Business & Finance Πέμπτη 22/09/2022, 20:41
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Viohalco: Στα 355 εκατ. το α-EBITDA στο α’ εξάμηνο – Αύξηση 45% του κύκλου εργασιών

Viohalco: Στα 355 εκατ. το α-EBITDA στο α’ εξάμηνο – Αύξηση 45% του κύκλου εργασιών

Σε 3.597 εκατ. ευρώ ανήλθε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Viohalco στο α’ εξάμηνο 2022, αυξημένος κατά 45% έναντι 2.489 εκατ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021, ενώ το ενοποιημένο αναπροσαρμοσμένο EBITDA (α-EBITDA) ανήλθε σε 355 εκατ. ευρώ έναντι 196 εκατ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021 και το ενοποιημένο EBITDA ανήλθε σε 412 εκατ. ευρώ έναντι 253 εκατ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρου εισοδήματος ανήλθαν σε 293 εκατ. ευρώ έναντι 137 εκατ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021.

Όπως αναφέρει η εταιρεία οι παγκόσμιες τάσεις βιώσιμης ανάπτυξης δίνουν ώθηση στην ανάπτυξη των προϊόντων των εταιριών της Viohalco. Η εταιρεία εμφανίζει βελτιωμένους όγκους πωλήσεων και υψηλά επίπεδα αξιοποίησης της παραγωγικής δυναμικότητας, καθώς οι εταιρίες της Viohalco αξιοποίησαν την αυξημένη ζήτηση για τα προϊόντα τους κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022.

Οι εταιρίες της Viohalco σημείωσαν ισχυρές οικονομικές επιδόσεις κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022, αξιοποιώντας τη βελτιστοποιημένη παραγωγική δυναμικότητα, τα διευρυμένα χαρτοφυλάκια προϊόντων, καθώς και τη ισχυρή ζήτηση για τα προϊόντα τους λόγω των παγκόσμιων μεγατάσεων βιωσιμότητας.

Στον κλάδο αλουμινίου, ο τομέας έλασης αλουμινίου επέδειξε ισχυρές λειτουργικές επιδόσεις και αποδοτικότητα, αξιοποιώντας την πρόσθετη παραγωγική δυναμικότητα που προήλθε από την επένδυση στο τετραπλό θερμό έλαστρο αλουμινίου Tandem, ενώ παράλληλα διατήρησε την ανάπτυξή του σε στρατηγικούς τομείς και γεωγραφικές περιοχές. Η αύξηση του όγκου πωλήσεων του κλάδου αποτυπώνει τις ευνοϊκές συνθήκες της αγοράς κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022, καθώς και τη συνεχή ανοδική τάση της ζήτησης για λύσεις ανακυκλώσιμων προϊόντων.

Ο κλάδος χαλκού συνέχισε να αναπτύσσεται, εστιάζοντας περισσότερο στην κερδοφορία παρά στους όγκους. Συνεχίστηκαν οι επενδύσεις για την ενίσχυση της αποδοτικότητας, του χαρτοφυλακίου προϊόντων και της κερδοφορίας. Το κεφάλαιο κίνησης ήταν ασυνήθιστα υψηλό, αλλά μόνο προσωρινά, ενώ προβλέπεται να επανέλθει σε φυσιολογικά επίπεδα έως το τέλος του έτους. Οι μακροπρόθεσμες προοπτικές για τα προϊόντα του κλάδου, ειδικά για όσα έχουν εφαρμογή στην ηλεκτροκίνηση, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τον εξηλεκτρισμό και τη μεταφορά ενέργειας κ.λπ. παραμένουν θετικές.

Χάρη στην αύξηση του όγκου πωλήσεων, σε συνδυασμό με την παραγωγική αποδοτικότητα και την ομαλή εκτέλεση πολύπλοκων καλωδιακών έργων, ο κλάδος καλωδίων μπόρεσε να διατηρήσει τη δυναμική που έχει αποκτήσει τα τελευταία χρόνια. Οι πωλήσεις προήλθαν από ένα ευρύ φάσμα καλωδίων και οδήγησαν σε ικανοποιητική αξιοποίηση όλων των γραμμών παραγωγής. Οι βελτιωμένες οικονομικές επιδόσεις συνδυάστηκαν με αρκετές αναθέσεις νέων έργων, οι οποίες διαμόρφωσαν ένα χαρτοφυλάκιο ανεκτέλεστων παραγγελιών ύψους περίπου 650 εκατ. ευρώ.

Στον κλάδο σωλήνων χάλυβα καταγράφηκε ανάκαμψη της ζήτησης λόγω γεωπολιτικών παραγόντων. Παρατηρήθηκε κατά συνέπεια επανέναρξη πολλών έργων που είχαν αναβληθεί, καθώς και σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών, παρότι το προϊοντικό μείγμα των παραγγελιών που εκτελέστηκαν επηρέασε αρνητικά την κερδοφορία του κλάδου. Το τρέχον χαρτοφυλάκιο ανεκτέλεστων παραγγελιών υπερβαίνει τα 450 εκατ. ευρώ.

