ELEVATE GREECE

Επιδότηση έως 100.000 ευρώ σε startups: Ποιοι κλάδοι, περιοχές θα ωφεληθούν

Άνοιξε χθες η πλατφόρμα

φωτ. EPA

Ελάχιστα ετήσια έξοδα 6.250 ευρώ πρέπει να εμφανίζει μία νεοφυής επιχείρηση προκειμένου να ενταχθεί στο πρόγραμμα τού “Elevate Greece” για την επιδότηση κεφαλαίου κίνησης με 60 εκατ. ευρώ. Το ελάχιστον ύψος ετήσιων δαπανών (6.250 ευρώ) προκύπτει από το γεγονός ότι η επιδότηση φτάνει το 80% επί των εξόδων και σε απόλυτο αριθμό δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 5.000 ευρώ. Το ανώτερο όριο επιδότησης είναι 100.000 ευρώ, που σημαίνει ότι το συγκεκριμένο χρηματοδοτικό «ταβάνι» αφορά όσες επιχειρήσεις έχουν ετήσια έξοδα πάνω από 125.000 ευρώ. Ως έτος αναφοράς μπορεί να είναι είτε το 2020, είτε το 2019. Τα έξοδα που επιδοτούνται είναι: 

 • οι αγορές εμπορευμάτων χρήσης
 • οι αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης
 • οι παροχές σε εργαζόμενους (πλην  αυτών  που  απασχολήθηκαν  σε 
 • Αγροτικές‐  Βιολογικές  δραστηριότητες)
 • διάφορα λειτουργικά έξοδα

Επιλέξιμοι Θεματικοί Τομείς για την επιδότηση κεφαλαίου κίνησης είναι:

 • Αγροδιατροφή
 • Βιοεπιστήμες & Υγεία/Φάρμακα
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
 • Ενέργεια
 • Περιβάλλον & Βιώσιμη Ανάπτυξη – Κλιματική Αλλαγή
 • Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)
 • Υλικά – Κατασκευές
 • Πολιτισμός – Τουρισμός – Πολιτιστικές & Δημιουργικές Βιομηχανίες.

Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοικτή για αιτήσεις μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2021. Ωφελούμενοι της Δράσης είναι νεοφυείς επιχειρήσεις οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων «Elevate Greece» (αυτήν την στιγμή είναι εγγεγραμμένες 201 επιχειρήσεις), ή θα έχουν εγγραφεί πριν την υποβολή της αίτησης έως τις 30.09.2021 που εκπνέει η προθεσμία. Εννοείται ότι θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στους ΚΑΔ που έχουν πληγεί από την πανδημία.Άλλες προϋποθέσεις που πρέπει να ισχύουν σωρευτικά, είναι:

 • να είναι πολύ μικρές, μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις
 • να έχουν κάνει έναρξη έως την 31.12.2020
 • να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα: ΙΚΕ, ΕΠΕ, ΑΕ, με έδρα την Ελληνική Επικράτεια, ή  κεφαλαιουχικές επιχειρήσεις με έδρα στην αλλοδαπή, που διατηρούν υποκατάστημα στην Ελλάδα, εφ’ όσον αυτό διαθέτει Ελληνικό ΑΦΜ και είναι εγγεγραμμένο στο Γ.Ε.ΜΗ/Γενικό Εμπορικό Μητρώο
 • να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία
 • να έχουν υποβάλλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ (εφ’ όσον είναι υποκείμενες) για το έτος αναφοράς 2019 εμπρόθεσμα ή Υπεύθυνη Δήλωση για όσες επιχειρήσεις επιλέξουν ως έτος αναφοράς το 2020
 • να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του ν. 4488/2017
 • να μην αποτελούσαν, στις 31 Δεκεμβρίου 2019, προβληματικές επιχειρήσεις ή εφόσον ήταν προβληματικές στις 31/12/2019 να έχουν κάνει τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να μην είναι προβληματικές κατά  την  υποβολή  της  σχετικής  αίτησης  χρηματοδότησης
 • εφ’ όσον δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση και στην εμπορία γεωργικών προϊόντων, να δεσμευτούν για τη μη μετακύληση της λαμβανόμενης ενίσχυσης, εν μέρει ή εξ ολοκλήρου, σε πρωτογενείς  παραγωγούς και για την υποχρέωση ότι η εν  λόγω ενίσχυση δεν μπορεί να καθορίζεται με βάση την τιμή ή την ποσότητα των προϊόντων που αγοράζονται από τους πρωτογενείς  παραγωγούς ή που διατίθενται στην αγορά από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις
 • να μην εκκρεμεί εις βάρος τους εντολή ανάκτησης  προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης
 • το συνολικό ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης που θα λάβει η ωφελούμενη επιχείρηση, δεν δύναται να υπερβαίνει το 1,8 εκατ. ευρώ

Με βάση την γεωγραφική κατανομή της συνολικής χρηματοδότησης των 60 εκατ. ευρώ, η επιδότηση θα διανεμηθεί ως εξής:

 • ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ: 13 εκατ. ευρώ (Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα)
 • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ: 4,5 εκατ. ευρώ (Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο)
 • ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ: 40 εκατ. ευρώ (Αττική)
 • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ: 1,25 εκατ. ευρώ (Στερεά Ελλάδα)
 • ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ: 1,25 εκατ. ευρώ (Νότιο Αιγαίο)

Η ανάλωση της επιδότησης πρέπει να γίνει εντός του 2021.

Money Review