Business & Finance Παρασκευή 28/05/2021, 22:45
ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Ελληνικό: Επιταχύνονται οι διαδικασίες – Κλειδί το γραφείο Ελληνικού

Τι προβλέπεται για το γραφείο Ελληνικού

Ελληνικό: Επιταχύνονται οι διαδικασίες – Κλειδί το γραφείο Ελληνικού

Σειρά ρυθμίσεων που αφορούν την μεταφορά του Γραφείου Ελληνικού στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τη χωροθέτηση της μαρίνας Αγ.Κοσμά, την κυκλοφοριακή σύνδεση των εγκαταστάσεων και τη σύμβαση διανομής του Ελληνικού προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε σε σχέδιο νόμου του υπουργείου Εσωτερικών. 

Ειδικά για το Γραφείο Ελληνικού, με την αξιολογούμενη ρύθμιση και συγκεκριμένα το άρθρο 4 μεταφέρεται από το Υπουργείο Οικονομικών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και διευρύνονται οι αρμοδιότητες αυτού. Το Γραφείο Ελληνικού έχει κομβικό ρόλο στην υλοποίηση του έργου, έχοντας ως αντικείμενο την έκδοση όλων των απαιτούμενων διοικητικών πράξεων. 

Τι αναφέρει η αιτιολογική έκθεση:

Επί του άρθρου 1

Με την προτεινόμενη ρύθμιση αντιμετωπίζονται το ζήτημα της συναρμοδιότητας του Υπουργείου Τουρισμού στις περιπτώσεις που το προεδρικό διάταγμα του άρθρου 2 του ν. 4062/2θ12 (Α 70) τροποποιεί το από 22.2.2θ02 προεδρικό διάταγμα (Δ’ 138) και καθορίζει χερσαία και θαλάσσια ζώνη, όρους δόμησης και χρήσης γης νια την περιοχή αυτή, καθώς και εφαρμογή του ν. 2160/1993 (Α 118) περί τουριστικών λιμένων στο πλαίσιο του ειδικού  νομοθετικού καθεστώς που διέπει τον Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού -Αγίου Κοσμά.

Η διάταξη κρίνεται αναγκαία για λόγους ασφάλειας δικαίου, καθώς όλες οι αρμοδιότητες που σχετίζονται τους τουριστικούς λιμένες ανήκουν Υπουργείο Τουρισμού.

Επί του άρθρου 2

Με την προτεινόμενη διάταξη προβλέπεται ότι κυκλοφοριακή σύνδεση των εγκαταστάσεων εντός του Πόλου, όταν αυτή αποτελεί προϋπόθεση νια την έκδοση των οικοδομικών αδειών, επιτυγχάνεται μέσω προσωρινού οδικού δικτύου εντός του Πόλου μέχρι την αποπεράτωση του τελικού εγκεκριμένου δικτύου. Επισημαίνεται ότι τα ακίνητα που συνθέτουν την έκταση λειτουργούν ήδη επί δεκαετίες και υπάρχει διαμορφωμένο εσωτερικό δίκτυο, ενώ στον Μητροπολιτικό Πόλο παραμένουν πολλοί χρήστες δυνάμει σειράς διατάξεων και ρυθμίσεων  όπως ΕΑΚΝ, ΥΠΑ, σωματεία ΑΜΕΛ, ΕΜΥ) που απαιτείται να εξυπηρετούνται από το δίκτυο αυτό, το οποίο ωστόσο Θα διαφοροποιηθεί σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες.

Περαιτέρω, με την νέα παρ. Ιβ προβλέπεται ότι, μέχρι την αποπεράτωση των εγκεκριμένων δικτύων, οι συνδέσεις των εγκαταστάσεων εντός του Πόλου Θα διενεργούνται μέσω δικτύων, υφιστάμενων ή/και κατασκευασθησόμενων, και Θα εγκρίνονται από τον εκάστοτε αρμόδιο φορέα. Με τον τρόπο αυτό αντιμετωπίζεται τόσο το ζήτημα σύνδεσης των εγκαταστάσεων (όπως για την έκδοση οικοδομικών αδειών), όσο και το ζήτημα της κάλυψης των ουσιαστικών αναγκών των εγκαταστάσεων του Πόλου.

