασιών – Καθαρά κέρδη 519 εκατ.

Στα 1,04 δισ. ανήλθε ο συνολικός κύκλος εργασιών του Ομίλου Ελλάκτωρ για το 2022 έναντι 0,92 δισ. το 2021

Ελλάκτωρ: Στο 1,04 δισ. ο κύκλος εργασιών – Καθαρά κέρδη 519 εκατ.

Στα 1,04 δισ. ανήλθε ο συνολικός κύκλος εργασιών του Ομίλου Ελλάκτωρ για το 2022 έναντι 0,92 δισ. το 2021. Επίσης, τα καθαρά μετά από φόρους κέρδη ανήλθαν σε €518,6 εκατ., σε σύγκριση με ζημίες €58,4 εκατ. το 2021, ενώ τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) σε €239,2 εκατ., σε σύγκριση με €164,9 εκατ. το 2021 (+45% ετήσια μεταβολή) και το σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων σε €913,5 εκατ. ή €2,62 ανά μετοχή από €363,3 εκατ. στο τέλος του 2021 (αύξηση 151%). 

Τα βασικά σημεία των αποτελεσμάτων έχουν ως εξής:

– €1,04 δισ. συνολικός Κύκλος Εργασιών Ομίλου για το 2022 (ετήσια μεταβολή +14%)

– €239 εκατ. Κέρδη προ Φόρων Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) για το 2022, (ετήσια μεταβολή +45%), εκ των οποίων €164 εκατ. αφορούν συνεχιζόμενες δραστηριότητες

– €68 εκατ. Κέρδη προ Φόρων (ΚΠΦ) για το 2022, έναντι ζημιών €29 εκατ. το 2021, εκ των οποίων τα €18 εκατ. αφορούν συνεχιζόμενες δραστηριότητες

– €519 εκατ. Κέρδη μετά από Φόρους (ΚΜΦ), συμπεριλαμβανομένων κερδών €497 εκατ. που αφορούν στην πώληση του 75% του κλάδου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)

– Καθαρά Διαθέσιμα: €182 εκατ., έναντι Καθαρού Δανεισμού €578 εκατ. στις 31.12.2021

(Η ρευστότητα του Ομίλου ανήλθε στις 31.12.2022 σε €508 εκατ. και στις 31.12.2021 €470 εκατ.)

– Θετικές Λειτουργικές Ταμειακές Ροές ύψους €36,4 εκατ. για το 2022

– Προσήλωση στη Bιώσιμη Aνάπτυξη, η οποία εχει πρωταγωνιστικό ρόλο στον επιχειρησιακό σχεδιασμό των δραστηριοτήτων του Ομίλου, ακολουθώντας βέλτιστες διεθνείς πρακτικές και αναγνωρισμένα πρότυπα, ώστε να διασφαλίζεται η ενσωμάτωση των παραγόντων που σχετίζονται με το Περιβάλλον, την Κοινωνία και την Εταιρική Διακυβέρνηση (ESG) στην επιχειρηματική δραστηριότητα του Ομίλου.

Όπως αναφέρει η Ελλάκτωρ, το 2022, η Εταιρεία προχώρησε στην απόσχιση του κλάδου των ΑΠΕ του Ομίλου και εισφορά του σε νέα εταιρεία η οποία συστάθηκε από κοινού με την «MOTOR OIL RENEWABLE ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ» («MORE», 100% θυγατρική της MOTOR OIL) και έχει την επωνυμία «ΑΝΕΜΟΣ RES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ». Η Εταιρεία συμμετέχει στην εν λόγω νεοσύστατη εταιρεία με ποσοστό 25% και η MORE με ποσοστό 75%. Το συνολικό τίμημα για τη μεταβίβαση του ποσοστού 75% στην ΑΝΕΜΟΣ HOLDINGS ανήλθε σε €671,5 εκατ.

Για λόγους συγκρισιμότητας τα οικονομικά στοιχεία του κλάδου ΑΠΕ παρουσιάζονται και ως μέρος του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ αλλά και διακριτά για τη σωστή και πλήρη πληροφόρηση του επενδυτικού κοινού (ΔΠΧΑ 5 – «Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται προς πώληση και διακοπείσες δραστηριότητες»). 

