ΤΖΕΝΗ ΠΑΝΟΥ

oi-kanones-forologisis-nomikon-prosopon-kata-tin-exodo-104766
ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΑΡΘΡΟ

Η ελληνική νομοθεσία έχει ενσωματώσει τις διατάξεις της οδηγίας 2016/1164/Ε.Ε. του Συμβουλίου της Ε.Ε. για τη θέσπιση κανόνων φορολόγησης «κατά την έξοδο» (exit tax). Η φορολόγηση κατά την έξοδο εφαρμόζεται όταν ένα νομικό πρόσωπο μεταφέρει περιουσιακά στοιχεία ή δραστηριότητα ή τη φορολογική του κατοικία εκτός Ελλάδος.


ΑΡΧΕΙΟ
26.06.2023 / 00:01

Τα φορολογικά πρόστιμα για τα περισσότερα είδη φόρων, ρυθμίζονται από τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Ν.4174 /2013). Τα πρόστιμα διακρίνονται ανάλογα με το αν η παράβαση αφορά δηλωτική υποχρέωση από την οποία προκύπτει φόρος ή όχι, αν ο φορολογούμενος τηρεί απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία, το είδος του φόρου, κ.λπ.


25.05.2023 / 00:01

Σε ορισμένες περιπτώσεις οι φορολογικές παραβάσεις έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα και για τον λόγο αυτό αντιμετωπίζονται από τον νομοθέτη ως εγκλήματα, επισύροντας –πλην των διοικητικών προστίμων– και ποινικές κυρώσεις.


15.05.2023 / 00:01

Ως γνωστόν, έως τις 31/12/2024, το κέρδος που προκύπτει από την πώληση ακινήτου από φυσικό πρόσωπο δεν φορολογείται. Η εφαρμογή της σχετικής διάταξης του άρθρου 41 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ) που προβλέπει τη φορολόγηση της εν λόγω υπεραξίας με συντελεστή 15% έχει επανειλημμένως ανασταλεί (ήδη από το 2014, που εισήχθη για πρώτη φορά) προκειμένου να μην πληγεί η αγορά ακινήτων.


03.05.2023 / 00:01

Το τέλος χαρτοσήμου είναι ένας φόρος που επιβάλλεται σε αρκετές συναλλαγές για τις οποίες καταρτίζεται έγγραφο στην Ελλάδα. Επίσης, χαρτόσημο επιβάλλεται και σε συναλλαγές, οι οποίες αποδεικνύονται από εγγραφές στα λογιστικά βιβλία επιτηδευματιών, καθώς και η έγγραφη εξόφληση συμβάσεων, οι οποίες δεν χαρτοσημάνθηκαν κατά την κατάρτισή τους.


28.04.2023 / 00:01

Ο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (ΚΦΔ) καθορίζει τις εξουσίες της φορολογικής διοίκησης και θέτει τις προϋποθέσεις και τα όρια του ελέγχου, της πρόσβασης των ελεγκτών στις εγκαταστάσεις στα βιβλία και στοιχεία μιας επιχείρησης, κ.λπ.06.04.2023 / 00:01

Ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος προβλέπει ότι τα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, στα οποία περιλαµβάνονται και τα κάθε είδους σωµατεία και ιδρύµατα, υπόκεινται σε φόρο εισοδήµατος νοµικών προσώπων, µε εξαίρεση τα κάθε είδους έσοδα που πραγµατοποιούνται κατά την επιδίωξη της εκπλήρωσης του σκοπού τους, τα οποία δεν αποτελούν αντικείµενο επιβολής φόρου εισοδήµατος.


21.03.2023 / 00:01

Η ηλεκτρονική τιμολόγηση είναι διεθνώς ένα εργαλείο για την πάταξη της φοροδιαφυγής και την απλοποίηση των συναλλαγών. Με απλά λόγια, η ηλεκτρονική τιμολόγηση είναι η ανταλλαγή ψηφιακών παραστατικών (τιμολογίων, κ.λπ.) μεταξύ δύο ή περισσοτέρων οντοτήτων που συμμετέχουν σε μια εμπορική συναλλαγή.


17.03.2023 / 00:01

Είναι γνωστό ότι στις περιπτώσεις που το συνολικό εισόδημα το οποίο δηλώθηκε από τον φορολογούμενο και τη σύζυγό του είναι χαμηλότερο από το εισόδημα που προσδιορίζεται με βάση τα «τεκμήρια», η προκύπτουσα διαφορά φορολογείται κατά περίπτωση ως εισόδημα από μισθωτή εργασία, ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα κ.λπ.