Business & Finance Παρασκευή 24/03/2023, 06:00 ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Γιατί η ασφάλιση των επιχειρήσεων εξασφαλίζει την ευημερία τους

Γιατί η ασφάλιση των επιχειρήσεων εξασφαλίζει την ευημερία τους

Η ασφάλιση σήμερα, ενέχει ένα πολυεπίπεδο ρόλο προστατεύοντας τις επιχειρήσεις από οικονομικές απώλειες σε περίπτωση απρόβλεπτων γεγονότων.

Μέχρι και σχετικά πρόσφατα, οι φυσικές καταστροφές θεωρούνταν σπάνια γεγονότα, γνωστά ως «Μαύροι Κύκνοι». Σήμερα, ζούμε σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο περιβάλλον, όπου παρατηρούμε αυξανόμενη τόσο την εμφάνιση ακραίων κλιματικών φαινομένων όσο και τη συχνότητα και σοβαρότητα των φυσικών καταστροφών, φαινόμενα που επηρεάζουν άμεσα την επιχειρηματική δραστηριότητα και βιωσιμότητα λόγω των ζημιών που επιφέρουν σε αυτές. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, ο πρόσφατος σεισμός στην Τουρκία και τη Συρία, με καταστροφικές συνέπειες όχι μόνο σε τοπικό αλλά και σε εθνικό επίπεδο.

Χωρίς ασφαλιστική κάλυψη, το οικονομικό βάρος της επισκευής ή της ανοικοδόμησης των εγκαταστάσεων και άλλων περιουσιακών στοιχείων σε περίπτωση μιας καταστροφής, μικρότερης ή μεγαλύτερης κλίμακας, συχνά είναι δυσβάσταχτο για τους ιδιοκτήτες επιχειρήσεων. Η ασφάλιση δεν μπορεί να αποτρέψει το φυσικό φαινόμενο και τις ζημιές που επιφέρει, μπορεί ωστόσο να συμβάλλει στον μετριασμό των οικονομικών επιπτώσεων που αυτές ενέχουν, παρέχοντας δίχτυ ασφαλείας για τις επιχειρήσεις.

Γιατί η ασφάλιση των επιχειρήσεων εξασφαλίζει την ευημερία τους-1
Χριστοδουλέας Νικόλαος, Senior Liability & Special Risks Underwriter.

Είναι σημαντικό να αντιληφθούμε ότι στην εθνική μας οικονομία και στην κοινωνική μας ευημερία, η βαρύτητα του ρόλου των βιομηχανικών μονάδων και των επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως μεγέθους, που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, καθιστούν απαραίτητη την ανάγκη ενεργειών πρόληψης της βιωσιμότητας τους, μέσω της έγκαιρης ασφάλισης.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η ασφάλιση πρέπει να είναι επαρκής, καθώς ο πληθωρισμός αναδεικνύει το χάσμα μεταξύ των δηλωμένων αξιών και των σημερινών πραγματικών αξιών. Η επικαιροποίηση, συνεπώς, των συμβολαίων, ιδιαίτερα των νέων, έχει μεγάλη σημασία, ώστε οι επιχειρήσεις να αποφύγουν τον κίνδυνο να μην αποζημιωθούν πλήρως σε περίπτωση ζημιάς.

Ασφαλιστικές Λύσεις και Προϊόντα για τις επιχειρήσεις

Οι ασφαλιστικές λύσεις κινούνται γύρω από τρεις βασικούς άξονες. Την περιουσία της επιχείρησης, την ευθύνη της έναντι τρίτων και τους εργαζόμενους της.

Προστατεύοντας την Περιουσία της Επιχείρησης

Οι κίνδυνοι Πυρκαγιάς, Φυσικών Φαινομένων & Κλιματικής Αλλαγής, Απώλειας Κερδών και Σταθερών Εξόδων είναι στην κορυφή της λίστας των κινδύνων που αντιμετωπίζει μια επιχείρηση. Ένα ασφαλιστήριο Πυρός, Σεισμού και Συμπληρωματικών κινδύνων αποτελεί μια ολοκληρωμένη πρόταση προστασίας της περιουσίας της επιχείρησης. Σκοπός ενός τέτοιου ασφαλιστηρίου είναι η επαναφορά του ασφαλισμένου στην πρότερη οικονομική του κατάσταση, μετά από μια ζημιά.