Η ρύθμιση αυτή είναι αναγκαία, καθώς οδικό δίκτυο του Πόλου θα αποπερατώνεται τμηματικά ανάλογα πρόοδο των εργασιών στα επιμέρους τμήματά του, είναι επιβεβλημένη λόγω του μεγέθους του και ανάγκης ανάπτυξής του συγκεκριμένο πρόγραμμα. Περαιτέρω, προτεινόμενη νέα παράγραφο αντιμετωπίζεται αντίστοιχο ζήτημα που ανακύπτει αναφορικά με τα δίκτυα υποδομών κοινής ωφέλειας, τα οποία θα υλοποιηθούν και αποπερατωθούν τμηματικά.

Επί του άρθρου 3

Με την προτεινόμενη διάταξη διευκρινίζεται ότι για την αρτιότητα γηπέδων και οικοπέδων του Πόλου, προϋπόθεση ύπαρξης προσώπου σε κοινόχρηστο χώρο πληρούται από τον χρόνο κατά τον οποίο οι χώροι που χαρακτηρίζονται ως κοινόχρηστοι με τις υπουργικές αποφάσεις του άρθρου 3 του ν. 4062/2012 περιέρχονται στην κυριότητα Του Ελληνικού Δημοσίου, καθώς μετάθεση του χρόνου περιέλευσης σε κοινή χρήση δεν έχει πολεοδομικό σκοπό, αλλά επιβλήθηκε για ειδικούς λόγους.

Αντιμετωπίζεται ζήτημα ερμηνείας που ανακύπτει λόγω ιδιαίτερου καθεστώτος που διέπει τον Πόλο όσον αφορά την ύπαρξη προσώπου κοινόχρηστο χώρο, όπου εγείρονται ζητήματα ασάφειας ως προς αρτιότητα γηπέδων και οικοπέδων του Πόλου, με αποτέλεσμα ανάγκη αντιμετώπισης του επικείμενου κινδύνου έκδοση των σχετικών αδειών και σχετικής καθυστέρησης.

Επί του άρθρου 4

Με την αξιολογούμενη ρύθμιση μεταφέρεται το Γραφείο Ελληνικού από το Υπουργείο Οικονομικών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και διευρύνονται οι αρμοδιότητες αυτού. Σημειώνεται ότι οι αρμοδιότητες του Γραφείου Ελληνικού αφορούν κατά κύριο λόγο στην έκδοση όλων των διοικητικών πράξεων που ορίζονται στον ν. 4497/2017 (Α’ 171), δηλαδή σε αντικείμενο αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Για τον λόγο αυτό, με την προτεινόμενη ρύθμιση το Γραφείο Ελληνικού
μεταφέρεται στο εν λόγω Υπουργείο.

Περαιτέρω, με την προτεινόμενη ρύθμιση διευρύνονται οι αρμοδιότητες του Γραφείου Ελληνικού, προκειμένου να συγκεντρωθούν όλα τα σχετικά ζητήματα υπό διεύθυνση, ευθύνη και εποπτεία κεντρικού φορέα.

Το αντικείμενο των αρμοδιοτήτων εφεξής του Γραφείου Ελληνικού συμβάλλει μεταφορά τεχνογνωσίας από και προς τις υπόλοιπες υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς και έγκαιρη υλοποίηση του έργου, άλλως θα καθίσταται εξαιρετικά δυσχερής αντιμετώπιση του εκτιμώμενου όγκου αδειών που Θα κληθεί να διεκπεραιώσει το Γραφείο Ελληνικού σε πολύ πολύ χρόνο.

Ειτίτου άρθρου 5

Με την ρύθμιση αντιμετωπίζεται πρακτικό ζήτημα επικαιροποίησης των στοιχείων των διανεμηθέντων ακινήτων και των σχετικών καταχωρίσεων στα αρμόδια Κτηματολογικά Γραφεία.

