Green Economy Δευτέρα 23/10/2023, 18:43
GREEN ECONOMY

Πρόταση ΥΠΕΝ για τη διαχείριση των δασικών οικοσυστημάτων

Πρόταση ΥΠΕΝ για τη διαχείριση των δασικών οικοσυστημάτων

Επτά βασικά χαρακτηριστικά έχει η πρόταση για την ολοκληρωμένη διαχείριση των δασικών οικοσυστημάτων της Ελλάδας, που παρουσίασε, σήμερα, Δευτέρα 23 Οκτωβρίου 2023, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Θόδωρος Σκυλακάκης, σε ειδική συνέντευξη Τύπου.

Στην εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, συμμετείχαν, επίσης, ο Γενικός Γραμματέας Δασών, κ. Ευστάθιος Σταθόπουλος και ο Γενικός Διευθυντής Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος, κ. Ευάγγελος Γκουντούφας.

Ειδικότερα, στα χαρακτηριστικά του νέου μοντέλου διαχείρισης των δασικών οικοσυστημάτων της Ελλάδας, που εισηγείται ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, συμπεριλαμβάνονται τα εξής:

1. Επικαιροποιημένες διαχειριστικές μελέτες

Θα συντάσσονται διαχειριστικές μελέτες για όλα τα δάση -με επικαιροποιημένες τεχνικές προδιαγραφές, που θα λαμβάνουν την έγκριση από την αρμόδια δασική υπηρεσία. Επιπρόσθετα, θα δημιουργηθεί ψηφιακή πλατφόρμα, μέσω της οποίας θα παρακολουθούνται και θα υλοποιούνται αυτές οι διαχειριστικές μελέτες, καθώς και όλες οι άλλες εργασίες της δασικής υπηρεσίας.

2. Επιδότηση της απόληψης δασικής πιστοποιημένης βιομάζας

Η επιδότηση θα προκύπτει από τις εγκεκριμένες διαχειριστικές μελέτες, με κριτήριο την προστασία και την ανάπτυξη των δασικών οικοσυστημάτων. Όσο πιο δύσκολη είναι η απόληψη της βιομάζας και όσο περισσότερο συνεισφέρει στην πρόληψη, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η επιδότηση. Θα παρέχεται ετησίως, με βάση τα τιμολόγια πώλησης της απολαμβανόμενης βιομάζας. Για το σχεδιασμό του συστήματος επιδότησης θα λαμβάνονται υπόψη όλες οι σχετικές παράμετροι, όπως ο τύπος ξυλείας, η τελική χρήση, ο βαθμός δυσκολίας απόληψης (π.χ. κλίση δάσους, δυνατότητα πρόσβασης, ειδικά χαρακτηριστικά αναγλύφου), κ.ά.

3. «Αδερφοποίηση» δασών Βορρά-Νότου

Από τα 76 εκατομμύρια στρέμματα, που είναι η συνολική έκταση των δασικών οικοσυστημάτων της Ελλάδας, περίπου τα μισά δεν τελούν υπό διαχείριση -κυρίως τα δάση στη Νότια Ελλάδα. Γι’ αυτό και προτείνεται να «αδελφοποιηθούν» με τα διαχειριζόμενα του Βορρά. Αυτό σημαίνει, πως οι προσκλήσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη διαχείριση και την παραγωγική εκμετάλλευση αυτών, θα αφορούν από κοινού «αδερφοποιημένα» δασικά οικοσυστήματα της Βόρειας και της Νότιας Ελλάδας.

4. Σύστημα δημιουργίας Carbon Credits

Προβλέπεται η δημιουργία εθελοντικής αγοράς απορροφήσεων CO2, μέσω χρηματιστηρίου, από έργα δάσωσης, αναδάσωσης ή βελτίωσης διαχείρισης δασών. Οι απορροφήσεις CO2 υπολογίζονται με βάση κοινούς κανόνες, που θα θέσει το Κράτος -ανάλογα με το είδος του έργου, το είδος βλάστησης και την κλιματική ζώνη- και θα πιστοποιούνται από ειδικά διαπιστευμένες εταιρείες αναγνωρισμένου κύρους.

5. Υποχρεωτικά μέτρα αντιπυρικής προστασίας

Μαζί με την εκάστοτε διαχειριστική μελέτη θα εφαρμόζεται, υποχρεωτικά, η αντίστοιχη εγκεκριμένη αντιπυρική μελέτη.

6. Νέα υβριδικά συνεργατικά σχήματα

Θα αξιοποιηθούν οι Δασικοί Συνεταιρισμοί Εργασίας (ΔΑΣΕ), οι οποίοι ανέρχονται σήμερα σε 293, για όλες τις διαδικασίες απόληψης των προϊόντων βιομάζας στα δημόσια δάση είτε αυτοτελώς είτε μέσω της υποχρεωτικής συνεργασίας με τους ΔΑΣΕ, με τη μορφή υβριδικών συνεργατικών σχημάτων εταιρειών που διαχειρίζονται και προσθέτουν αξία στην πιστοποιημένη βιομάζα (επεξεργασία ξύλου, παραγωγή βιοκαυσίμων κ.λπ.). Επιδίωξη, η πραγματοποίηση σημαντικών επενδύσεων σε εξοπλισμό, που θα αυξήσει την αποτελεσματικότητα της απόληψης της βιομάζας.

