Business & Finance Τρίτη 11/07/2023, 19:35
ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι τέσσερις πυλώνες της στρατηγικής της ΕΕ για την ανάληψη ηγετικής θέσης στο Web 4.0

Οι τέσσερις πυλώνες της στρατηγικής της ΕΕ για την ανάληψη ηγετικής θέσης στο Web 4.0

Σήμερα (11/7) η Επιτροπή ενέκρινε μια νέα στρατηγική σχετικά με το Web 4.0 και τους εικονικούς κόσμους, η οποία έχει ως στόχο την καθοδήγηση της επόμενης τεχνολογικής μετάβασης και τη διασφάλιση ενός ανοικτού, ασφαλούς, αξιόπιστου, δίκαιου και συμπεριληπτικού ψηφιακού περιβάλλοντος για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τις δημόσιες διοικήσεις της ΕΕ, όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση.

Το διαδίκτυο εξελίσσεται με εξαιρετικά ταχύ ρυθμό. Πέρα από την τρίτη γενιά του διαδικτύου —το Web 3.0— που βρίσκεται τώρα σε στάδιο ανάπτυξης και της οποίας τα κύρια στοιχεία είναι ο ανοικτός χαρακτήρας, η αποκέντρωση και η πλήρης ενδυνάμωση των χρηστών, η επόμενη γενιά —το Web 4.0— θα επιτρέψει την ενοποίηση ψηφιακών και πραγματικών αντικειμένων και περιβαλλόντων, καθώς και την ενίσχυση των αλληλεπιδράσεων μεταξύ ανθρώπων και μηχανών.

Οι προοπτικές για την οικονομία της ΕΕ πέρα από το 2030, που δημοσιεύτηκαν τον Μάρτιο, επισημαίνουν την ψηφιοποίηση ως έναν από τους βασικούς κινητήριους μοχλούς της οικονομίας και το Web 4.0 ως σημαντική τεχνολογική μετάβαση η οποία οδηγεί σε έναν απρόσκοπτα διασυνδεδεμένο, έξυπνο και εμβυθιστικό κόσμο. Το μέγεθος της παγκόσμιας αγοράς εικονικών κόσμων εκτιμάται ότι θα αυξηθεί από 27 δισ. ευρώ το 2022 σε περισσότερα από 800 δισ. ευρώ έως το 2030.

Οι εικονικοί κόσμοι θα επηρεάσουν τον τρόπο με τον οποίο ζουν μαζί οι άνθρωποι, και θα δημιουργήσουν τόσο ευκαιρίες όσο και κινδύνους, οι οποίοι πρέπει να αντιμετωπιστούν. Η νέα στρατηγική αποσκοπεί σε ένα Web 4.0 και σε εικονικούς κόσμους που αντικατοπτρίζουν τις αξίες και τις αρχές της ΕΕ, όπου τα δικαιώματα των πολιτών εφαρμόζονται πλήρως και οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις μπορούν να ευδοκιμήσουν.

Βασικοί πυλώνες στρατηγικής 

Η στρατηγική συνάδει με τους στόχους για το 2030 του προγράμματος πολιτικής για την ψηφιακή δεκαετία και με τρεις από τους βασικούς πυλώνες του για την ψηφιοποίηση: δεξιότητες, επιχειρήσεις και δημόσιες υπηρεσίες. Ο τέταρτος πυλώνας, οι υποδομές, καλύπτεται από τη δέσμη μέτρων της Επιτροπής για τη συνδεσιμότητα και τις ευρύτερες προσπάθειές της σε σχέση με τις ικανότητες υπολογιστικής, νέφους και παρυφών. Η στρατηγική εξετάζει επίσης τον ανοικτό χαρακτήρα και την παγκόσμια διακυβέρνηση των εικονικών κόσμων και του Web 4.0 ως ειδικά σκέλη δράσης.

