ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Πότε θεωρούνται εκπιπτόμενες δαπάνες δωρεές και διαφημίσεις

φωτ. InTime News

Εκπιπτόμενη δαπάνη θεωρούνται για τις επιχειρήσεις οι δωρεές που έκαναν κατά το 2020 προς το Δημόσιο και φορείς των ΟΤΑ.

Όπως διευκρινίζει η ΑΑΔΕ, τα ποσά των δωρεών σε χρήμα λαμβάνονται υπόψη μόνο εφόσον έχουν κατατεθεί σε λογαριασμό του Δημοσίου ή των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης αντίστοιχα, που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα και δεν πρέπει να έχουν εκπέσει με άλλη διάταξη νόμου. Οι συγκεκριμένες διατάξεις αφορούν μόνο τις δωρεές σε χρήμα ή σε είδος των νομικών προσώπων προς τα ρητώς κατονομαζόμενα σ’ αυτές πρόσωπα, δηλαδή προς το Ελληνικό Δημόσιο, ήτοι την Προεδρία της Δημοκρατίας, τα Υπουργεία και τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, καθώς και τις Ανεξάρτητες Αρχές που δεν έχουν νομική προσωπικότητα, καθώς και τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και όχι σε όλους γενικά τους Φορείς Γενικής Κυβέρνησης και τα Ν.Π.Δ.Δ.

Με τις ισχύουσες διατάξεις (νόμος τού 2019) οι επιχειρήσεις έχουν το δικαίωμα της έκπτωσης από τα έσοδά τους των συγκεκριμένων δαπανών, εφόσον δεν αφορούν στην επιχειρηματική δραστηριότητά τους (έσοδα από κεφάλαιο και υπεραξία από τη μεταβίβαση κεφαλαίου, έσοδα από τυχόν επιχειρηματική δραστηριότητα).

Σε ότι αφορά τις δωρεές σε είδος, ως αξία λαμβάνεται το κόστος απόκτησης ή παραγωγής τους, κατά περίπτωση, όπως αυτή προκύπτει από τα τηρούμενα βιβλία και αποδεικνύεται με κατάλληλα δικαιολογητικά. Σε περίπτωση που η δωρεά σε είδος αφορά πάγιο περιουσιακό στοιχείο του δωρητή, ως δαπάνη για σκοπούς εφαρμογής των σχετικών διατάξεων νοείται η αναπόσβεστη αξία, όπως αυτή εμφανίζεται στα τηρούμενα βιβλία του υπόψη νομικού προσώπου.

Επίσης, εκπίπτουν και οι διαφημιστικές δαπάνες που πραγματοποιεί μία επιχείρηση κατά τα φορολογικά έτη 2020 και 2021, κατά το μέρος που η εν λόγω δαπάνη αφορά:

  • στην ανάρτηση, σε χώρους που νόμιμα προορίζονται για υπαίθρια διαφήμιση, διαφημιστικών και χορηγικών μηνυμάτων ή επί πληρωμή δημοσιεύσεων
  • στην αγορά χρόνου ή χώρου, με σκοπό την διαφήμιση μέσω τηλεόρασης, ραδιοφώνου, κινηματογράφου, διαδικτύου, μέσων κοινωνικής δικτύωσης και των λοιπών ψηφιακών μέσων και εργαλείων.

 Η έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα, κατά τον χρόνο της πραγματοποίησής της, είναι προσαυξημένη κατά 100% για το φορολογικό έτος 2020 και κατά 60% για το φορολογικό έτος 2021 υπό τις προϋποθέσεις ότι:

  • η διαφημιστική δαπάνη για το φορολογικό έτος 2020 ανέρχεται τουλάχιστον στο ισόποσο τής προ εκδόσεως πιστωτικών τιμολογίων κύκλου εργασιών διαφημιστικής δαπάνης για το 2019
  • η διαφημιστική δαπάνη για το φορολογικό έτος 2021 ανέρχεται τουλάχιστον στο 105% τού ποσού τής προ εκδόσεως πιστωτικών τιμολογίων κύκλου εργασιών (τζίρου) διαφημιστικής δαπάνης για το 2019

Εφόσον η επιχείρηση έχει αναστείλει τη δραστηριότητά της ή επλήγη οικονομικά από την πανδημία, η ανωτέρω προϋπόθεση πληρούται εφόσον το ύψος της διαφημιστικής δαπάνης για το 2020 ανέρχεται τουλάχιστον στο 70% της προ εκδόσεως πιστωτικών τιμολογίων κύκλου εργασιών (τζίρου) διαφημιστικής δαπάνης έτους 2019.

 

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News