Κοινωνία Δευτέρα 17/05/2021, 15:46
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΣΕΠ: Προκήρυξη για 27 θέσεις ειδικού επιστημονικού και τεχνικού προσωπικού

Φωτ. Intime

Εκδόθηκε η 3Ε/2021 προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 23/29.04.2021/τ. ΑΣΕΠ και ΦΕΚ 29/13-05-2021/τ.Α.Σ.Ε.Π.) που αφορά την πλήρωση 27 θέσεων Ειδικού Επιστημονικού και Τεχνικού Προσωπικού.

Οι προσλήψεις, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, αφορούν το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ), την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) και το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ – Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας-υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων).

Τα ΦΕΚ της προκήρυξης έχει καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και διατίθενται δωρεάν από το Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Αθήνα). Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, με επισυναπτόμενα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr), ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (Παράρτημα Ε΄).

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής στην ανωτέρω διαδικασία αρχίζει στις 27 Μαΐου ημέρα Πέμπτη και λήγει στις 14 Ιουνίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.

Παράλληλα η Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ) εξέδωσε τα προσωρινά αποτελέσματα της υπ’ αριθ. 7473/2020 προκήρυξής της (ΦΕΚ. 32/τ.προκ. Α.Σ.Ε.Π./18.08.2020) για την πλήρωση 34 θέσεων Επιστημονικού Προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών ετών με δυνατότητα ανανέωσης (μια μόνο φορά), σύμφωνα με το ν. 4314/2014 (Α΄265) όπως ισχύει.

Οι πίνακες επιλεγομένων, κατάταξης και αποκλειομένων για τυπικούς λόγους έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ (www.asep.gr). Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι αποκλειόμενοι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης συμμετοχής τους.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση στο ΑΣΕΠ από 18/05/2021, ημέρα Τρίτη, έως και 27/05/2021, ημέρα Πέμπτη. 

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News