Business & Finance Παρασκευή 7/04/2023, 17:16
BUSINESS & FINANCE

Ανοιξε η πλατφόρμα για αναβίωση ρύθμισης οφειλών μέχρι και σε 120 δόσεις

Ανοιξε η πλατφόρμα για την αναβίωση φορολογικών και ασφαλιστικών ρυθμίσεων 72 έως και 120 δόσεων

Ανοιξε η πλατφόρμα για αναβίωση ρύθμισης οφειλών μέχρι και σε 120 δόσεις

Άνοιξε η ηλεκτρονική εφαρμογή για παλιές και νέες ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων χρεώn, στην οποία μπορούν να υποβάλλουν αίτηση, όλοι εκείνοι που είτε έχασαν τις παλαιές ρυθμίσεις φορολογικών και ασφαλιστικών χρεών των 72 έως 120 δόσεων μέσα στην περίοδο της κρίσης covid-19, είτε δημιούργησαν μέσα στην ίδια περίοδο νέες οφειλές, αλλά ωστόσο ήταν συνεπείς στις παλαιές τους υποχρεώσεις.

Συγκεκριμένα, στην ΑΑΔΕ αναρτήθηκε το εξής μήνυμα: «Από την υπηρεσία αυτή μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για την επανένταξη στις ρυθμίσεις των 120 και 36/72 δόσεων (ν.4611/2019 και ν.4821/2021) που έχουν απωλεσθεί έως την 01 Φεβρουαρίου 2023, από οφειλέτες που έχουν πληγεί από τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης και του αυξημένου πληθωρισμού του 2022». Σε ότι αφορά τις προθεσμίες, «η αίτηση για επανένταξη στις ρυθμίσεις των 120 και 36/72 δόσεων (ν.4611/2019 και ν.4821/2021), υποβάλλεται από 07/04/2023 έως και 31/07/2023».

Όπως έγραφε νωρίτερα το moneyreview.gr, λιγότερες από 36 δόσεις αν η οφειλή τους δεν ξεπερνά τα 1.000 ευρώ και 72 δόσεις αν το χρέος που έχει συσσωρευτεί από την 1η Νοεμβρίου του 2021 και μετά υπερβαίνει τα 2.000 ευρώ συνολικά θα έχουν στη διάθεσή τους οι οφειλέτες της εφορίας προκειμένου να κλείσουν τις εκκρεμότητές τους. Η πλατφόρμα για τη ρύθμιση ανοίγει εντός της ημέρας.  Θα είναι έντοκη -με επιτόκιο κοντά στο 4% αν οι δόσεις είναι λιγότερες από 36 και 5,5% αν είναι 37 έως 72- ενώ θα έχει ελάχιστη δόση τα 30 ευρώ.

Το παράθυρο για την υποβολή της αίτησης θα κλείσει στο τέλος Ιουλίου ενώ όποιος κάνει την αίτηση θα πρέπει να πληρώσει το πρώτο απαιτούμενο ποσό μέσα σε τρεις εργάσιμες ημέρες. Η καθυστερημένη καταβολή μιας δόσης επιφέρει προσαυξήσεις 15% ενώ απώλεια περισσότερων δόσεων οδηγεί και στην απώλεια της ρύθμισης.

Ο πίνακας που ακολουθεί δείχνει τη μηνιαία δόση που θα πρέπει να καταβάλλει κάποιος προκειμένου να ρυθμίσει χρέη που συσσωρεύτηκαν από την 1/11/2023 έως και το τέλος Ιανουαρίου του 2023 στην εφορία. Στα 1.000 ευρώ, οι δόσεις δεν μπορούν να είναι περισσότερες από 33 λόγω του ελάχιστου ποσού των 33 ευρώ. Το συγκεκριμένο χρέος ρυθμίζεται με 31,75 ευρώ και το συνολικό ποσό μέχρι να αποπληρωθεί η ρύθμιση θα πρέπει να φτάσει στα 1058,25 ευρώ. Αντίστοιχα για χρέος 3.000 ευρώ, οι δόσεις μπορούν να είναι 72. Καθεμία από αυτές θα φτάνει στα 49,01 ευρώ και το συνολικό ποσό που θα πρέπει να καταβληθεί μέχρι το τέλος της ρύθμισης θα πρέπει να φτάσει στα 3.528,98 ευρώ. Ο πίνακας που ακολουθεί, έχει ακόμη περισσότερα παραδείγματα με ποσά οφειλών, τον μέγιστο αριθμό των δόσεων, τη μηναία δόση που θα πρέπει να καταβάλλεται αλλά και το συνολικό ποσό που θα χρειαστεί να πληρωθεί μέχρι το τέλος της ρύθμισης.

