Business & Finance Τρίτη 30/11/2021, 09:16
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Κέκροψ: Μείωση τζίρου από την υποχρεωτική μείωση των μισθωμάτων

Η εταιρεία δεν προέβη σε μείωση του ανθρώπινου δυναμικού της

Κέκροψ: Μείωση τζίρου από την υποχρεωτική μείωση των μισθωμάτων

Μείωση των πωλήσεων εμφάνισε κατά το 9μηνο του 2021 η Κέκροψ, η οποία οφείλεται στην υποχρεωτική μείωση των μισθωμάτων κατά 40% και έπειτα κατά 100%, βάσει σχετικών υπουργικών αποφάσεων, λόγω της πανδημίας SARS COVID 19.

Όπως αναφέρει η εταιρεία, οι ζημίες προ φόρων και τόκων της Εταιρείας ΚΕΚΡΟΨ εμφανίζονται αυξημένες σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο και οφείλετε κυρίως σε αμοιβές συμβούλων που σχετίζονται με τα επίδικα ακίνητα της Εταιρείας. Αντίστοιχη αύξηση καταγράφηκε και στις Ζημίες προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων.

Συγκεκρινένα, οι πωλήσεις διαμορφώθηκαν σε € 3.420 χιλιάδες, έναντι € 11.550 χιλ. παρουσιάζοντας μείωση κατά 70%.

Οι ζημίες προ φόρων και τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 67% σε € 448.904 χιλ. από € 268.150 χιλ. στο 9μηνο του 2020.

Αντίστοιχο ποσοστό αύξηση σημείωσαν και οι ζημίες προ φόρων και τόκων (EBIT) σε € 453.046 χιλ. από € 271.927 χιλ. 

Το σύνολο ενεργητικού της εταιρείας διαμορφώθηκε στις 30.09.2021 σε € 8.426 χιλ. έναντι € 8.516 χιλ. στις 31.12.2020, σημειώνοντας μείωση 1%. Ο καθαρός δανεισμός διαμορφώθηκε σε € 3.971 χιλ. στις 30.09.2021 έναντι € 3.994 χιλ. στις 31.12.2020, σημειώνοντας μείωση κατά € 23 χιλ.

Τα Ίδια Κεφάλαια της εταιρείας διαμορφώθηκαν σε € 2.851 χιλ. στις 30.09.2021, έναντι € 3.462 χιλ. στις 31.12.2020, δηλαδή μειωμένα κατά € 610 χιλ. Η μείωση οφείλεται στις ζημιές μετά από φόρους.

Το σύνολο των υποχρεώσεων της εταιρείας διαμορφώθηκε σε € 5.575 χιλ. στις 30.09.2021, έναντι € 5.053 χιλ. στις 31.12.2020, δηλαδή αυξημένο κατά € 522 χιλ. Η αύξηση οφείλεται κυρίως στην αύξηση του δανεισμού κατά € 398 χιλ. και στην αύξηση των υποχρεώσεων κατά € 145 χιλ.

Επιπτώσεις από την πανδημία του ιού COVID-19 και την ενεργειακή κρίση

Από την αρχή της πανδημίας η διοίκηση της εταιρείας ΚΕΚΡΟΨ, εστιάζοντας στην υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων και των συνεργατών της, αλλά και στην ελαχιστοποίηση της επίδρασης της πανδημίας στην χρηματοοικονομική κατάσταση της Εταιρείας, εφάρμοσε αμέσως ένα πλάνο μέτρων και ενεργειών για τη διαμόρφωση ενός ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας για όλους τους ανωτέρω. Συγκεκριμένα, έχουν αναληφθεί οι ακόλουθες ενέργειες:

(i) Καταρτίστηκε αναλυτικό σχέδιο δράσης σε περίπτωση περιστατικού μόλυνσης και πραγματοποιήθηκε πλήρης εκπαίδευση και ενημέρωση του προσωπικού της Εταιρείας σχετικά με τα συμπτώματα και τους τρόπους μετάδοσης του ιού. Δίδονται συνεχώς αναλυτικές οδηγίες για τα εκάστοτε υποδεικνυόμενα μέτρα προφύλαξης, ενώ παρέχονται ανελλιπώς στους χώρους εργασίας τα απαραίτητα είδη ατομικής προστασίας.

(ii) Εφαρμόζεται πρόγραμμα καθαρισμού/απολύμανσης των χώρων της Εταιρείας σε τακτά χρονικά διαστήματα.

(iii) Καταρτίστηκαν οδηγίες για το πότε και ποιοι εργαζόμενοι πρέπει να παραμένουν μακριά από το χώρο εργασίας, οι οποίες αναπροσαρμόζονται σύμφωνα με τις εκάστοτε οδηγίες των αρμοδίων αρχών.

(iv) Υιοθετήθηκε πολιτική εξ αποστάσεως εργασίας, εκ περιτροπής εργασίας και πραγματοποίησης τηλεδιασκέψεων (βιντεοκλήσεων), καθώς και περιορισμού των επισκέψεων στους χώρους της εταιρείας.

Επισημαίνεται ότι η εταιρεία δεν προέβη σε μείωση του ανθρώπινου δυναμικού της, ούτε των αποδοχών τους και προχώρησε στην οχύρωση της ρευστότητάς της μέσω της σύναψης σύμβασης Έκδοσης Κοινού Ομολογιακού Δανείου € 1.800.000, το οποίο συμφωνήθηκε να καλύψουν ισομερώς ως Ομολογιούχοι Δανειστές οι μέτοχοι της Εταιρείας «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» (ποσοστό συμμετοχής 37,48%) και «INTRADEVELOPMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» (ποσοστό συμμετοχής 34,32%).

Η υλοποίηση του προγράμματος του Ομολογιακού δανείου έχει σχεδόν ολοκληρωθεί. Στην περίπτωση της εταιρείας, όπου το σύνολο σχεδόν του χαρτοφυλακίου ακινήτων βρίσκεται είτε σε διαδικασία λήψης εγκρίσεων από τη διοίκηση είτε εν αναμονή εκδόσεως δικαστικών αποφάσεων προκειμένου τα ακίνητα αυτά να καταστούν αξιοποιήσιμα, η πιο σημαντική επίδραση του COVID-19 είναι οι καθυστερήσεις που συνεπάγονται τα μέτρα που λαμβάνονται για τη λειτουργία των δημόσιων υπηρεσιών και των δικαστηρίων και η συνεπαγόμενη λόγω αυτών των μέτρων, καθυστέρηση στην εκδίκαση ή στην έκδοση αποφάσεων.

moneyreview.gr

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News