ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

O ΣΕΠΕ φεύγει, η Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας έρχεται

Φωτ. Shutterstock

Οι νέες ευέλικτες μορφές εργασίας που προωθούνται μέσω του νέου νομοσχεδίου του υπουργείου Εργασίας θα μπορούσαν να δημιουργήσουν ένα νέο πεδίο παρατυπιών από την πλευρά των εργοδοτών. Αυτό σημαίνει ότι οι έλεγχοι στην αγορά εργασίας είναι ένα όπλο που θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί. Στο πλαίσιο αυτό στο νομοσχέδιο προβλέπεται η σύσταση μιας νέας  ανεξάρτητης αρχής για την επιθεώρηση της εργασίας. 

Tι θα ελέγχει η Αρχή

Η ανεξάρτητη Αρχή θα είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο της εργατικής νομοθεσίας.Μέρος των κύριων αρμοδιοτήτων της θα είναι ο έλεγχος για την τήρηση και εφαρμογή των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, ιδίως σχετικά με τους όρους και τις συνθήκες εργασίας, τα χρονικά όρια εργασίας, την αμοιβή ή άλλες παροχές, την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων, τους ειδικούς όρους και συνθήκες εργασίας των ευπαθών ομάδων εργαζομένων (όπως ανήλικοι, νέοι, γυναίκες σε κατάσταση εγκυμοσύνης ή λοχείας, άτομα με αναπηρία), καθώς και ειδικών κατηγοριών εργαζομένων.

Επιπλέον θα ελέγχει τους όρους κάθε είδους συλλογικών συμβάσεων εργασίας αλλά και των διατάξεων της ασφαλιστικής νομοθεσίας της σχετικής με την ασφαλιστική κάλυψη τωνε ργαζομένων, την αδήλωτη εργασία και την παράνομη απασχόληση. Επίσης η Ανεξάρτητη Αρχή θα είναι υπεύθυνη για την τήρηση της νομοθεσίας  για την καταπολέμηση της βίας και της παρενόχλησης στον χώρο της εργασίας αλλά θα είναι και ο ελεγκτής για την προστασία της μητρότητας και των διατάξεων περί ισορροπίας επαγγελματικού, οικογενειακού και προσωπικού βίου.

Η Επιθεώρηση Εργασίας επίσης θα παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη σε εργαζόμενους και εργοδότες, κατόπιν αιτήματός τους, για την επίλυση συλλογικών και ατομικών διαφορών εργασίας. 

Πώς θα γίνονται οι έλεγχοι

Η Επιθεώρηση Εργασίας θα μπορεί να ερευνά οποιαδήποτε ώρα κατά τη διάρκεια της ημέρας ή της νύχτας τους χώρους εργασίας, όταν το κρίνει αναγκαίο, χωρίς προειδοποίηση προς τον εργοδότη, και θα έχει ελεύθερη πρόσβαση σε

οποιοδήποτε από τα βιβλία, μητρώα, έγγραφα, αρχεία και κάθε άλλου είδους στοιχείο που τηρούνται από την επιχείρηση. Θα μπορεί να λαμβάνει αντίγραφα, καθώς και να έχει πρόσβαση στη δομή της παραγωγικής διαδικασίας. Επιπλέον η Αρχή θα μπορεί να προβαίνει σε δειγματοληψίες και αναλύσεις δειγμάτων από τους χώρους εργασίας, να λαμβάνει φωτογραφίες ή να μαγνητοσκοπεί και προβαίνει σε μετρήσεις επιβλαβών φυσικών, χημικών και βιολογικών παραγόντων στο περιβάλλον εργασίας, με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και την προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων.

Μάλιστα για όποιον εργοδότη ή αρνείται την είσοδο και πρόσβαση ή την παροχή στοιχείων ή πληροφοριών ή παρέχει ανακριβείς πληροφορίες ή στοιχεία θα επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις. Επιπλέον η Ανεξάρτητη αρχή θα είναι υπεύθυνη για την ερευνά των αιτιών και των συνθηκών  σε σοβαρά  και θανατηφόρα εργατικά ατυχημάτα. Μάλιστα η Επιθεώρηση Εργασίας θα είναι υπεύθυνη για την συλλογή και επεξεργασία των στατιστικών στοιχείων σχετικά με τα εργατικά ατυχήματα και τις επαγγελματικές ασθένειες, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή μεθοδολογία και νομοθεσία και κατά τα πρότυπα και τα πορίσματα της EUROSTAT.

Στοχοθεσία ελέγχων

Η Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας θα έχει ετήσιο στόχο ελέγχων. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων που θα λαμβάνεται μετά από γνώμη του Συμβουλίου Διοίκησης της Επιθεώρησης Εργασίας, η οποία θα πρέπει να εκδίδεται μέχρι 31 Δεκεμβρίου κάθε χρόνου θα  καθορίζονται αναλυτικά οι ετήσιοι στόχοι ελέγχων που θα πραγματοποιεί  η Επιθεώρηση Εργασίας.

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News