Ανοιξε η πλατφόρμα για αναβίωση ρύθμισης οφειλών μέχρι και σε 120 δόσεις-1 

Για την υπαγωγή στη ρύθμιση απαιτείται κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής να συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις για τον ενδιαφερόμενο:

α) να έχει υποβάλλει όλες τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των τελευταίων πέντε (5) ετών, για τις οποίες η προθεσμία υποβολής έχει λήξει μέχρι την 31η.12.2022,

β) να μην έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για φοροδιαφυγή ή λαθρεμπορία,

γ) αν ο αιτών έχει υπαχθεί σε ρύθμιση οφειλών, η ρύθμιση αυτή να βρίσκεται σε ισχύ.

Η καθυστέρηση καταβολής δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση αυτής με μηνιαία προσαύξηση που ανέρχεται σε δεκαπέντε τοις εκατό (15 %).

Η αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη Φορολογική Διοίκηση μέχρι τις 31 Ιουλίου 2023.

Για την υπαγωγή στη ρύθμιση, η πρώτη δόση καταβάλλεται εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών από την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση.

Η υπαγωγή και συμμόρφωση στη ρύθμιση παρέχει στον οφειλέτη τα ακόλουθα ευεργετήματα:

α) χορηγείται αποδεικτικό ενημερότητας,

β) αναβάλλεται η εκτέλεση της ποινής του άρθρου 25 του ν. 1882/1990 (Α’ 43) ή, εφόσον άρχισε η εκτέλεσή της, διακόπτεται. Κατά το χρονικό διάστημα ισχύος της ρύθμισης αναστέλλεται η παραγραφή του ποινικού αδικήματος, κατά παρέκκλιση των χρονικών περιορισμών του άρθρου 113 του Ποινικού Κώδικα, και

γ) αναστέλλονται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης επί απαιτήσεων, κινητών και ακινήτων. Κατά το χρονικό διάστημα ισχύος της ρύθμισης, οι κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί εις χείρας τρίτων σε βάρος του οφειλέτη δεν καταλαμβάνουν μελλοντικές απαιτήσεις του οφειλέτη έναντι του τρίτου, υπό την προϋπόθεση ότι η κατάσχεση αφορά αποκλειστικά σε χρέη που έχουν ρυθμιστεί κατά τις διατάξεις του παρόντος και γνωστοποιείται στον τρίτο.

Η ρύθμιση χάνεται, με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπολοίπου των οφειλών σύμφωνα με τα στοιχεία της βεβαίωσης, εάν ο οφειλέτης:

α. δεν καταβάλλει δύο (2) συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις της ρύθμισης ή καθυστερήσει την καταβολή των δύο (2) τελευταίων δόσεων της ρύθμισης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δύο (2) μηνών,

β. μετά την παρέλευση ενός (1) μηνός από την υπαγωγή στη ρύθμιση δεν έχει εξοφλήσει ή δεν έχει υπαγάγει σε πάγια ρύθμιση ή δεν έχει τακτοποιήσει με άλλο νόμιμο τρόπο το σύνολο των λοιπών ληξιπρόθεσμων οφειλών του που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της ρύθμισης και δεν τελούν σε καθεστώς αναστολής πληρωμής.

Διαβάστε επίσης: 

Δεύτερη ευκαιρία για 300.000 οφειλέτες που έχασαν ρυθμίσεις – Ανοίγει η πλατφόρμα

Αντίστροφη μέτρηση για τις ρυθμίσεις χρεών – Ανοίγει η πλατφόρμα

Ασφαλιστικά Ταμεία: Μειώνονται οι οφειλές – Αυξάνονται οι οφειλέτες

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News