Business & Finance Παρασκευή 4/11/2022, 15:57
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στη Βουλή η νέα σύμβαση για το Εμπορευματικό στο Θριάσιο – Όλες οι αλλαγές 

Στη Βουλή η νέα σύμβαση για το Εμπορευματικό στο Θριάσιο – Όλες οι αλλαγές 

Κατατέθηκε στη Βουλή η τροποποιημένη σύμβαση παραχώρησης του Θριασίου Εμπορευματικού Κέντρου, με στόχο να εισαχθεί προς συζήτηση στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου και την Παρασκευή να συζητηθεί στην Ολομέλεια. 

Υπενθυμίζεται ότι έργο αφορά στην ανάπτυξη από την παραχωρησιούχο Θριάσιο Εμπορευματικό Κέντρο (ΘΕΚ ΑΕ) στην οποία συμμετέχουν ο όμιλος Goldair και η ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ, ενός εμπορευματικού κέντρου επιφάνειας 240.000 τ.μ., σε συνολική έκταση 2.000 στρεμμάτων, το οποίο θα αποτελέσει το πρώτο Logistics Park στην Ελλάδα με αποθήκες ξηρού και ψυχόμενου φορτίου, χώρους γραφείων, χώρους τελωνείου και στάθμευσης αυτοκινήτων και φορτηγών. 
 
Η τροποποίηση της σύμβασης παραχώρησης είχε υπογραφεί στις 30 Μαρτίου 2022 από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Κώστα Καραμανλή μαζί με τον Υπουργό Οικονομικών, κ. Χρήστο Σταϊκούρα, ενσωματώνοντας τις αλλαγές που συμφωνήθηκαν με την Ευρωπαική Επιτροπή.

Οι βασικές αλλαγές είναι οι εξής: 

Η διάρκεια της παραχώρησης περιορίζεται από τα 60 σε 37 έτη, ωστόσο προβλέπεται η δυνατότητα παράτασης της περιόδου παραχώρησης κατά 23 έτη, κατόπιν αιτήματος του Παραχωρησιούχου και υπό τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις εξασφάλισης της μη αθέτησης υποχρεώσεων εκ μέρους του Παραχωρησιούχου. Τα τέλη της περιόδου παράτασης θα καθοριστούν με συμφωνία των μερών και μετά από ενήμερωση τςη Ευρωπαικής Επιτροπής. 

Προβλέπεται, ακόμη, η αυτόματη παράταση της περιόδου παραχώρησης κατά τρία έτη, εφόσον κατά τα πρώτα 33 έτη αυτής, ο συνολικός κύκλος εργασιών του Παραχωρησιούχου σε ονομαστικές τιμές υπολείπεται των 425.314.500 ευρώ.

Το αρχικό αντάλλαγμα της παραχώρησης διπλασιάζεται από τα 10 εκατ. ευρώ στα 20 εκατ. ευρώ και προβλέπεται η καταβολή του σε δύο ισόποσες δόσεις. Ακόμη διπλασιάζεται το αρχικό ποσοστό βάσει του οποίου υπολογίζεται η ετήσια πληρωμή προς Δημόσιο από 2,51% σε 5% επί των ακαθάριστων ετήσιων εσόδων του Παραχωρησιούχου. Αντίστοχα διπλασιάζεται το ελάχιστο ποσό ετήσιας πληρωμής από τις 350.000 ευρώ στις 700.000 ευρώ. 

Στη Σύμβαση Παραχώρησης, προστίθεται εδάφιο, σύμφωνα με το οποίο όλες οι σχετικές με την επένδυση εμπορικές συμφωνίες του Παραχωρησιούχου, με συνδεδεμένη ή συγγενή επιχείρηση, υποβάλλονται στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι συμβάσεις αυτές συνάπτονται με συνήθεις εμπορικούς όρους μεταξύ ανεξάρτητων μερών. 

