Απόψεις Τετάρτη 4/05/2022, 00:01
ΑΠΟΨΕΙΣ

Εταιρείες διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας

Εταιρείες διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας

Ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος (άρθρο 71Η) θεσπίζει τη δυνατότητα διαχείρισης των χρηματικών ροών, της οικογενειακής περιουσίας και των δαπανών, αλλά και του απασχολούμενου προσωπικού, φυσικών προσώπων μεγάλου πλούτου από εταιρείες ειδικού σκοπού. Στις εν λόγω εταιρείες («εταιρείες διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας» – ΕΔΟΠ) επιφυλάσσει ειδική φορολογική μεταχείριση.

Οι εταιρείες διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας μπορούν να έχουν οποιαδήποτε νομική μορφή (Α.Ε., ΕΠΕ, ΙΚΕ, Ομόρρυθμη, Ετερόρρυθμη, υποκατάστημα αλλοδαπής, κ.λπ.), πλην εκείνης των νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Στις ΕΔΟΠ μπορούν να συμμετέχουν μέλη της οικογένειας, καθώς και νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, στις οποίες συμμετέχουν τα φυσικά πρόσωπα ή και τα μέλη της οικογένειας αυτών (σύζυγοι, άγαμα τέκνα, γονείς).

Προκειμένου μια εταιρεία να υπαχθεί στο ειδικό καθεστώς των ΕΔΟΠ πρέπει να πληροί σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α) να απασχολεί στην Ελλάδα προσωπικό τουλάχιστον πέντε ατόμων εντός δώδεκα μηνών από την ίδρυσή της και εφεξής και β) να πραγματοποιεί στην Ελλάδα δαπάνες λειτουργίας τουλάχιστον 1.000.000 ευρώ ετησίως.

Αποκλειστικός σκοπός των ΕΔΟΠ είναι η παροχή υποστήριξης στα φυσικά πρόσωπα, τα οποία πρέπει να είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και τα μέλη των οικογενειών τους κατά τη διοίκηση και διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων και άμεσων – έμμεσων επενδύσεών τους, καθώς και η διαχείριση των δαπανών που πραγματοποιούνται από τα ανωτέρω φυσικά πρόσωπα για την κάλυψη των αναγκών τους και του κόστους της εν γένει διαβίωσής τους και των φιλανθρωπικών και πολιτιστικών δράσεών τους.

Οι υπηρεσίες που δύναται να παρέχει η ΕΕΣΔΟΠ για την επίτευξη του σκοπού της είναι ενδεικτικά οι ακόλουθες:

α) Υπηρεσίες συνδεόμενες με την προσωπική και κοινωνική ζωή των μελών της οικογένειας, ήτοι υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων, συνοδείας ασφαλείας, στατικών φυλάκων, μαγείρων, οικονόμων, δασκάλων, παιδαγωγών και βρεφοκόμων, οδηγών, τεχνικών, κηπουρών, καθαριότητας, προμήθειας αγαθών και διαχείριση φιλανθρωπικού έργου.

β) Υπηρεσίες διοικητικής υποστήριξης, ήτοι γραμματειακή υποστήριξη, διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, λογιστική παρακολούθηση και πληρωμή δαπανών κάθε είδους, διαχείριση τραπεζικών λογαριασμών, τεχνική υποστήριξη για τη διαχείριση και συντήρηση ακινήτων και του περιβάλλοντος χώρου αυτών και οργάνωση επαγγελματικών ταξιδιών.

γ) Υπηρεσίες χρηματοοικονομικής διαχείρισης, ήτοι διαχείριση επενδύσεων και διαχείριση των μεταβιβάσεων πλούτου.

δ) Υπηρεσίες στρατηγικού σχεδιασμού, ήτοι επιχειρηματικές συμβουλές, στρατηγικός σχεδιασμός για την ακίνητη περιουσία, σχεδιασμός για τη διαδοχή και εκπαιδευτικός σχεδιασμός.

ε) Λοιπές συμβουλευτικές υπηρεσίες, ήτοι υπηρεσίες φορολογικού συμβούλου, νομικές υπηρεσίες, υπηρεσίες μηχανικών, ιατρών, συμβουλές για συμμόρφωση και υποστήριξη στη διαχείριση κινδύνου και υπηρεσίες κυβερνοασφάλειας.

Για την παροχή των υπηρεσιών, οι ΕΔΟΠ μπορούν να απασχολούν εργαζομένους διαφόρων ειδικοτήτων ή να αναθέτουν τις υπηρεσίες σε τρίτα πρόσωπα εγκατεστημένα στην Ελλάδα ή το εξωτερικό (αλλά όχι σε μη συνεργάσιμα φορολογικά κράτη). Φυσικά πρόσωπα μέλη της εταιρείας ειδικού σκοπού διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας δεν μπορεί να είναι και εργαζόμενοι σε αυτή.

Ως προς τη φορολογική μεταχείριση της ΕΔΟΠ σημειώνεται ότι τα ακαθάριστα έσοδα από τις παρεχόμενες υπηρεσίες, που εισπράττονται υποχρεωτικά μέσω τραπεζικών εμβασμάτων, προσδιορίζονται με την προσθήκη ποσοστού κέρδους 7% στο σύνολο των πάσης φύσεως εξόδων και αποσβέσεών τους, πλην του φόρου εισοδήματος (μέθοδος κόστους πλέον περιθώριο κέρδους). Ο φόρος εισοδήματος υπολογίζεται επί του εν λόγω περιθωρίου κέρδους με τον συντελεστή που εκάστοτε ισχύει για τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα των νομικών προσώπων (22%).

Για τον προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματος της ΕΔΟΠ, όλα τα έξοδα επί των οποίων υπολογίζεται το ποσοστό κέρδους εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδά της, εφόσον τεκμηριώνονται από τα κατάλληλα παραστατικά στοιχεία. Αν βέβαια για οποιονδήποτε λόγο τα έσοδα της ΕΔΟΠ, όπως προκύπτουν από τα βιβλία που τηρεί, είναι μεγαλύτερα από τα έσοδα, όπως προσδιορίζονται με τη μέθοδο που ορίζει ο νόμος, θα λαμβάνονται υπόψη τα έσοδα που προκύπτουν από τα βιβλία. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι οι εσωτερικές πράξεις που διενεργούνται μεταξύ της εταιρείας ειδικού σκοπού διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας και των προσώπων που συμμετέχουν σε αυτή, αποτελούν πράξεις που διενεργούνται εντός ενιαίας οντότητας και είναι εκτός του πεδίου εφαρμογής του ΦΠΑ. Συνεπώς, οι υπηρεσίες που παρέχουν οι εταιρείες αυτές δεν επιβαρύνονται με ΦΠΑ.

* Η κ. Τζένη Πάνου είναι υπεύθυνητου Φορολογικού τμήματος της AS network (www.asnetwork.gr).

** Το άρθρο δημοσιεύτηκε αρχικά στην Καθημερινή της Κυριακής. 

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News