Ο κλάδος χάλυβα πέτυχε αύξηση του όγκου πωλήσεων, λόγω των συνεχιζόμενων εύρωστων επιδόσεων σε όλες τις βασικές αγορές και των αυξανόμενων πωλήσεων των πλατέων προϊόντων χαμηλής έντασης άνθρακα. Παράλληλα διατήρησε την κυρίαρχη θέση του στην αγορά της Ελλάδας, των Βαλκανίων και της Κύπρου. Τα παραπάνω επιτεύχθηκαν παρά το δύσκολο περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούνται οι εταιρίες του κλάδου και το οποίο χαρακτηρίζεται από σημαντικές αυξήσεις του κόστους των υλικών και διαταραχές της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Τέλος, στον κλάδο ακινήτων, η Noval Property ενίσχυσε το επενδυτικό της χαρτοφυλάκιο μέσω της απόκτησης 18 νέων περιουσιακών στοιχείων, στο πλαίσιο της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ύψους κατά 21,35 εκατ. ευρώ μέσω της εισφοράς σε είδος ακινήτων και μετοχών δύο εταιριών ακινήτων.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Viohalco για το πρώτο εξάμηνο του 2022 ανήλθε σε 3.597 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 45% έναντι του πρώτου εξαμήνου του 2021 (2.489 εκατ. ευρώ), αποτυπώνοντας την άνοδο της ζήτησης σε όλους τους κλάδους, την αύξηση του όγκου πωλήσεων και των τιμών μετάλλων, καθώς και τον αντίκτυπο του πληθωριστικού περιβάλλοντος.

Το ενοποιημένο αναπροσαρμοσμένο EBITDA διαμορφώθηκε σε 355 εκατ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022 (πρώτο εξάμηνο 2021: 196 εκατ. ευρώ).

Τα καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα διαμορφώθηκαν σε 49,7 εκατ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022 (πρώτο εξάμηνο 2021: 45,7 εκατ. ευρώ).

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρου εισοδήματος της Viohalco για την περίοδο ανήλθαν σε 293 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 137 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2021, κυρίως λόγω της ισχυρής ανάπτυξης του κλάδου αλουμινίου, της σταθερής ανάπτυξης του κλάδου καλωδίων και των βελτιωμένων επιδόσεων του κλάδου χάλυβα.

Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες για την περίοδο ανήλθαν σε 163 εκατ. ευρώ (πρώτο εξάμηνο 2021: 108 εκατ. ευρώ), κυρίως λόγω του επενδυτικού προγράμματος του κλάδου αλουμινίου που περιλαμβάνει το προηγμένο ψυχρό έλαστρο έξι ραούλων και την αυτοματοποιημένη γραμμή βαφής, τις επενδύσεις στο εργοστάσιο παραγωγής υποβρυχίων καλωδίων της Hellenic Cables στην Κόρινθο και τις επενδύσεις για τη βελτίωση υποδομών του κλάδου χάλυβα.

Το κεφάλαιο κίνησης αυξήθηκε κατά 67% ή 673 εκατ. ευρώ σε σχέση με την 31η Δεκεμβρίου 2021, κυρίως ως επακόλουθο της αύξησης των τιμών μετάλλων και της πίεσης στις εφοδιαστικές αλυσίδες λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, παράλληλα με την οργανική ανάπτυξη των εταιριών.

Ο καθαρός δανεισμός των εταιριών της Viohalco αυξήθηκε σε 2.196 εκατ. ευρώ (31 Δεκεμβρίου 2021: 1.684 εκατ. ευρώ) πριν από την αναπροσαρμογή βάσει του ΔΠΧΑ 16, κυρίως λόγω της αύξησης του κεφαλαίου κίνησης. Μετά την αναπροσαρμογή βάσει του ΔΠΧΑ 16, ο καθαρός δανεισμός ανήλθε σε 2.175 εκατ. ευρώ (31 Δεκεμβρίου 2021: 1.664 εκατ. ευρώ).

Προοπτικές

Το τρέχον μακροοικονομικό περιβάλλον χαρακτηρίζεται από αστάθεια, αυξανόμενες τιμές ενέργειας, πληθωρισμό, διακυμάνσεις στο κόστος των υλικών, καθώς και από δυσλειτουργίες στις εφοδιαστικές αλυσίδες.

Σε αυτό το πλαίσιο, η επιτυχημένη τοποθέτηση των εταιριών στις αντίστοιχες αγορές τους, η αυξημένη παραγωγική δυναμικότητά τους μετά τα πρόσφατα επενδυτικά προγράμματα, το αξιοσημείωτο χαρτοφυλάκιο ανεκτέλεστων παραγγελιών, η ισχυρή ροή εξασφαλισμένων αναθέσεων σε συνδυασμό με τις συνεχείς προσπάθειες για διατήρηση υψηλών επιπέδων αποδοτικότητας, είναι παράγοντες που θα συμβάλουν στην άμβλυνση των δυνητικών αρνητικών επιπτώσεων αυτών των τάσεων.

Οι εταιρίες της Viohalco θα συνεχίσουν να βελτιστοποιούν την παραγωγική δυναμικότητά τους και τα χαρτοφυλάκια προϊόντων τους προχωρώντας σε στοχευμένες επενδύσεις. Τέλος, οι εταιρίες συνεχίζουν να βρίσκονται στην κατάλληλη θέση να αυξήσουν το μερίδιο τους στην αγορά βιώσιμων προϊόντων με χαμηλό αποτύπωμα άνθρακα, τα οποία αποτελούν σημαντικό και αυξανόμενο ποσοστό των προϊόντων τους.

moneyreview.gr

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News