7. Ενίσχυση της δασικής υπηρεσίας

Για την υλοποίηση της παραπάνω μεταρρύθμισης ενισχύεται η δασική υπηρεσία με μόνιμο (500 στελέχη) και εποχικό προσωπικό (1.200 στελέχη ετησίως, με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία) και αναβαθμίζονται τα μέσα και οι υποδομές της από το πρόγραμμα «έξυπνο δάσος» (π.χ. laptop, tablet, δορυφορικό internet, αισθητήρες, drones, 300 οχήματα ΑΙΓΙΣ, κ.λπ.).

Κατευθύνσεις και βασικά βήματα υλοποίησης

Αναφερόμενος στα βασικά βήματα που απαιτούνται για την υλοποίηση της πρότασης ο κ. Σκυλακάκης είπε ότι:

 • Για όλα τα δάση σύνταξη Διαχειριστικής Μελέτης με σύγχρονες – επικαιροποιημένες Τεχνικές Προδιαγραφές και έγκριση της από την αρμόδια δασική υπηρεσία.
 • Επιδότηση από τους πόρους των ρύπων της απόληψης βιομάζας από τα δάση (ενδεικτικό ποσό σε πλήρη εφαρμογή περίπου 150 εκ. ευρώ ετησίως) και δημιουργία αγοράς ρύπων που δημιουργεί η διαχείριση του δάσους και η πιστοποιημένη απόληψη και χρήση της δασικής βιομάζας (στο πλαίσιο ευρύτερου συστήματος αγοράς ρύπων από τον δασικό, αγροτικό κλπ. τομέα).
 • Αποτελεσματική αποτροπή παράνομα υλοτομημένης βιομάζας καθώς και της διακίνησης αυτής
 • Αξιοποίηση Δασικών Συνεταιρισμών Εργασίας (ΔΑΣΕ) για όλες τις διαδικασίες απόληψης των προϊόντων βιομάζας.
 • Πρόβλεψη δυνατότητας συνεργασίας ΔΑΣΕ με εταιρίες που διαχειρίζονται και προσθέτουν αξία στην πιστοποιημένη βιομάζα (επεξεργασία ξύλου, παραγωγή βιοκαυσίμων κ.λπ.) με δημιουργία κοινών υβριδικών συνεργατικών σχημάτων, για την πραγματοποίηση σημαντικών επενδύσεων σε εξοπλισμό που αυξάνει την παραγωγικότητα στο δάσος.
 • Αναβάθμιση μέσων και υποδομών των ΔΑΣΕ και των υβριδικών συνεργατικών σχημάτων, κατόπιν και σχετικής πρόβλεψης χρηματοδότησης από Πράσινο Ταμείο.
 • Κανονισμός ασφαλείας για εργαζόμενους στα δάση και παροχή σχετικών εξειδικεύσεων για την εργασία στα δάση από τα Δημόσια ΙΕΚ.
 • Ενεργοποίηση και αξιοποίηση των ΔΑΣΕ σε μεγάλα περιστατικά δασικών πυρκαγιών με αποζημίωσή τους, μέσω σχετικής νομοθετικής πρόβλεψης.
 • Ανταγωνιστικές διαδικασίες για την εφαρμογή των μελετών διαχείρισης και υποχρέωση έργων πρόληψης σε δάση με χαμηλή παραγωγική ικανότητα σε όσους αναλαμβάνουν τη διαχείριση δασών με υψηλή παραγωγική ικανότητα. Οι διαδικασίες ξεκινούν καταρχήν από δάση που βρίσκονται εκτός διαχείρισης.
 • Ενίσχυση της δασικής υπηρεσίας με ταχεία ολοκλήρωση προσλήψεων με μόνιμο προσωπικό (500 στελέχη) και εποχικό προσωπικό (1.200 στελέχη ετησίως, με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία). Αναβάθμιση μέσων και υποδομών της δασικής υπηρεσίας μέσω του προγράμματος «έξυπνου δάσους» (laptop, tablet, δορυφορικό internet, αισθητήρες, drones, 300 οχήματα ΑΙΓΙΣ, κλπ).
 • Θέσπιση αντισταθμιστικού οφέλους σε όλα τα νοικοκυριά Ορεινών / Μειονεκτικών Περιοχών με βάση την βιομάζα που απολαμβάνεται με τη μορφή εκπτώσεων στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος.
 • Τα καμένα δασικά οικοσυστήματα δεν μπαίνουν στο σύστημα επιδότησης βιομάζας.
Πρόταση ΥΠΕΝ για τη διαχείριση των δασικών οικοσυστημάτων-1
φωτ.: ΥΠΕΝ

 

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Θόδωρος Σκυλακάκης, αναφέρθηκε στα οφέλη της μεταρρύθμισης για τα δάση: «Η ολοκληρωμένη διαχείριση των δασικών οικοσυστημάτων, θα οδηγήσει σε καθαρισμό και έργα πρόληψης, μειώνοντας τους κινδύνους πυρκαγιάς, που φέρνει η επελαύνουσα κλιματική κρίση. Παράλληλα, θα στηριχθούν οι τοπικές κοινωνίες και θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας, ενώ θα αυξηθεί η φορολογητέα ύλη και θα μειωθεί η παράτυπη οικονομία. Πρόκειται για μια μεταρρύθμιση, που δημιουργεί μια νέα δυναμική, από την οποία θα προκύπτουν μόνιμοι πόροι για τη βιωσιμότητα και την ανάπτυξη των δασών μας» δήλωσε χαρακτηριστικά.

moneyreview.gr

Διαβάστε επίσης:

Θ. Σκυλακάκης: Το πρώτο θέμα στην ατζέντα μας είναι η πρόληψη των δασικών πυρκαγιών

ΥΠΕΝ: 9 δράσεις για θωράκιση του Πεντελικού απέναντι στην κλιματική αλλαγή

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News