ΤΖΕΝΗ ΠΑΝΟΥ

φωτ. Shutterstock
ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΑΡΘΡΟ

Ως γνωστόν, έως τις 31/12/2023, το κέρδος που προκύπτει από την πώληση ακινήτου από φυσικό πρόσωπο δεν φορολογείται. Η εφαρμογή της σχετικής διάταξης του άρθρου 41 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ), που προβλέπει τη φορολόγηση της εν λόγω υπεραξίας με συντελεστή 15%, έχει ανασταλεί (ήδη από το 2014 που εισήχθη για πρώτη φορά) λόγω των […]


ΑΡΧΕΙΟ
12.09.2021 / 09:56

Πολλές εταιρείες παρέχουν στους εργαζομένους τους ως κίνητρο και στο πλαίσιο επίτευξης στόχων, είτε δωρεάν μετοχές είτε δικαιώματα προαίρεσης απόκτησης μετοχών (stock options), δηλ. το δικαίωμα να αγοράσουν σε προνομιακή τιμή μετοχές δικές τους ή της μητρικής (συνήθως) εταιρείας του ομίλου. Μετά τις πρόσφατες φορολογικές ρυθμίσεις, το σχετικό εισόδημα μπορεί υπό προϋποθέσεις να φορολογείται ευνοϊκά […]


01.09.2021 / 09:27

Παγίδα για τους φορολογουμένους αποτελούν οι δελεαστικοί, χαμηλοί φορολογικοί συντελεστές γειτονικών και μη χωρών, καθώς η πάταξη της φοροαποφυγής, μέσω της μεταφοράς εσόδων σε θυγατρικές που βρίσκονται σε χώρες με χαμηλούς συντελεστές, αποτελεί βασική επιδίωξη των φορολογικών αρχών τόσο στην Ελλάδα όσο και πανευρωπαϊκά. Ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος περιλαμβάνει (ήδη από το 2014) τη διεθνή […]


19.08.2021 / 14:01

Το τέλος χαρτοσήμου είναι ένας φόρος που επιβάλλεται σε αρκετές συναλλαγές για τις οποίες καταρτίζεται έγγραφο στην Ελλάδα. Επίσης, χαρτόσημο επιβάλλεται και σε συναλλαγές οι οποίες αποδεικνύονται από εγγραφές στα λογιστικά βιβλία επιτηδευματιών, καθώς και η έγγραφη εξόφληση συμβάσεων, οι οποίες δεν χαρτοσημάνθηκαν κατά την κατάρτισή τους. Δεν υπάγονται σε χαρτόσημο οι συναλλαγές που εμπίπτουν […]


07.08.2021 / 07:41

Τα πρόσωπα που διοικούν ένα νομικό πρόσωπο ευθύνονται προσωπικά και αλληλέγγυα, δηλαδή παράλληλα με το νομικό πρόσωπο, με την προσωπική τους περιουσία, για τις φορολογικές οφειλές του νομικού προσώπου σε συγκεκριμένες περιπτώσεις.