Τα παραδείγματα ανασφάλιστων εταιριών, που αναγκάστηκαν να διακόψουν οριστικά τη λειτουργία τους, καθώς οι συνέπειες των ζημιών που υπέστησαν δεν τους επέτρεψαν να επαναλειτουργήσουν είναι δυστυχώς πολλά.

Παράλληλα, στο σύγχρονο κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον οι εταιρίες είναι εκτεθειμένες σε νέους ειδικούς κινδύνους που σχετίζονται με παραβίαση, από κάποιον εσωτερικό ή εξωτερικό παράγοντα, της εμπιστευτικότητας, της ακεραιότητας ή της διαθεσιμότητας πληροφοριών της ηλεκτρονικής πληροφορίας και του διαδικτύου. Αποτέλεσμα είναι οι άμεσες ζημιές στα ηλεκτρονικά συστήματα και στα δεδομένα της επιχείρησης, ή/και έμμεσες οικονομικές απώλειες για την επιχείρηση από περιπτώσεις δυσφήμισης, απώλειας εμπιστοσύνης πελατών ή/και προμηθευτών, ή ακόμη και πρόστιμα από αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές. Προκύπτει λοιπόν η ανάγκη για ασφαλιστική κάλυψη έναντι κινδύνων διαδικτύου, που είναι ευρύτερα γνωστή ως Cyber risk insurance.

Καλύπτοντας την Αστική Ευθύνη της Επιχείρησης

Επιχειρώντας μια κατηγοριοποίηση για την Αστική Ευθύνη, θα μπορούσαμε να πούμε ότι χωρίζεται σε τέσσερις βασικές κατηγορίες:

Γενική Αστική Ευθύνη – Εργοδοτική

Καλύπτονται οι ζημιές που μπορεί να προκληθούν σε τρίτους από τις εγκαταστάσεις ή/και τη λειτουργία μιας επιχείρησης. Συμπληρωματικά, μπορεί να καλυφθεί και η αστική ευθύνη του ασφαλισμένου ως εργοδότη για αξιώσεις λόγω εργατικών ατυχημάτων σε υπαλλήλους ή εργάτες που απασχολεί η επιχείρηση.

Αστική Ευθύνη Προϊόντος

Κάθε επιχείρηση που παράγει, εισάγει, εξάγει, ή/και διακινεί ένα προϊόν φέρει ευθύνη για ζημιές που μπορούν να προκληθούν σε τρίτους από τη χρήση αυτού του προϊόντος (Σωματικές βλάβες ή/και Υλικές ζημιές που μπορεί να προκύψουν από αμέλεια από τη την κατανάλωση ή/και χρήση ελαττωματικών προϊόντων).

Επαγγελματική Αστική Ευθύνη

Καλύπτεται η ευθύνη της ασφαλισμένης επιχείρησης για ζημιές που μπορεί να προκύψουν από αμέλεια, από λάθη, ή/και παραλείψεις, κατά την άσκηση των επαγγελματικών καθηκόντων των στελεχών της επιχείρησης.

Ευθύνη Στελεχών Διοίκησης (D&O)

Η Ασφάλιση Ευθύνης Διεύθυνσης & Στελεχών Διοίκησης προστατεύει τη Διεύθυνση και τα Στελέχη της επιχείρησης έναντι απαιτήσεων τρίτων, που απορρέουν από λάθη ή παραλείψεις κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Η κάλυψη αφορά οικονομικές ζημιές που θα υποστούν οι αιτούντες και περιλαμβάνει και τα σχετικά νομικά και δικαστικά έξοδα για την υπεράσπιση έναντι των απαιτήσεων.