Ελλάκτωρ: Στο 1,04 δισ. ο κύκλος εργασιών – Καθαρά κέρδη 519 εκατ.-1

Σχολιάζοντας τα Οικονομικά Αποτελέσματα της χρήσης 2022, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΛΛΑΚΤΩΡ, Ευθύμιος Μπουλούτας ανέφερε:

«Το 2022 αποτέλεσε ένα κομβικό ορόσημο για τον Όμιλο ΕΛΛΑΚΤΩΡ. Με την στρατηγική εξυγίανσης της κεφαλαιακής δομής και επιτυχούς αναδιάρθρωσης που ακολουθήσαμε τα τελευταία δυο χρόνια πετύχαμε την αντιστροφή της αρνητικής πορείας των προηγουμένων ετών, με επιστροφή στην ανάπτυξη των εργασιών κατά 17% την διετία, και την είσοδο σε νέο κύκλο σημαντικά αυξημένης κερδοφορίας όπως αποτυπώνεται στα καθαρά κέρδη του 2022, ύψους €519 εκ. Από υπερδανεισμένη επιχείρηση του παρελθόντος κατορθώσαμε να αποπληρώσουμε το σύνολο του εταιρικού δανεισμού και να είμαστε από τις ελάχιστες επιχειρήσεις στην Ελλάδα με καθαρά ταμειακά διαθέσιμα €182 εκ.. Σαν αποτέλεσμα της, σημαντικά αυξημένης, κερδοφορίας μας, τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου διαμορφώνονται στο τέλος του 2022 σε €913 εκ., καθιστώντας μας, μια από τις πιο υγιείς επιχειρήσεις στο κλάδο των υποδομών της Ελλάδας.

Το 2022, ολοκληρώθηκε η απόσχιση του κλάδου ΑΠΕ με σύσταση της ΑΝΕΜΟΣ RES HOLDINGS AE, θυγατρικής της MORE κατά 75%, και στην οποία η ΕΛΛΑΚΤΩΡ συμμετέχει με ποσοστό 25%, με τίμημα για την εν λόγω μεταβίβαση που ανήλθε σε €671,5 εκατ.. Η συναλλαγή αυτή, όπως και η πλήρης εξαγορά του Διεθνούς Ομολόγου (ονομαστικής αξίας €670 εκατ.), δύο έτη νωρίτερα από τη λήξη του έχει θωρακίσει κεφαλαιακά τον Όμιλο, επιτρέποντας την απρόσκοπτη υλοποίηση των επενδύσεων σε όλους τους κλάδους δραστηριότητάς του.

Σε ότι αφορά στην Κατασκευή, κεφαλαιοποιώντας μια επιτυχημένη στρατηγική αναδιάρθρωσης, ο κλάδος επανήλθε σε ανοδική πορεία, με ιδιαίτερα θετικές προοπτικές σε όρους ανάπτυξης και λειτουργικής κερδοφορίας. Η ανταγωνιστική ανάκαμψη του κλάδου σε μόλις δύο χρόνια αποτυπώνεται τόσο στο ανεκτέλεστό του, ύψους €2,9 δισ. (αύξηση πάνω από 60% σε σχέση με το 2020) και την αύξηση των εσόδων του κατά 20%, όσο και στην αύξηση της οικονομικής αξίας του, ως αυτή αποτυπώθηκε στην πρόσφατη συναλλαγή πώλησής του στην INTRAKAT.

Ο Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ έχει εισέλθει πλέον, σε μία βιώσιμη αναπτυξιακή πορεία. Στηριζόμενος στο νέο του επιχειρηματικό μοντέλο θα συνεχίζει να ισχυροποιεί τη θέση του στον ευρύτερο κλάδο των υποδομών στην Ελλάδα, με γνώμονα τη δημιουργία μίας σταθερής και μακροχρόνιας αξίας για τους μετόχους, τους εργαζομένους καθώς και την Ελληνική οικονομία και κοινωνία. Είμαστε έτοιμοι για την επόμενη ημέρα.»

Δείτε παρακάτω αναλυτικά τα αποτελέσματα της ΕΛΛΑΚΤΩΡ

moneyreview.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News