ΟΠΑΠ

ΟΠΑΠ: Τι ισχύει για την επανεπένδυση του φετινού μερίσματος από τους μετόχους
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

H αποφάσισε να παράσχει στους μετόχους της τη δυνατότητα να λάβουν το ποσό του υπολοίπου μερίσματος για τη χρήση 2021 κατά τη διακριτική τους ευχέρεια, υπό τη μορφή μετοχών της Εταιρείας αντί σε μετρητά (scrip divident).