Business & Finance Παρασκευή 24/03/2023, 06:00 ΝΙΚΟΣ ΜΩΡΑΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ασφαλίζονται οι ευθύνες εργολάβων και κατασκευαστών;

Ασφαλίζονται οι ευθύνες εργολάβων και κατασκευαστών;

Ο κατασκευαστικός κλάδος στη χώρα μας, όπως και σε όλες τις ανεπτυγμένες χώρες του κόσμου αποτελεί μοχλό ανάπτυξης της οικονομίας και βελτίωσης της ποιότητας ζωής των πολίτων. Είτε μιλάμε για δημόσια έργα υποδομής, είτε για ιδιωτικά project, η κάθε επένδυση που γίνεται  ενισχύει την παραγωγική δραστηριότητα, αυξάνει τη ρευστότητα και δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας.  

Αυτού του είδους οι επενδύσεις, όπως είναι λογικό, κατά την περίοδο υλοποίησης τους αλλά και μετά την παράδοση του έργου, έχουν ευθύνες, τις οποίες συνήθως φέρει ο εκάστοτε εργολάβος ή κατασκευαστής. Ευθύνες που δεν περιορίζονται στις συνήθεις υποχρεώσεις τους ως προς την παράδοση του έργου στην ώρα του και με τα τεχνικά χαρακτηριστικά που έχουν συμφωνηθεί/απαιτηθεί, αλλά σχετίζονται με ατυχήματα και ζημιές που μπορεί να προκληθούν σε τρίτους από αμέλεια ή ανθρώπινο λάθος όπως επίσης και με τον κίνδυνο εργατικού ατυχήματος. 

Τα προγράμματα αστικής ευθύνης εργολάβων και κατασκευαστών των ασφαλιστικών εταιρειών είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να προστατεύουν τους αναδόχους των έργων από αυτές τις περιπτώσεις στοχεύοντας να καλύψουν τις όποιες απαιτήσεις προκύψουν για δαπάνες αποκατάστασης ζημιάς, σωματικής βλάβης/ απώλειας ζωής ή ηθικής βλάβης/ ψυχικής οδύνης. 

Τα συγκεκριμένα προγράμματα συνήθως απευθύνονται σε τεχνικές εταιρείες, εργολάβους, υπεργολάβους οικοδομών, οικοδομικές επιχειρήσεις όπως και στους ιδιοκτήτες/ κύριους του έργου καλύπτοντας εργασίες όπως οικοδομές, έργα υποδομών, ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες, κατασκευές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (υδροηλεκτρικά, φωτοβολταϊκά – αιολικά πάρκα) και συντηρήσεις έργων. 

Ένα συμβόλαιο αστικής ευθύνης κατασκευής έργου, πέρα από τη βασική κάλυψη που παρέχει και ανάλογα την ιδιαιτερότητα του έργου, μπορεί να καλύψει μέσω επέκτασης του συμβολαίου και άλλες ανάγκες. Για παράδειγμα αν το έργο αφορά κατασκευή δρόμου σε αστική περιοχή, στο συμβόλαιο μπορούν να συμπεριληφθούν καλύψεις για υλικές ζημιές παρακείμενης του έργου περιουσίας, ευθύνη από δόνηση/ μετακίνηση, εξασθένιση θεμελίων όμορων στο έργο ιδιοκτησιών, ζημιές σε οργανισμούς κοινής ωφελείας, ευθύνη μηχανημάτων έργου (σταθερών ή/και αυτοκινούμενων) και ευθύνη από ατυχηματική ρύπανση.   

Υπάρχουν εξαιρέσεις σε αυτού του τύπου τα συμβόλαια;   

 Συνήθως αυτού του είδους τα συμβόλαια έχουν γενικές αλλά και ειδικές εξαιρέσεις. Οι γενικές εξαιρέσεις συνήθως αφορούν περιπτώσεις δόλου, πολεμικής σύρραξης, πανδημίας και cyber insurance ενώ οι ειδικές εξαιρέσεις συνήθως ποικίλουν από ζημιές που μπορεί να προκληθούν στο ίδιο έργο, μόλυνση, υποβάθμιση, αλλοίωση του περιβάλλοντος συνέπεια του έργου, μέχρι και απώλειες ή ζημιές σε δάση, καλλιέργειες, αρχαιότητες αλλά και την αστική ευθύνη του αρχιτέκτονα, μηχανικού, μελετητή του έργου που συνήθως απαιτεί ξεχωριστό συμβόλαιο. 

