Green Economy Παρασκευή 29/07/2022, 09:01
GREEN ECONOMY

Νέες ρυθμίσεις για αποθήκες CO2 και offshore αιολικά

Νέες ρυθμίσεις για αποθήκες CO2 και offshore αιολικά

Τον δρόµο για την αξιοποίηση εξαντληµένων κοιτασµάτων υδρογονανθράκων ως αποθηκών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) αλλά και για την κατά προτεραιότητα υλοποίηση υπεράκτιων αιολικών πάρκων που έχουν αδειοδοτηθεί στο παρελθόν ή εκκρεµεί η αίτησή τους για άδεια ανοίγει το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Η πρώτη διάταξη λύνει προβλήµατα στο επενδυτικό project της Energean για τη µετατροπή των εξαντληµένων πετρελαιοφόρων κοιτασµάτων στον Πρίνο και κοιτασµάτων που βρίσκονται προς εξάντληση σε χώρους αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα. Από τις πρώτες εκτιµήσεις που έχουν γίνει τα εξαντληθέντα αυτά κοιτάσµατα µπορούν να φιλοξενήσουν κατ’ ελάχιστον γύρω στα 40 εκατ. τόνους διοξειδίου του άνθρακα, δυναµικότητα που µπορεί να φτάσει έως και τα 200 εκατ. τόνους. Η Energean έχει αναθέσει τη µελέτη αξιολόγησης του δυναµικού αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα στη λεκάνη του Πρίνου στη Halliburton, ενώ σε µελέτη της περιοχής θα προχωρήσει και η Ε∆ΕΥ, ως φορέας διαχείρισης των κοιτασµάτων. Πρόκειται για επένδυση της τάξης των 390 εκατ. ευρώ, η οποία έχει ήδη λάβει το πράσινο φως από το Ταµείο Ανάκαµψης.

Με την τροπολογία που κατέθεσε χθες το ΥΠΕΝ απεµπλέκεται η υλοποίηση του έργου από τα αδιέξοδα στα οποία βρέθηκε το έργο της υπόγειας αποθήκευσης φυσικού αερίου της Καβάλας. ∆ίνει τη δυνατότητα σε φορείς που τους έχουν παραχωρηθεί περιοχές για έρευνα και εκµετάλλευση υδρογονανθράκων και οι οποίοι διαθέτουν επαρκή δεδοµένα, ιδίως γεωλογικά, γεωφυσικά και γεωτρητικά, για την τεκµηρίωσή τους ως τόπων αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα, γεωλογικών σχηµατισµών που βρίσκονται στο υπέδαφος της παραχωρηθείσας περιοχής. Αποκτούν επίσης το δικαίωµα συνέχισης και ολοκλήρωσης της διαδικασίας διερεύνησης της συγκεκριµένης περιοχής, µε σκοπό να διαπιστωθεί η καταλληλότητά τους για την αποθήκευση CO2. Εφόσον διαπιστωθεί η καταλληλότητα του συγκεκριµένου γεωλογικού σχηµατισµού, έπειτα από περιβαλλοντική εκτίµηση και αδειοδότηση, οι εν λόγω φορείς ή συνδεδεµένες επιχειρήσεις αυτών αποκτούν το δικαίωµα της αποθήκευσης. Η διάρκεια χρήσης ορίζεται σε 25 έτη, µε δυνατότητα τροποποίησης.

Η τροπολογία ανοίγει τον δρόµο για επενδύσεις των οµίλων Κοπελούζου και RF Energy (των Φειδάκη και Ρέστη) που έχουν αδειοδοτηθεί από το 2010, και εκκρεµείς αιτήσεις της ίδιας περιόδου της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή.Η κατά προτεραιότητα υλοποίηση θα προχωρήσει µε τη διαδικασία του χαρακτηρισµού της θαλάσσιας περιοχής της Αλεξανδρούπολης που εκτείνεται νοτίως της ακτογραµµής Περιφερειακής Ενότητας Εβρου και βορείως-βορειοανατολικώς της Σαµοθράκης, ως περιοχής ανάπτυξης πιλοτικών έργων υπεράκτιων αιολικών (ΥΑΠ) πάρκων έως συνολικής ισχύος 600 MW.

Αιτήσεις για την εγκατάσταση έργων σε αυτή την περιοχή θα µπορούν να υποβάλουν µόνο κάτοχοι υφιστάµενων αδειών παραγωγής βεβαιώσεων ειδικών εργων για έργα ΥΑΠ και οι κάτοχοι εκκρεµών αιτήσεων που έχουν υποβληθεί στη ΡΑΕ για αντίστοιχα έργα. Η τροπολογία δίνει τη δυνατότητα στους κατόχους αδειών για ειδικά έργα ΥΑΠ και των εκκρεµών αιτήσεων να υποβάλουν στον αρµόδιο φορέα αίτηµα µετακίνησης της θέσης εγκατάστασης στην πλησιέστερη περιοχή, να τροποποιήσουν τη µέγιστη ισχύ παραγωγής ή την εγκατεστηµένη ισχύ του σταθµού, όπως και τον αριθµό και τον τύπο των ανεµογεννητριών. Το αίτηµα υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσµίας δύο µηνών από την έκδοση του προβλεπόµενου από τον νόµο Προεδρικού ∆ιατάγµατος και συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή 100.000 ευρώ ανά µεγαβάτ. Η άδεια παραχωρείται για 30 έτη, µε δυνατότητα ανανεώσεις για επιπλέον 30.

Η τροπολογία προβλέπει επίσης εξαίρεση των έργων που θα εγκατασταθούν στην πιλοτική περιοχή της Αλεξανδρούπολης από τις δηµοπρασίες για τη λήψη λειτουργικής ενίσχυσης. Τα πιλοτικά έργα θα µπορούν να λαµβάνουν λειτουργική ενίσχυση έπειτα από έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισµού της Ε.Ε. Στην περίπτωση που απορριφθεί το αίτηµα, τότε συµµετέχουν στις δηµοπρασίες και στην περίπτωση που η προσφορά τους είναι χαµηλότερη από των υπολοίπων συµµετεχόντων επιλέγονται για τη λήψη λειτουργικής ενίσχυσης. Αδειες που δεν εντάσσονται στα πιλοτικά έργα ακυρώνονται αυτοδικαίως µε την έναρξη του νόµου.

H ίδια τροπολογία προβλέπει διατάξεις για τη λειτουργία της Ε∆ΕΥ ως φορέα διαχείρισης των υπεράκτιων αιολικών πάρκων και καθορίζει τα έσοδα που θα εισπράττει γι’ αυτή την αρµοδιότητα. Επίσης από την εκπροσώπηση του ∆ηµοσίου στο µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας φεύγει ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας και παραµένει µόνον ο υπουργός Οικονοµικών. Η αλλαγή, σύµφωνα µε πληροφορίες, εξυπηρετεί την ταχύτερη υλοποίηση του έργου της εταιρείας, διότι οι συνεννοήσεις και οι αποφάσεις θα περιορίζονται µεταξύ ενός και όχι δύο υπουργείων.

Το ΥΠΕΝ συµπεριέλαβε επίσης στην τροπολογία διάταξη που ενισχύει τη ρευστότητα των εταιρειών προµήθειας ηλεκτρικού ρεύµατος. Προβλέπει τη διάθεση προκαταβολών στους παρόχους για τη χορήγηση των επιδοτήσεων στους λογαριασµούς ρεύµατος, µε όρους και προϋποθέσεις που θα καθοριστούν µε υπουργική απόφαση.

moneyreview.gr

 

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News