Business & Finance Κυριακή 10/12/2023, 07:50
BUSINESS & FINANCE

Ελεύθεροι επαγγελματίες: Πρώτα θα πληρώσουν τον φόρο, μετά θα ζητήσουν έλεγχο

Ελεύθεροι επαγγελματίες: Πρώτα θα πληρώσουν τον φόρο, μετά θα ζητήσουν έλεγχο

Πρώτα θα πληρώσουν τον φόρο που προκύπτει με βάση το τεκμαρτό εισόδημα και εν συνεχεία μπορούν να ζητήσουν τη διενέργεια ελέγχου από τις φορολογικές υπηρεσίες, αμφισβητώντας το ποσό που τους καταλογίσθηκε. Σύμφωνα με τον νέο νόμο, οι επαγγελματίες, οι ατομικές επιχειρήσεις και οι αυτοαπασχολούμενοι μπορούν να ζητήσουν να ελεγχθούν από την εφορία με στόχο να αποδειχθούν τα πραγματικά τους εισοδήματα.

Οσοι λοιπόν αποφασίσουν να προσφύγουν θα πρέπει να πληρώσουν και εν συνεχεία θα ελεγχθούν, σημειώνει ρεπορτάζ της Καθημερινής. Η όποια διαφορά προκύψει θα συμψηφιστεί με άλλους φόρους ή θα τους επιστραφεί, εφόσον δεν έχουν τρέχουσες εκκρεμότητες.

Σημειώνεται ότι το επιστημονικό συμβούλιο της Βουλής επισήμανε ότι πρέπει να τεθεί εκ του νόμου εύλογη και αποκλειστική προθεσμία για την ολοκλήρωση του ελέγχου κατόπιν υποβολής του σχετικού αιτήματος, μετά το πέρας της οποίας το τεκμήριο θα ανατρέπεται αυτοδικαίως και τα τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά θα επιστρέφονται εντόκως.

Αυτή η επισήμανση ελήφθη, εν μέρει, υπόψη από την κυβέρνηση, καθώς στη διάταξη προστέθηκε το εξής: «Με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ καθορίζονται η διαδικασία, ο χρόνος διενέργειας του ελέγχου και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των παρ. 3 και 4». Αυτό σημαίνει ότι οι έλεγχοι για την αμφισβήτηση του τεκμαρτού εισοδήματος θα γίνονται κατά προτεραιότητα και θα καθοριστούν συγκεκριμένα χρονικά όρια ολοκλήρωσής τους, χωρίς να προβλέπεται η έντοκη επιστροφή των χρημάτων.

Οι λόγοι αμφισβήτησης

Στον νέο νόμο εξειδικεύονται οι προϋποθέσεις προκειμένου ο φορολογούμενος να αμφισβητήσει το τεκμήριο. Ειδικότερα, οι φορολογούμενοι μπορούν να αμφισβητήσουν το τεκμήριο ιδίως στις παρακάτω περιπτώσεις: α) Στρατιωτική θητεία.

β) Φυλάκιση.

γ) Νοσηλεία σε νοσοκομείο ή κλινική.

δ) Αδυναμία άσκησης δραστηριότητας λόγω εγκυμοσύνης ή λοχείας με βάση την εργατική νομοθεσία.

ε) Εκτεταμένες φυσικές καταστροφές που κατέστησαν αδύνατη, συνολικά ή μερικά, την άσκηση της επαγγελματικής ή επιχειρηματικής τους δραστηριότητας.

στ) Ανάκληση της άδειας λειτουργίας της ατομικής τους επιχείρησης ή της άδειας άσκησης επαγγέλματός τους.

ζ) Απαγόρευση λειτουργίας του καταστήματος ή άλλου χώρου άσκησης της επαγγελματικής ή επιχειρηματικής τους δραστηριότητας σε εφαρμογή απόφασης δημόσιας αρχής για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας ή άλλου λόγου που υπαγορεύει το δημόσιο συμφέρον. η) Αλλοι λόγοι ανωτέρας βίας που εμποδίζουν την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Ο ελεύθερος επαγγελματίας έχει επιπλέον τη δυνατότητα να αμφισβητήσει το ποσό που προκύπτει από το τεκμήριο της ελάχιστης αμοιβής. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να ζητήσει τη διενέργεια ελέγχου από τις φορολογικές αρχές για να αποδειχθεί η ακρίβεια της δήλωσής του για εισόδημα μικρότερο του τεκμαρτού.

Αγοραπωλησίες ακινήτων

Με στόχο τον περιορισμό της φοροδιαφυγής στις αγοραπωλησίες ακινήτων, το οικονομικό επιτελείο με διάταξη που ψηφίστηκε από τη Βουλή απαγόρευσε τη χρήση μετρητών. Πλέον όλες οι συναλλαγές θα γίνονται μέσω πιστωτικών ιδρυμάτων, δηλαδή οι αγοραπωλησίες ακινήτων θα ακυρώνονται εάν διαπιστωθεί η χρήση μετρητών, με πρόστιμα που φθάνουν τα 500.000 ευρώ.

Ωστόσο, με ειδική προσθήκη προβλέφθηκε εξαίρεση για όσους είχαν υπογράψει προσύμφωνα και οι οποίοι επί της ουσίας εξαιρούνται από τις νέες διατάξεις. Μετά τη σχετική νομοτεχνική βελτίωση, η νέα διάταξη ορίζει τα εξής:

«Κατά τη σύνταξη των συμβολαιογραφικών εγγράφων μεταβίβασης ακινήτων με επαχθή αιτία, των προσυμφώνων και των εξοφλητικών πράξεων, η καταβολή του τιμήματος γίνεται αποκλειστικά με τη χρήση τραπεζικών μέσων πληρωμής. Συμβολαιογραφικό ή ιδιωτικό έγγραφο, στο οποίο καταγράφεται προκαταβολή ή μερική ή ολική εξόφληση του τιμήματος με μετρητά ή στο οποίο δεν καταγράφεται η εξόφληση του τιμήματος με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής, είναι αυτοδικαίως άκυρο, απαγορεύεται να μεταγραφεί στα οικεία βιβλία και δεν παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα έναντι των συμβαλλομένων, του Δημοσίου και οποιουδήποτε τρίτου.

Οι υποχρεώσεις και απαγορεύσεις της παρούσας δεν ισχύουν για συμβόλαια που συνάπτονται μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος σε εκτέλεση προσυμφώνων, τα οποία είχαν συνταχθεί πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος».

Οι παραβάτες τιμωρούνται με πρόστιμο ίσο με το 10% του τιμήματος που καταβλήθηκε με μετρητά. Το πρόστιμο είναι κατ’ ελάχιστον 10.000 και μέχρι 500.000 ευρώ για κάθε παράβαση. Για παράδειγμα, σε περίπτωση αγοραπωλησίας ακινήτου αξίας 100.000 ευρώ, το συμβόλαιο θα ακυρώνεται και οι φορολογούμενοι θα βρεθούν αντιμέτωποι με την επιβολή προστίμου 10.000 ευρώ, που είναι το 10% του τιμήματος σε μετρητά (και ελάχιστο πρόστιμο).

Διαβάστε επίσης: 

Τι αλλάζει στην καθημερινότητά μας με το φορολογικό νομοσχέδιο

17 Ερωτήσεις – Απαντήσεις για το φορολογικό νομοσχέδιο

Το τελικό σχέδιο στη φορολόγηση των ελευθέρων επαγγελματιών

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News