Business & Finance Παρασκευή 9/12/2022, 19:25
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Intracom: Στα 44,3 εκατ. οι πωλήσεις στο εννεάμηνο

Intracom: Στα 44,3 εκατ. οι πωλήσεις στο εννεάμηνο

Χρονιά μετασχηματισμού χαρακτηρίζει το 2022 η Intracom Holdings, καθώς πρόκειται για μία χρονιά στην οποία η εταιρεία διαμορφώνει το νέο προφίλ της ως εταιρεία επενδύσεων, ιδιαίτερα σε συνέχεια των πρόσφατων deals: της πώλησης της INTRASOFT INTERNATIONAL στις 31/10/2021 και της πώλησης ποσοστού της INTRAKAT στις 5/7/2022.

Στην ανακοίνωσή της σχετικά με τα βασικά οικονομικά μεγέθη του Ομίλου για το γ’ τρίμηνο 2022 και το εννεάμηνο του ίδιου έτους η εταιρεία επισημαίνει ότι για λόγους συγκρισιμότητας με τα οικονομικά μεγέθη του 2022, έχουν αναμορφωθεί τα οικονομικά μεγέθη του 9Μ 2021 καθώς και του Q3 2021, χωρίς ωστόσο να αποτελούν ουσιαστικό στοιχείο σύγκρισης, καθώς η δομή της Εταιρείας είναι πλέον διαφορετική και τα μεγέθη της διαμορφώνονται υπό την επίδραση των πρόσφατων πωλήσεων. Το αποτέλεσμα από διακοπείσες δραστηριότητες του 2022 περιλαμβάνει το αποτέλεσμα της INTRAKAT μέχρι την 5/7/2022 καθώς και το κέρδος για τον Όμιλο από την πώληση ποσοστού της INTRAKAT.

Σε συνέχεια των παραπάνω τα μεγέθη του 9Μ 2022 διαμορφώνονται όπως παρακάτω:

  • Καθαρά διαθέσιμα (Net Cash) 192 εκατ. ευρώ
  • To Αποτέλεσμα προ φόρων στο Q3 2022 περιλαμβάνει το κέρδος στον Όμιλο από την πώληση του ποσοστού στην INTRAKAT ύψους 47 εκατ. ευρώ
  • Αποτέλεσμα προ φόρων στο 9Μ 2022 από διακοπείσες δραστηριότητες 28,5 εκατ. ευρώ
  • Αποτέλεσμα προ φόρων στο 9Μ 2022 από διακοπείσες και συνεχιζόμενες δραστηριότητες -2,2 εκατ. ευρώ

Οι πωλήσεις από συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες στο εννεάμηνο 2022 διαμορφώθηκαν σε 44,3 εκατ. ευρώ έναντι 45,7 που ήταν στο αντίστοιχο διάστημα του 2021, το Αναμορφωμένο Αποτέλεσμα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) στο ίδιο διάστημα διαμορφώθηκε σε -3,0 εκατ. ευρώ (από -1,0 εκατ. ευρώ το 2021), ενώ το Αποτέλεσμα προ τόκων και φόρων (ΕΒΙΤ) σε -31,8 εκατ. ευρώ (από -3,5 εκατ. ευρώ), το αποτέλεσμα προ φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (ΕΒΤ) σε -30,7 εκατ. ευρώ (από -3,3 εκατ. ευρώ), το αποτέλεσμα προ φόρων (ΕΒΤ) από διακοπείσες δραστηριότητες σε 28,5 εκατ. ευρώ (από -11,7 εκατ. ευρώ και το αποτέλεσμα προ φόρων (ΕΒΤ) από συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες σε -2,2 εκατ. ευρώ (από -15,0 εκατ. ευρώ).

Intracom: Στα 44,3 εκατ. οι πωλήσεις στο εννεάμηνο-1

Οι επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης και των πολεμικών συγκρούσεων στην Ουκρανία, δεν έχουν ουσιαστική επίδραση στον Όμιλο.