Η ρύθμιση αυτή κρίνεται αναγκαία, προκειμένου να εισάγεται ελληνικό κοινοβούλιο μία
επουσιώδης τροποποίηση, οποία ούτως άλλως, πριν από θέσπισή της, Θα έχει ελεγχθεί ως προς νομιμότητά από Διοίκηση και πιθανόν και από ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο (στο πλαίσιο επεξεργασίας κανονιστικών διαταγμάτων).

Επίτου άρθρου 6

Προσδιορίζονται σι απολύτως ουσιώδεις όροι των κοινών υπουργικών αποφάσεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση διάταξης αναφορικά Μητροπολιτικό Πάρκο. προτεινόμενη περ. στ ρυθμίζεται περαιτέρω διαδικασία τροποποίησης των λοιπών όρων των λόγω αποφάσεων.

Η ρύθμιση αυτή κρίνεται αναγκαία, καθώς εξαιρετικά μεγάλη έκταση του Μητροπολιτικού Πάρκου επιβάλλει κατ’ ανάγκη τμηματική υλοποίηση των έργων και, συνεπώς, η οριστικοποίηση των απαιτούμενων μελετών πραγματοποιείται, αντίστοιχα, τμηματικά. Συνεπώς, σημειακές τροποποιήσεις που προκύπτουν ως αναγκαίες από -τμηματική- εξειδίκευση των μελετών συμπίπτουν χρονικά και απαιτείται Θεσμοθέτηση μίας απλούστερης διαδικασίας, οποία διασφαλίζει επαρκώς νομιμότητα αυτών.

Επί του άρθρου 7

Η αξιολογούμενη ρύθμιση επικαιροποιεί αρχική κατηγοριοποίηση συγκεκριμένων κτισμάτων και εισάγει εψεξής μία απλούστερη διαδικασία «μετάταξης» των υψιστάμενων κτισμάτων από μία κατηγορία άλλη, έκδοση απόΦασης του αρμόδιου κατά ν. 4663/2020 Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, να απαιτείται τυπικός νόμος.

Αντιμετωπίζεται ανάγκη διατήρησης ορισμένων κτιρίων που είχαν χαρακτηριστεί ως κατεδαφιστέα, όπως ο υδατόπυργος παλιάς αμερικανικής βάσης, και κατεδάφισης ορισμένων κτισμάτων που είχαν αρχικά χαρακτηριστεί ως διατηρούμενα αλλά είναι προτιμότερο να κατεδαψισθούν, αψού διατήρησή τους κρίνεται ότι εξυπηρετεί τέλει κάποιον συγκεκριμένο λόγο.

Επί του άρθρου 8

Με το προτεινόμενο άρθρο εισάγονται ρυθμίσεις για αντιμετώπιση εργασιακών ζητημάτων που έχουν προκύψει σκοπό κάλυψη των έκτακτων αναγκών εξειδικευμένο προσωπικό τομέα
ενέργειας, καθυστέρησης διαδικασίας κάλυψης των άμεσων υπηρεσιακών αναγκών, λόγω έξαρσης πανδημίας του κορωνοϊού, προς διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.) και του Διαχειριστή Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εγγυήσεων Προέλευσης (ΔΑΠ ΕΕΠ Α.Ε.) ιδίως στο πλαίσιο των αναγκών εξειδικευμένο προσωπικό νια ενασχόληση τα θέματα αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας (target model).Η μη θέσπιση των λόγω ρυθμίσεων Θα οδηγούσε δυσχέρειες ακώλυτη λειτουργία του ΔΑΠΕΕΠ και ΡΑΕ και αδυναμία αποτελεσματικής άσκησης των αρμοδιοτήτων τους και γενικότερα, επομένως, δυσλειτουργία αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Η μη θέσπιση των λόγω ρυθμίσεων Θα οδηγούσε δυσχέρειες ακώλυτη λειτουργία του ΔΑΠΕΕΠ και ΡΑΕ και αδυναμία αποτελεσματικής άσκησης των αρμοδιοτήτων τους και γενικότερα, επομένως, δυσλειτουργία αγοράς ηλεκτρικής ενέργεια.

 

 

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News