Ακόμη, προστίθενται εδάφια, με τα οποία ορίζεται ότι ο Παραχωρησιούχος, πέραν της αρχικής δεσμευτικής επένδυσης ποσού 36.114.000 ευρώ, υποχρεούται να καταβάλει επιπλέον για τη χρηματοδότηση του έργου, πρόσθετα κεφάλαια, ύψους 19.287.700 ευρώ, υπό μορφή αύξησης μετοχικού κεφαλαίου. Σε περίπτωση που ο Παραχωρησιούχος επιλέξει, αντί της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, να προβεί σε τραπεζικό δανεισμό για την εξασφάλιση των παραπάνω πρόσθετων κεφαλαίων, καθώς και σε περίπτωση που διαφοροποιηθεί ο χρονικός προγραμματισμός της καταβολής των πρόσθετων κεφαλαίων, προβλέπεται η υποχρέωση γνωστοποίησης στον Κύριο του Έργου και ο τελευταίος ενημερώνει σχετικώς τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Προστίθεται άρθρο με το οποίο προβλέπεται ότι, για όσο χρόνο η πλειοψηφία των δανειστών του Παραχωρησιούχου αποτελείται από συνδεδεμένες επιχειρήσεις, οι χρηματοδοτικές συμβάσεις για την υλοποίηση του Έργου υποβάλλονται προς έλεγχο στην ΑΑΔΕ.

Προστίθενται άρθρα με τα οποία προβλέπεται η λειτουργία «Μηχανισμού Χρηματοοικονομικής Παρακολούθησης» για την παρακολούθηση της επίτευξης των χρηματοοικονομικών μεγεθών του Παραχωρησιούχου. Μέσω του Μηχανισμού Χρηματοοικονομικής Παρακολούθησης, παρακολουθούνται τα κρίσιμα χρηματοοικονομικά στοιχεία απόδοσης της επένδυσης, η επίτευξη ή μη των οποίων ενεργοποιεί τις σχετικές διατάξεις της τροποποιημένης Σύμβασης Παραχώρησης, όπως ιδίως την ενδεχόμενη παράταση της περιόδου παραχώρησης ή την ενεργοποίηση του μηχανισμού πληρωμών κατανομής κερδών.

Προστίθεται άρθρο με το οποίο προβλέπεται η εκ μέρους του Παραχωρησιούχου σύνταξη και υποβολή προς τον Κύριο του Έργου, ειδικής ετήσιας έκθεσης με τα πλήρη στοιχεία της οικείας οικονομικής χρήσης, στην οποία περιλαμβάνονται τα κρίσιμα μεγέθη που χρησιμοποιούνται για τον Μηχανισμό Χρηματοοικονομικής Παρακολούθησης. 

Προστίθενται άρθρα με τα οποία προβλέπεται ότι, εφόσον από τον Μηχανισμό Χρηματοοικονομικής Παρακολούθησης προκύπτει πως ο Παραχωρησιούχος έχει επιτύχει εσωτερικό ποσοστό απόδοσης ιδίων κεφαλαίων, σε ποσοστό ανώτερο του 9,09%, τότε αυτός καταβάλλει στον Κύριο του Έργου το 50% των διαθέσιμων κερδών προς διανομή, ως πληρωμή κατανομής κερδών. 

Στη Σύμβασης Παραχώρησης περιορίζεται το δικαίωμα εμπορικής εκμετάλλευσης των επιτρεπόμενων χρήσεων από τον Παραχωρησιούχο.

Επίσης σε άλλο άρθρο αναδιαμορφώνονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία ανέγερσης πρόσθετων κατασκευών εκ μέρους του Παραχωρησιούχου, κατ’ εφαρμογή ευνοϊκότερων όρων δόμησης που τυχόν ισχύουν κατά τη διάρκεια της Περιόδου Παραχώρησης. 

Τέλος, προστίθενται άρθρα που ρυθμίζουν λεπτομέρειες σχετικές με την Εγγυητική Επιστολή Αρχικού Ανταλλάγματος, και τροποποιείται το Παράρτημα 4 της Σύμβασης Παραχώρησης, που αφορά στο χρονοδιάγραμμα καταβολής της δεσμευτικής επένδυσης του Παραχωρησιούχου και προστίθεται νέο Παράρτημα 17 στο οποίο περιλαμβάνεται πίνακας με τον εκτιμώμενο ετήσιο κύκλο εργασιών του Παραχωρησιούχου κατά τα 10 πρώτα έτη της Περιόδου Παραχώρησης.

moneyreview.gr

Διαβάστε επίσης: 

Οδεύει στη Βουλή η σύμβαση για το εμπορευματικό κέντρο στο Θριάσιο

Στον διεθνή χάρτη των logistics μπαίνει η Ελλάδα

Επενδύσεις 2 δισ. ευρώ σε σύγχρονες μονάδες logistics

Καραμανλής: Στόχος μας οι μηδενικοί ρύποι και η μεταμόρφωση της Ελλάδας σε κόμβο logistics

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News