Business & Finance Παρασκευή 19/08/2022, 22:14
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Attica Bank: Σε πλήρη εξέλιξη η διαδικασία υλοποίησης κεφαλαιακής ενίσχυσης

Attica Bank: Σε πλήρη εξέλιξη η διαδικασία υλοποίησης κεφαλαιακής ενίσχυσης

Σε πλήρη εξέλιξη η διαδικασία υλοποίησης πράξεων κεφαλαιακής ενίσχυσής της σύμφωνα με ανακοίνωση της Attica Bank με την οποία απαντά σε ερώτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και υπογραμμίζει ότι οποιαδήποτε πληροφορία ή εξέλιξη αφορά στις δραστηριότητες της τράπεζας και εκδίδεται από την ίδια, αποτελεί τη μοναδική αξιόπιστη και έγκυρη πηγή πληροφόρησης.

Αναλυτικά στην ανακοίνωσή της η τράπεζα αναφέρει ότι:

Η Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία (η «Τράπεζα») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό και υπογραμμίζει ότι οποιαδήποτε πληροφορία ή εξέλιξη αφορά στις δραστηριότητες της Τράπεζας και εκδίδεται από την ίδια, αποτελεί τη μοναδική αξιόπιστη και έγκυρη πηγή πληροφόρησης αυτού. Πάγια πρακτική της Τράπεζας είναι η άμεση ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, με εγκυρότητα και υπευθυνότητα, για οποιαδήποτε εξέλιξη αφορά τις δραστηριότητές της σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία και στο πλαίσιο οριστικών και συγκεκριμένων επιχειρηματικών αποφάσεων.

Με την από 13.12.2021 ανακοίνωσή της η Τράπεζα ενημέρωσε το επενδυτικό κοινό για την πληροφόρηση που έλαβε αναφορικά με τους βασικούς όρους της από 09.12.2021 Συμφωνίας μεταξύ των Μετόχων της Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, ES GINI Investments LTD (η οποία εν συνεχεία αντικαταστάθηκε στην εν λόγω Συμφωνία από την εταιρεία RINOA LTD) και ΤΜΕΔΕ [εφεξής τα «Μέρη» ή οι «Βασικοί Μέτοχοι»], όπως της γνωστοποιήθηκαν. Στην ετήσια οικονομική έκθεση για την χρήση 01.01.2021 – 31.12.2021, που δημοσιεύθηκε την 03.05.2022 γνωστοποιήθηκε, μεταξύ άλλων, στο επενδυτικό κοινό ότι τα Μέρη κοινοποίησαν στην Τράπεζα την από 18.04.2022 επιστολή τους στην οποία ανέφεραν ότι με βάση και υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις της μεταξύ τους από 09.12.2021 Συμφωνίας προτίθενται να συμμετάσχουν σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και ενδεχομένως σε μία τρίτη εισφορά κεφαλαίου (από κοινού Δεύτερη Επένδυση). Βασική επιδίωξη όλων των εμπλεκόμενων μερών είναι η διατήρηση της βιωσιμότητας της Τράπεζας και ταυτόχρονα, αφενός η μείωση των ΜΕΑ σε μονοψήφιο ποσοστό και αφετέρου, η επέκτασή της σε νέες, επικερδείς δραστηριότητες. Μέχρι σήμερα δεν έχει γνωστοποιηθεί στην Τράπεζα ενημέρωση που να τροποποιεί τα ανωτέρω.

Επιπρόσθετα, σε συνέχεια των ανακοινώσεων της 19.07.2022, 29.07.2022, 10.08.2022 και 16.8.2022 η Τράπεζα ενημερώνει εκ νέου το επενδυτικό κοινό ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία υλοποίησης των προβλέψεων του άρθρου 27Α του ν. 4172/2013 («DTC») και της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 28/06.07.2021 ως αυτή τροποποιήθηκε με την με αριθμό 34/25.08.2021 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (ΠΥΣ). Στο πλαίσιο αυτό έχει ήδη ανακοινωθεί η περίοδος άσκησης δικαιώματος εξαγοράς των παραστατικών τίτλων δικαιωμάτων κτήσης (warrants) από τους υφιστάμενους μετόχους για το χρονικό διάστημα από 25-08-2022 έως και την 08-09-2022 με τιμή εξαγοράς 0,08406 ευρώ. Μετά τη λήξη της συνολικής προθεσμίας που προβλέπεται στον όρο 6 της ΠΥΣ, οι τίτλοι αποτελούν κινητές αξίες κατά την έννοια της παρ. 44 του άρθρου 4 του ν. 4548/2018 (Α’ 14) και της περ. ε της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3371/2005 (Α΄ 178) και είναι ελευθέρως μεταβιβάσιμοι και διαπραγματεύσιμοι σε ρυθμιζόμενη αγορά. Συνεπώς, μετά την ολοκλήρωση της άνω περιγραφόμενης διαδικασίας οι τίτλοι θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών αφού προηγηθεί η υποβολή προς έγκριση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικού Δελτίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129.

Περαιτέρω, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, η διαδικασία υλοποίησης των πράξεων κεφαλαιακής ενίσχυσης της Τράπεζας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και θα ολοκληρωθεί με τη λήψη οριστικών και συγκεκριμένων αποφάσεων της Τράπεζας για το επιχειρηματικό πλάνο και το πλάνο κεφαλαιακής ενίσχυσης, που θα ακολουθήσουν τη λήψη όλων των απαιτούμενων πληροφοριών και την αξιολόγηση, με βάση τις εσωτερικές διαδικασίες της Τράπεζας, των πληροφοριών αυτών, καθώς και των εναλλακτικών διαθέσιμων επιλογών. Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων και η λήψη απόφασης για τη στρατηγική ένταξης στο Πρόγραμμα Κρατικής Ενίσχυσης Ηρακλής 2 των ομολόγων υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας των τιτλοποιήσεων της Τράπεζας. Η διαδικασία λήψης εκθέσεων προκαταρκτικής πιστοληπτικής διαβάθμισης των ομολόγων αυτών έχει υλοποιηθεί μερικώς και αναμένεται να ολοκληρωθεί στο προσεχές χρονικό διάστημα.

Η Τράπεζα θα επανέλθει με νεότερη ανακοίνωση με λεπτομέρειες επί της ανωτέρω διαδικασίας και την εξέλιξη της υλοποίησης των πράξεων κεφαλαιακής ενίσχυσης της.

Η παρούσα δημοσιοποιείται κατόπιν σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

moneyreview.gr

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News