Η INTRACOM DEFENSE, η θυγατρική εταιρεία του Ομίλου που έχει παραγωγή, έχει μικρή επίδραση από αυξήσεις των τιμών ενέργειας καθώς η ενέργεια αποτελεί μικρότερης σχετικά βαρύτητας συντελεστή παραγωγής έναντι εκείνης που έχει στους περισσότερους βιομηχανικούς κλάδους. Στον βαθμό που αφορά αύξηση των τιμών υλικών και πρώτων υλών, η εταιρεία έχει φροντίσει να προμηθευτεί έγκαιρα, προ της σημαντικής ανόδου των τιμών, την πλειονότητα των απαιτούμενων υλικών για τα υπό εκτέλεση έργα που έχει αναλάβει, με αποτέλεσμα μικρή επίδραση στο κόστος πωληθέντων για το τρέχον οικονομικό έτος. Οι αυξημένες τιμές μέρους των υλικών που πρόκειται να αγοραστούν για την εκτέλεση μελλοντικών έργων αναμένεται να προκαλέσουν ελεγχόμενες επιπτώσεις στο μικτό περιθώριο των έργων αυτών κατά τις επόμενες οικονομικές χρήσεις. Τέλος, λόγω της έγκαιρης προμήθειας των υλικών, δεν υπάρχουν σημαντικές καθυστερήσεις κατά την εκτέλεση των τρεχόντων έργων της εταιρείας. Αντίστοιχες προβλέψεις γίνονται και για τα υλικά μελλοντικών συμβάσεων, με τρόπο ώστε να μην επηρεαστεί η έγκαιρη παράδοση των έργων.

Ο τραπεζικός δανεισμός του Ομίλου στις 30/9/2022 διαμορφώθηκε σε €26,7 εκατ. και τα συνολικά ταμειακά διαθέσιμα σε €218,5 εκατ. Ο Όμιλος στις 30/9/2022 διαθέτει καθαρά διαθέσιμα (Net Cash) €192 εκατ. Από το σύνολο του δανεισμού του Ομίλου, ποσό €15 εκατ. είναι μέρος του Κοινού εξασφαλισμένου Ομολογιακού Δανείου της INTRACOM HOLDINGS, διάρκειας τριών ετών, το οποίο καλύφθηκε από την ALPHA BANK για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δανεισμού της Εταιρείας και την κάλυψη γενικών επιχειρηματικών σκοπών της.

Λαμβάνοντας υπόψιν τα μεγέθη δανεισμού και διαθεσίμων όπως παρουσιάστηκαν παραπάνω, οι αυξήσεις του EURIBOR των τελευταίων μηνών δεν θα έχουν αρνητική επίδραση στα χρηματοοικονομικά μεγέθη της Εταιρείας και του Ομίλου.

Σημαντικά γεγονότα μετά την παρέλευση του ενεαμήνου

Όπως έχει επικοινωνήσει πολλές φορές η Εταιρεία στο επενδυτικό κοινό, ο μετασχηματισμός της INTRACOM HOLDINGS είναι σε πλήρη εξέλιξη.

Η INTRACOM HOLDINGS, συνεπής στον στρατηγικό της σχεδιασμό για διαμόρφωση του νέου της προφίλ ως εταιρείας επενδύσεων, με την από 28/11/2022 Πρόσκληση, καλεί τους μετόχους της σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την Τρίτη 20/12/2022, προκειμένου να αποφασιστούν, μεταξύ άλλων, η τροποποίηση του σκοπού της, καθώς και η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, θέματα που θα συμβάλλουν περαιτέρω στην επιτυχή μετάβασή της σε νέο μοντέλο ανάπτυξης.

Ήδη, ως σημαντικό βήμα σε αυτή την διαδικασία, η INTRACOM HOLDINGS ανακοίνωσε στις 11/11/2022 την ίδρυση της “INTRACOM VENTURES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο “INTRACOM VENTURES”, θυγατρικής της κατά ποσοστό 100%, με αρχικό μετοχικό κεφάλαιο 30.000.000 ευρώ. Η νέα εταιρεία εστιάζει στους τομείς της τεχνολογίας, της ναυτιλίας, του τουρισμού και της ψυχαγωγίας, επιδιώκοντας την επίτευξη υψηλών αποδόσεων.

Τέλος, κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού της Συμβουλίου της 17ης Νοεμβρίου 2022, εγκρίθηκε το Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης της Εταιρείας με απόσχιση του κλάδου των ακινήτων και την εισφορά του σε νέα εταιρεία που θα συσταθεί ως 100% θυγατρική της INTRACOM HOLDINGS, μέσω της διάσπασης με απόσχιση του Κλάδου.

Κατά τη συνήθη πρακτική της, η Εταιρεία, θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για κάθε σημαντική εξέλιξη.

moneyreview.gr

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News