Απόψεις Τετάρτη 31/08/2022, 00:01
ΑΠΟΨΕΙΣ

Kίνητρο σε επιχειρήσεις για δαπάνες διαφήμισης

Kίνητρο σε επιχειρήσεις για δαπάνες διαφήμισης

Με τις διατάξεις του άρθρου 22Γ του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος δίνονται φορολογικά κίνητρα προκειμένου οι επιχειρήσεις να πραγματοποιούν δαπάνες διαφήμισης, ώστε να τονωθεί η κατανάλωση και να ενισχυθεί το εμπόριο. Συγκεκριμένα, για τα φορολογικά έτη 2021 και 2022, οι διαφημιστικές δαπάνες των επιχειρήσεων μπορούν υπό προϋποθέσεις να εκπίπτουν φορολογικά προσαυξημένες κατά ποσοστό 60% και 30%, αντιστοίχως.

Συγκεκριμένα, οι διαφημιστικές δαπάνες που εμπίπτουν στην ανωτέρω ρύθμιση αφορούν τις ακόλουθες κατηγορίες: α) Την ανάρτηση διαφημιστικών μηνυμάτων ή επί πληρωμή δημοσιεύσεων σε χώρους που νομίμως προορίζονται για υπαίθρια διαφήμιση. β) Την αγορά χρόνου ή χώρου με σκοπό τη μετάδοση ή καταχώριση μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης και ψυχαγωγίας (τηλεόραση, ραδιόφωνο, κινηματογράφος, Τύπος, Διαδίκτυο και υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης και λοιπά ψηφιακά μέσα).

Επισημαίνεται ότι η διαφημιστική δαπάνη εκπίπτει αποκλειστικά κατά το μέρος που αφορά το κόστος διαφήμισης των ως άνω περιπτώσεων. Λοιπές δαπάνες διαφήμισης ή τυχόν παρεπόμενες δαπάνες ή αμοιβές για υπηρεσίες που παρέχονται προς τις διαφημιζόμενες επιχειρήσεις δεν εμπίπτουν στις υπόψη διατάξεις. Σε περίπτωση που από τα σχετικά λογιστικά στοιχεία δεν προκύπτει σαφώς το ποσό που αναλογεί στη διαφημιστική δαπάνη του άρθρου αυτού, ο φορολογούμενος οφείλει να τεκμηριώσει με κάθε πρόσφορο μέσο το ποσό της διαφημιστικής δαπάνης που εμπίπτει στη διάταξη αυτή.

Ειδικά όσον αφορά τις διαφημίσεις που γίνονται μέσω Διαδικτύου, προκειμένου η σχετική δαπάνη να εκπέσει προσαυξημένη, πρέπει η επιχείρηση που προβάλλει τη διαφήμιση να είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης. Η συγκεκριμένη προϋπόθεση αναφέρεται στις επιχειρήσεις που εντέλει μεταδίδουν ή καταχωρίζουν τη διαφήμιση και όχι σε τυχόν επιχειρήσεις που μεσολαβούν μεταξύ του διαφημιζομένου και των υπόψη επιχειρήσεων, όπως για παράδειγμα διαφημιστές ή διαφημιστικές επιχειρήσεις.

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που οφείλονται τέλη διαφήμισης υπέρ ΟΤΑ (2%), αυτά πρέπει να αποδίδονται εμπρόθεσμα προκειμένου ο διαφημιζόμενος να μπορεί να επωφεληθεί από το φορολογικό κίνητρο της προσαυξημένης έκπτωσης.

Περαιτέρω τονίζεται ότι η διαφημιστική δαπάνη των ετών 2021 και 2022 θα εκπίπτει φορολογικά προσαυξημένη εφόσον το ύψος της κάθε έτος υπερβαίνει κατά 5% την αντίστοιχη δαπάνη του 2019.

Η προσαυξημένη έκπτωση επί των υπόψη δαπανών διενεργείται εξωλογιστικά με την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος στα έτη πραγματοποίησης των εν λόγω δαπανών.

Αν προκύψουν ζημίες μετά την αφαίρεση των ως άνω ποσοστών, αυτές μεταφέρονται για να συμψηφισθούν με τα επιχειρηματικά κέρδη διαδοχικά στα επόμενα 5 φορολογικά έτη.

Οι εν λόγω διατάξεις έχουν εφαρμογή για τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, καθώς και τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που πραγματοποιούν τις πιο πάνω δαπάνες, ανεξάρτητα από τον τρόπο τήρησης των βιβλίων τους (απλογραφικά ή διπλογραφικά). Με τις διατάξεις του άρθρου 22Δ του ΚΦΕ ορίζεται ότι οι δαπάνες των διαφημιζομένων για την καταχώριση ή μετάδοση διαφημιστικών μηνυμάτων ή ανάληψη χορηγίας μετάδοσης εκπομπής ή διάθεση χώρου σε έντυπο ή ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού χρόνου για τη μετάδοση διαφημιστικών μηνυμάτων εκπίπτουν μόνο εφόσον οι σχετικές πράξεις διενεργούνται κατά τις προβλέψεις του άρθρου 12 του ν. 2328/1995. Βασική προϋπόθεση του εν λόγω άρθρου είναι η διαφήμιση να πραγματοποιείται με προηγούμενη έγγραφη εντολή του διαφημιζομένου ή του εξουσιοδοτημένου από αυτόν διαφημιστή προς το Μέσο. Τέλος, δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα τα χρηματικά ποσά ή άλλα ανταλλάγματα που τυχόν καταβλήθηκαν άμεσα ή έμμεσα για μη εξουσιοδοτημένη πώληση διαφημιστικού τηλεοπτικού χρόνου.

* Η κ. Τζένη Πάνου είναι υπεύθυνη του Φορολογικού Τμήματος της AS network (www.asnetwork.gr).

** Το άρθρο δημοσιεύτηκε αρχικά στην Καθημερινή της Κυριακής. 

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News