Business & Finance Δευτέρα 14/12/2020, 14:39
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ζημιές 272 χιλ. ευρώ στο 9μηνο για την Κέκροψ

Ζημιές 272 χιλ. ευρώ στο 9μηνο για την Κέκροψ

Ζημιές 272 χιλιάδων ευρώ, περιορισμένες κατά 14% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα, εμφάνισε η Κέκροψ στο εννεάμηνο του 2020. Όπως αναφέρει η εταιρεία, ο περιορισμός των ζημιών οφείλεται κυρίως στη μείωση των κοινόχρηστων δαπανών και των αμοιβών των συμβούλων που επιβάρυναν την εταιρεία την προηγούμενη περίοδο.

Οι ζημιές προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 268 χιλιάδες ευρώ.

Το σύνολο ενεργητικού της εταιρείας διαμορφώθηκε στις 30.09.2020 σε 7.540 χιλ. ευρώ έναντι 7.964 χιλ. ευρώ στις 31.12.2019, σημειώνοντας μείωση 5%. Η μείωση αυτή αποδίδεται στην επιστροφή κεφαλαίου που έλαβε η εταιρεία από τη συμμετοχή της στην ΑBIES Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ και στη μείωση των λοιπών απαιτήσεων.

Ο καθαρός δανεισμός διαμορφώθηκε σε 3.754 χιλ. ευρώ στις 30.09.2020 έναντι 3.339 χιλ.  στις 31.12.2019, σημειώνοντας αύξηση κατά 415 χιλ. ευρώ. Η αύξηση οφείλεται κυρίως στην σταδιακή υλοποίηση του Κοινού Ομολογιακού Δανείου 1.800 χιλ. ευρώ. Τα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρείας διαμορφώθηκαν σε 3.109 χιλ. ευρώ στις 30.09.2020, έναντι 3.519 χιλ. ευρώ στις 31.12.2019, δηλαδή μειωμένα κατά 410 χιλ. ευρώ. Η μείωση οφείλεται κυρίως στις ζημιές μετά από φόρους. Το σύνολο των υποχρεώσεων της εταιρείας παρέμεινε αμετάβλητο και διαμορφώθηκε σε 4.432 χιλ. ευρώ στις 30.09.2020, έναντι 4.444 χιλ. ευρώ στις 31.12.2019.

Αναφερόμενη στα μέτρα κατά του Covid-19 που έλαβε, η διοίκηση της εταιρείας ανακοίνωσε τα εξής:

(i)                  Καταρτίστηκε αναλυτικό σχέδιο δράσης σε περίπτωση περιστατικού μόλυνσης και πραγματοποιήθηκε πλήρης εκπαίδευση και ενημέρωση του προσωπικού της εταιρείας σχετικά με τα συμπτώματα και τους τρόπους μετάδοσης του ιού. Δίδονται συνεχώς αναλυτικές οδηγίες για τα εκάστοτε υποδεικνυόμενα μέτρα προφύλαξης, ενώ παρέχονται ανελλιπώς στους χώρους εργασίας τα απαραίτητα είδη ατομικής προστασίας.

(ii)                Εφαρμόζεται πρόγραμμα καθαρισμού/απολύμανσης των χώρων της Εταιρείας σε τακτά χρονικά διαστήματα.

(iii)               Καταρτίστηκαν οδηγίες για το πότε και ποιοι εργαζόμενοι πρέπει να παραμένουν μακριά από το χώρο εργασίας, οι οποίες αναπροσαρμόζονται σύμφωνα με τις εκάστοτε οδηγίες των αρμοδίων αρχών.

(iv)              Υιοθετήθηκε πολιτική εξ αποστάσεως εργασίας, εκ περιτροπής εργασίας και πραγματοποίησης τηλεδιασκέψεων (βιντεοκλήσεων), καθώς και περιορισμού των επισκέψεων στους χώρους της εταιρείας.

Η εταιρεία δηλώνει ότι δεν προέβη σε μείωση του ανθρώπινου δυναμικού της, ούτε των αποδοχών του και προχώρησε στην οχύρωση της ρευστότητάς της μέσω της σύναψης σύμβασης Έκδοσης Κοινού Ομολογιακού Δανείου 1.800.000 ευρώ, το οποίο συμφωνήθηκε να καλύψουν ισομερώς ως Ομολογιούχοι Δανειστές οι μέτοχοι της Εταιρείας «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» (ποσοστό συμμετοχής 37,48%) και «INTRADEVELOPMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» (ποσοστό συμμετοχής 34,32%). Η υλοποίηση του προγράμματος του Ομολογιακού δανείου βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η εταιρεία δεν αναμένεται να αθετήσει οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις της, που απορρέουν από την τραπεζική χρηματοδότησή της, ως αποτέλεσμα των έκτακτων συνθηκών που επικρατούν λόγω της πανδημίας, αναφέρει η ανακοίνωση. Στην περίπτωση της εταιρείας, όπου το σύνολο του χαρτοφυλακίου ακινήτων βρίσκεται είτε σε διαδικασία λήψης εγκρίσεων από τη Διοίκηση είτε εν αναμονή εκδόσεως δικαστικών αποφάσεων προκειμένου τα ακίνητα αυτά να καταστούν αξιοποιήσιμα, η πιο σημαντική επίδραση του COVID19 είναι οι καθυστερήσεις που συνεπάγονται τα μέτρα που λαμβάνονται για τη λειτουργία των δημόσιων υπηρεσιών και των δικαστηρίων και η συνεπαγόμενη λόγω αυτών των μέτρων, καθυστέρηση.

Ανακοινώθηκε επίσης ότι η εταιρεία δεν επηρεάστηκε από την επιβολή της υποχρεωτικής έκπτωσης ποσοστού 40% επί των μισθωμάτων. Τέλος, η Κέκροψ εκτιμά ότι τα αποτελέσματά της θα διαμορφωθούν στα αντίστοιχα επίπεδα με τα περσινά, εφόσον δεν υπάρξει κάποια νέα αρνητική απρόβλεπτη κατά την παρούσα φάση, εξέλιξη.

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News