Προγράμματα Ομαδικής Ασφάλισης προσωπικού

Προσφέρουν κάλυψη σε κάθε είδους επιχείρηση, αλλά και σε οργανισμούς, για κινδύνους που έχουν σχέση με τη Ζωή και την Υγεία, ή θέματα που αφορούν την Αποταμίευση και τη Σύνταξη των εργαζομένων τους. Τα οφέλη της επιχείρησης είναι πολλά καθότι η ύπαρξη προγραμμάτων ασφάλισης του προσωπικού (α) δημιουργεί ένα ελκυστικότερο πακέτο απολαβών και παροχών επιτρέποντας στην επιχείρηση να προσελκύσει και να διατηρήσει συχνά ικανότερα στελέχη, (β) ενισχύει το κύρος της επιχείρησης καθότι πλέον είναι μια αρκετά διαδεδομένη παροχή, (γ) αποτελεί έμπρακτη απόδειξη της επιχείρησης ότι νοιάζεται και προστατεύει το βιοτικό επίπεδο των εργαζομένων της, οδηγώντας έτσι τις σχέσεις εμπιστοσύνης και την παραγωγικότητα των εργαζομένων.

Στη Groupama Ασφαλιστική προσφέρουμε προγράμματα ομαδικής ασφάλισης προσωπικού σε κάθε είδους επιχειρήσεις και οργανισμούς, όπως Σωματεία, Συλλόγους, Ενώσεις κ.λπ. για κινδύνους που έχουν σχέση με τη Ζωή και την Υγεία αλλά και θέματα που αφορούν στην Αποταμίευση και στη Σύνταξη, με τη σιγουριά ενός διεθνούς Ομίλου.

Πώς η Ιδιωτική Ασφάλιση προσφέρει προστιθέμενη αξία;

Οι ασφαλιστικές εταιρίες προσαρμοζόμενες στο σύγχρονο περιβάλλον, παρέχουν στις επιχειρήσεις μια σειρά εργαλείων, τόσο σε τεχνολογικό, όσο και σε συμβουλευτικό επίπεδο, καλλιεργώντας με αυτό τον τρόπο την αίσθηση της ασφάλειας, πέρα από τη σιγουριά της ασφάλισης. Μια από τις πιο χαρακτηριστικές συμβουλευτικές υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας είναι αυτές που έχουν να κάνουν με προληπτικά μέτρα και μέτρα προστασίας.

Οι έμπειροι και εξειδικευμένοι underwriters της ασφαλιστικής προσφέρουν εξατομικευμένες συμβουλές για προληπτικά μέτρα, που περιλαμβάνουν την παροχή πληροφοριών και λύσεων σχετικά με τον τρόπο προετοιμασίας και προστασίας της επιχείρησής τους έναντι των κινδύνων που αντιμετωπίζουν, ενισχύοντας έτσι τη σημασία του «Κάλλιο προλαμβάνειν παρά θεραπεύειν».

Στην περίπτωση που ο κίνδυνος δεν μπορεί να προληφθεί, ούτε η ζημιά να αποτραπεί, η ταχύτητα αποζημίωσης και εξεύρεσης των λύσεων που θα επιτρέψουν να επανέλθει μια επιχείρηση άμεσα στην πρότερη κατάσταση, είναι μια από τις βασικές ενδείξεις ότι για την ασφαλιστική εταιρία η έννοια της ασφάλισης ξεπερνά τα όρια της συμβατικής υποχρέωσης.

Στη Groupama Ασφαλιστική, είμαστε σίγουρα δίπλα στις επιχειρήσεις και τις βιομηχανίες. Με πάνω από 95 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα προσφέρουμε ολοκληρωμένα προγράμματα ασφάλισης καλύπτοντας το φάσμα των αναγκών των επιχειρήσεων. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210 3295111 για να ενημερωθείτε για τα προγράμματα που ταιριάζουν καλύτερα στις δικές σας ανάγκες.

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News