ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τηλεργασία: Ποια τα δικαιώματα των εργαζομένων, οι υποχρεώσεις των εργοδοτών

Το δικαίωμα στην αποσύνδεση και η συμφωνία για τηλε-ετοιμότητα

AP Photo

Η τηλεργασία μπήκε στην ζωή μας αναγκαστικά και έχει αλλάξει πλέον την αγορά εργασίας παγκοσμίως. Το πλαίσιο της τηλεργασίας παρόλα αυτά δεν ρυθμιζόταν πλήρως από την ελληνική νομοθεσία. Το εργασιακό νομοσχέδιο φέρνει μια σειρά αλλαγών και στον νέο τρόπο εργασίας.

Το δικαίωμα της αποσύνδεσης και η τηλε-ετοιμότητα 

Το νέο εργασιακό νομοσχέδιο θεσπίζει το δικαίωμα της αποσύνδεσης .Ο τηλεργαζόμενος έχει πλέον  το δικαίωμα να απέχει πλήρως από την παροχή της εργασίας του και ιδίως να μην επικοινωνεί ψηφιακώς και να μην απαντά σε τηλεφωνήματα, μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή οποιασδήποτε μορφής επικοινωνία εκτός ωραρίου εργασίας και κατά τη διάρκεια των νόμιμων αδειών του. Μάλιστα τα τεχνικά και οργανωτικά μέσα, που απαιτούνται για να εξασφαλίσουν την αποσύνδεση του τηλεργαζομένου από τα ψηφιακά εργαλεία επικοινωνίας και εργασίας αποτελούν υποχρεωτικούς όρους της σύμβασης εργασίας και συμφωνούνται μεταξύ του εργοδότη και των εκπροσώπων των εργαζομένων στην επιχείρηση.

Σε περίπτωση έλλειψης συμφωνίας, καθορίζονται από τον εργοδότη και γνωστοποιούνται από αυτόν σε όλους τους εργαζόμενους. Παρόλα αυτά δίνεται η δυνατότητα ο   εργοδότης και ο εργαζόμενος να μπορούν να συνάψουν και συμφωνία περί τηλε-ετοιμότητας, δηλαδή ένα χρονικό όριο πέραν του ωραρίου του εργαζόμενου που θα πρέπει ο εργαζόμενος να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της επιχειρήσεις εάν ζητηθούν.  Τα χρονικά όρια της τηλε-ετοιμότητας και οι προθεσμίες ανταπόκρισης του εργαζομένου θα πρέπει να έχουν συμφωνηθεί.

 

Η συμφωνία της τηλεργασίας 

Η τηλεργασία συμφωνείται εγγράφως μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου κατά την πρόσληψη ή με τροποποίηση της σύμβασης εργασίας. Η  τηλεργασία  μπορεί να επιβληθεί μονομερώς επιβάλλεται μονομερώς από τον εργοδότη, για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας ή από τον εργαζόμενο, σε περίπτωση τεκμηριωμένου κινδύνου υγείας του, ο οποίος θα αποφευχθεί αν εργάζεται μέσω τηλεργασίας. 

 

Το κόστος των μέσων για την τηλεργασία 

Κατά την τηλεργασία, ο εργοδότης αναλαμβάνει το κόστος  του εξοπλισμού, εκτός εάν συμφωνηθεί να γίνεται χρήση εξοπλισμού του εργαζομένου, των τηλεπικοινωνιών, της συντήρησης του εξοπλισμού, της αποκατάστασης των βλαβών και κάθε τι άλλο σχετικό. Επιπλέον ο εργοδότης  αναλαμβάνει να αποκαταστήσει τις δαπάνες επισκευής των συσκευών που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεσή της  τηλεργασίας ή να τις αντικαταστήσει σε περίπτωση βλάβης. Η υποχρέωση μάλιστα αυτή αφορά και στις συσκευές που ανήκουν στον εργαζόμενο, εκτός εάν στη σύμβαση του εργαζόμενου ορίζεται κάτι διαφορετικό.

 Στη σύμβαση εργασίας επιπλέον ορίζεται και το χρηματικό ποσό τόσο για την αποκατάσταση του εξοπλισμού όσο και το μηνιαίου κόστους των ηλεκτρονικών μέσων που χρησιμοποίει ο εργαζόμενος που βρίσκεται σε τηλεργασία. Οι δαπάνες αυτές από την πλευρά του εργοδότη δεν αποτελούν αποδοχές, αλλά εκπιπτέα δαπάνη για την επιχείρηση. 

Οι υποχρεώσεις του εργοδότη

Ο εργοδότης εντός οκτώ (8) ημερών από την έναρξη της τηλεργασίας, υποχρεούται να γνωστοποιήσει στον εργαζόμενο εγγράφως ακόμα και με αποστολή e-mail 

1) Τα λεπτομερή καθήκοντα του τηλεργαζομένου. 

2) Το ωράριο εργασίας του τηλεργαζομένου και το δικαίωμα αποσύνδεσης 

3) Την ανάλυση του πρόσθετου κόστους με το οποίο επιβαρύνεται περιοδικώς ο τηλεργαζόμενος απότην τηλεργασία, ιδίως το κόστος τηλεπικοινωνιών, του εξοπλισμού και της συντήρησής του.

4) Τον αναγκαίο για την παροχή τηλεργασίας εξοπλισμό, τον οποίο διαθέτει ο τηλεργαζόμενος ή του παρέχει ο εργοδότης, και τις διαδικασίες τεχνικής υποστήριξης, συντήρησης και αποκατάστασης των

βλαβών του εξοπλισμού αυτού.

5) Οποιουσδήποτε περιορισμούς στη χρήση του εξοπλισμού ή εργαλείων πληροφορικής, όπως το

διαδίκτυο, και τις κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασής τους.

6) Τους όρους υγιεινής και ασφάλειας της τηλεργασίας 

7) Την υποχρέωση για προστασία των επαγγελματικών δεδομένων, καθώς και των προσωπικών δεδομένων του τηλεργαζομένου 

 

«Σπαστή» τηλεργασία 

Η συμφωνία περί τηλεργασίας δεν θίγει το καθεστώς απασχόλησης εάν δηλαδή είναι  πλήρους, μερικής, εκ περιτροπής ή άλλης μορφής αλλά μεταβάλλει μόνο τον τρόπο με τον οποίο εκτελείται η εργασία. Η τηλεργασία μπορεί να παρέχεται κατά πλήρη, μερική ή εκ περιτροπής απασχόληση, αυτοτελώς ή σε συνδυασμό με απασχόληση στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης. Ο εργοδότης  επιπλέον απαγορεύεται  να χρησιμοποιεί την κάμερα (web cam) για τον έλεγχο της απόδοσης του εργαζομένου. 

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News