Διάρκεια Ασφάλισης & παράγοντες επικινδυνότητας  

 Η ασφαλιστική κάλυψη αυτών των συμβολαίων αρχίζει με την έναρξη των εργασιών και λήγει με την παραλαβή ή λειτουργία του έργου ή ολοκλήρωση των εργασιών που ορίζει η σύμβαση. Σε περίπτωση που επέλθει η ημερομηνία λήξης του ασφαλιστηρίου, υπάρχει η δυνατότητα παράτασης της διάρκειας ασφάλισης. Σχετικά με τους παράγοντες επικινδυνότητας, ένας underwriter εξετάζει το είδος του έργου, την τοποθεσία στην οποία θα πραγματοποιηθεί, τη διάρκεια που θα χρειαστεί για να υλοποιηθεί και την εμπειρία του εργολάβου. 

Προϋποθέσεις ασφάλισης

Προκειμένου μια ασφαλιστική εταιρεία να δεχθεί να συνάψει ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης ή/και γενικής αστικής ευθύνης εργολάβου, θα πρέπει ο εκάστοτε ενδιαφερόμενος να τηρεί κατά τη διάρκεια του έργου κάποιες προϋποθέσεις. Αυτές οι προϋποθέσεις συνήθως σχετίζονται με:

  • Την προφύλαξη για την πρόληψη ατυχημάτων και ζημιών τηρώντας απαρέγκλιτα τους νόμους και κανονισμούς σχετικά με την ασφάλεια του κοινού αλλά και του εργατοτεχνικού προσωπικού που ασχολείται με το έργο.
  • Την διασφάλιση προστασίας των πεζών και οχημάτων με κατάλληλα προειδοποιητικά μέτρα κατά μήκος και εκατέρωθεν των σκαμμάτων.
  • Με τα προϊόντα εκσκαφής και καθαιρέσεων που θα πρέπει να μεταφέρονται σε κατάλληλες – μη προσωρινές – θέσεις όπου δε θα επηρεάζουν την επιφανειακή ροή των υδάτων και δεν θα εμποδίζουν την αποχέτευση και απορροή όμβριων υδάτων κτιρίων και οδών.
  • Την τήρηση και διατήρηση της μελέτης και σήμανσης για τις κυκλοφοριακές επεμβάσεις που θα γίνουν στους δρόμους που είναι σε κυκλοφορία από το κοινό.
  • Τη τήρηση όλων των αναγκαίων μέτρων κατά την εκτέλεση εργασιών χρωματισμού πάσης φύσεως επιφανειών .

Ποιες είναι οι κυριότερες αιτίες ζημιών;  

Οι κυριότερες αιτίες ζημιών οφείλονται στον ανθρώπινο παράγοντα και πιο συγκεκριμένα σε εργατικά ατυχήματα από έκθεση των εργαζομένων σε παράγοντες επικινδυνότητας όπως ελλιπή εκπαίδευση, κόπωση και κακές συνθήκες εργασίας αλλά και ζημιές σε Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας (ΟΚΩ). Ζημιές δηλαδή που προκαλούνται είτε στις εγκαταστάσεις των ΟΚΩ, είτε σε τρίτους εξαιτίας αυτών των ζημιών. 

Σε κάθε περίπτωση ο κατάλληλος επαγγελματίας που μπορεί να εξετάσεις την κάθε περίπτωση ξεχωριστά και να δώσει λύσεις είναι ο Επαγγελματίας Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής (Πράκτορας ή Μεσίτης) με γνώσεις στις Ασφαλίσεις Επιχειρήσεων. 

 

 

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News