ΤΖΕΝΗ ΠΑΝΟΥ

eikonikes-etaireies-55542
ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΑΡΘΡΟ

Είναι ευρέως γνωστή η πρακτική πολλών φορολογουμένων, φυσικών και νομικών προσώπων, να ιδρύουν εικονικές εταιρείες (δηλ. εταιρείες χωρίς φυσική παρουσία και πραγματική οικονομική δραστηριότητα) σε χώρες με προνομιακό φορολογικό καθεστώς (π.χ. Κύπρος, Βουλγαρία, Ιρλανδία, κ.λπ.), προκειμένου να αποφεύγουν την καταβολή φόρων στη χώρα όπου πραγματικά γεννάται το εισόδημα.


ΑΡΧΕΙΟ
14.01.2022 / 00:01

Τα πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα ως φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής στη ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού φορολογούνται στην Ελλάδα και έχουν υποχρέωση για υποβολή δήλωσης μόνο για τα εισοδήματα που προκύπτουν στη χώρα μας.


02.01.2022 / 00:01

Με βάση τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (άρθρο 28) σε ορισμένες περιπτώσεις το εισόδημα των νομικών και φυσικών προσώπων που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα μπορεί να προσδιορίζεται όχι με βάση τα λογιστικά τους βιβλία, αλλά με κάθε διαθέσιμο στοιχείο ή με έμμεσες μεθόδους ελέγχου.11.12.2021 / 00:01

Ο φορολογικός νόμος 4646/2019 εισήγαγε στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος ευνοϊκές ρυθμίσεις για την κεφαλαιοποίηση από τις επιχειρήσεις αφορολογήτων αποθεματικών με χαμηλό φορολογικό κόστος. Ειδικότερα: Ανώνυμες εταιρείες, των οποίων οι μετοχές δεν είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς και οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης μπορούν να κεφαλαιοποιήσουν, ολικώς ή μερικώς, τα αφορολόγητα αποθεματικά διαφόρων αναπτυξιακών νόμων (με […]19.11.2021 / 00:02

Οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις, καθώς και οι ιδιώτες πάροχοι υπηρεσιών υγείας (διαγνωστικά κέντρα, κλινικές, κ.λπ.), στο πλαίσιο του περιορισμού της εξωνοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης, επιστρέφουν ετησίως στο Δημόσιο και συγκεκριμένα στον ΕΟΠΥΥ χρηματικό ποσό ίσο με την ετήσια υπέρβαση του προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ (αυτόματη επιστροφή φαρμακευτικής δαπάνης/clawback).


15.11.2021 / 08:58

Ο φορολογικός νόμος 4714/2020 ενσωμάτωσε την οδηγία 2018/822/Ε.Ε. αναφορικά με την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών για τις «δηλωτέες διασυνοριακές ρυθμίσεις», η οποία αποσκοπεί στην ενίσχυση της διαφάνειας και της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των κρατών-μελών αναφορικά με την πάταξη των διασυνοριακών επιθετικών φορολογικών σχεδιασμών.29.10.2021 / 00:01

Ο νόμος 4712/2020 εισήγαγε τη σύσταση του Εθνικού Μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων, παρέχοντας ταυτόχρονα φορολογικά κίνητρα στα φυσικά πρόσωπα που επενδύουν σε αυτές, αποσκοπώντας στη μείωση του επενδυτικού ρίσκου και στην αύξηση της επενδυτικής δραστηριότητας. Το Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων, της Γενικής Γραμματείας Ερευνας και Τεχνολογίας του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, είναι το επίσημο μητρώο καταγραφής […]