1. Ενδυνάμωση των ατόμων και ενίσχυση των δεξιοτήτων, για την προώθηση της ευαισθητοποίησης, της πρόσβασης σε αξιόπιστες πληροφορίες και της δημιουργίας δεξαμενής ταλέντων για άτομα που ειδικεύονται στους εικονικούς κόσμους. Έως το τέλος του 2023 η Επιτροπή θα προωθήσει τις κατευθυντήριες αρχές για τους εικονικούς κόσμους, τις οποίες πρότεινε η ομάδα πολιτών, και θα αναπτύξει κατευθυντήριες γραμμές για το ευρύ κοινό χάρη σε μια «εργαλειοθήκη για τους πολίτες» έως το πρώτο τρίμηνο του 2024. Δεδομένου ότι τα άτομα που ειδικεύονται στους εικονικούς κόσμους είναι απαραίτητα, η Επιτροπή θα συνεργαστεί με τα κράτη μέλη για τη δημιουργία δεξαμενής ταλέντων και θα στηρίξει την ανάπτυξη δεξιοτήτων, μεταξύ άλλων για τις γυναίκες και τα κορίτσια, μέσω έργων που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη», καθώς και για τους δημιουργούς ψηφιακού περιεχομένου μέσω του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη». 

2. Επιχειρήσεις: στήριξη ενός ευρωπαϊκού βιομηχανικού οικοσυστήματος του Web 4.0 για την επέκταση της αριστείας και την αντιμετώπιση του κατακερματισμού. Επί του παρόντος, δεν υπάρχει ενωσιακό οικοσύστημα το οποίο φέρνει σε επαφή τους διάφορους παράγοντες της αξιακής αλυσίδας των εικονικών κόσμων και του Web 4.0. Η Επιτροπή έχει προτείνει μια υποψήφια σύμπραξη για τους εικονικούς κόσμους στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», η οποία θα μπορούσε να ξεκινήσει από το 2025, με σκοπό την προώθηση της αριστείας στον τομέα της έρευνας και την ανάπτυξη ενός βιομηχανικού και τεχνολογικού χάρτη πορείας για τους εικονικούς κόσμους. Με σκοπό την προώθηση της καινοτομίας, η Επιτροπή θα στηρίξει επίσης τους δημιουργούς και τις εταιρείες μέσων ενημέρωσης της ΕΕ για τη δοκιμή νέων εργαλείων δημιουργίας περιεχομένου, θα φέρει σε επαφή προγραμματιστές και βιομηχανικούς χρήστες, και θα συνεργαστεί με τα κράτη μέλη προκειμένου να αναπτυχθούν «προστατευμένα κανονιστικά περιβάλλοντα για το Web 4.0 και τους εικονικούς κόσμους».

3. Δημόσια διοίκηση: στήριξη της κοινωνικής προόδου και των εικονικών δημόσιων υπηρεσιών για τη μόχλευση των ευκαιριών που μπορούν να προσφέρουν οι εικονικοί κόσμοι. Η ΕΕ επενδύει ήδη σε σημαντικές πρωτοβουλίες, όπως οι πρωτοβουλίες «Προορισμός: Γη» (DestinE), «Τοπικά ψηφιακά δίδυμα» για έξυπνες κοινότητες ή «Το ευρωπαϊκό ψηφιακό δίδυμο του ωκεανού», ώστε να επιτρέψει στους ερευνητές να προαγάγουν την επιστήμη, στις βιομηχανίες να αναπτύξουν εφαρμογές ακριβείας και στις δημόσιες αρχές να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις δημόσιας πολιτικής. Η Επιτροπή δρομολογεί δύο νέες δημόσιες εμβληματικές πρωτοβουλίες: το «CitiVerse», ένα εμβυθιστικό αστικό περιβάλλον που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον πολεοδομικό σχεδιασμό και τη διαχείριση των πόλεων· και ένα «ευρωπαϊκό εικονικό ανθρώπινο δίδυμο», το οποίο θα αναπαράγει το ανθρώπινο σώμα για την υποστήριξη της λήψης κλινικών αποφάσεων και της προσωπικής θεραπείας.

4. Διαμόρφωση παγκόσμιων προτύπων για ανοικτούς και διαλειτουργικούς εικονικούς κόσμους και για το Web 4.0, ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν θα κυριαρχούνται από λίγους μεγάλους παράγοντες του τομέα. Η Επιτροπή θα συνεργαστεί με ενδιαφερόμενα μέρη στον τομέα της διακυβέρνησης του διαδικτύου ανά τον κόσμο και θα προωθήσει τα πρότυπα Web 4.0 σύμφωνα με το όραμα και τις αξίες της ΕΕ.

moneyreview.gr 

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News