Business & Finance Παρασκευή 26/03/2021, 11:17
ΑΜΚ

Τρ. Πειραιώς: Σχέδιο για προνομιακή κατανομή στους παλαιούς μετόχους

φωτ. Intimenews

Τη δυνατότητα παροχής πλεονεκτήματος στους παλαιούς μετόχους εξετάζει η διοίκηση της Τράπεζα Πειραιώς, επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες περί προνομιακής κατανομής εν όψει της δρομολογούμενης Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου (ΑΜΚ).

Το βασικό σχέδιο της τράπεζας, ειδικότερα, προβλέπει ότι η αύξηση του κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί με καταβολή μετρητών με αποκλεισμό των δικαιωμάτων προτίμησης των υφιστάμενων μετοχών.

Όμως, για τους παλαιούς μετόχους, πολλοί εκ των οποίων είναι Έλληνες μικρο-μέτοχοι, σχεδιάζεται να προβλεφθεί η προνομιακή κατανομή μετοχών, εφόσον θελήσουν να συμμετάσχουν στην ΑΜΚ. 

Πρόκειται για ένα φλέγον ζήτημα, καθώς τα σενάρια περί αποκλεισμού των Ελλήνων μετόχων από την επερχόμενη διαδικασία, είχαν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, οδηγώντας τη μετοχή σε αλλεπάλληλα sell off (σ.σ. σωρευτικές απώλειες πέριξ του 60%) κατά τη διάρκεια των προηγούμενων ημερών.

Σε κάθε περίπτωση, βέβαια, όλα τα παραπάνω αποτελούν σχέδια και όχι αποφάσεις. 

Αναλυτικά το σχέδιο της Τρ. Πειραιώς για την ΑΜΚ

Δομή:

Αύξηση κεφαλαίου με καταβολή μετρητών με αποκλεισμό των δικαιωμάτων προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της Εταιρείας. Για τους υφιστάμενους μετόχους που θα επιθυμούν να συμμετάσχουν στην αύξηση κεφαλαίου, σχεδιάζεται να προβλεφθεί προνομιακή κατανομή όπως περιγράφεται στη συνέχεια.

Η αύξηση προβλέπεται ότι θα πραγματοποιηθεί με δύο παράλληλες διαδικασίες:

(α) Μία διαδικασία με ιδιωτική τοποθέτηση προς ειδικούς και λοιπούς θεσμικούς επενδυτές στο εξωτερικό μέσω βιβλίου προσφορών (η «Διεθνής Προσφορά»), η οποία  δεν θα συνιστά δημόσια προσφορά και

(β) Μία διαδικασία με δημόσια προσφορά στην Ελλάδα (η «Ελληνική Προσφορά»)

Οι δύο αυτές προσφορές θα αποκαλούνται από κοινού «η Συνδυασμένη Προσφορά».

Η Συνδυασμένη Προσφορά θα διενεργηθεί ταυτόχρονα και στα δύο σκέλη της (Ελληνική Προσφορά και Διεθνής Προσφορά).

Τιμή διάθεσης

Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών της αύξησης θα προκύψει από το βιβλίο προσφορών της Διεθνούς Προσφοράς και θα είναι κοινή για όλους τους επενδυτές που θα συμμετάσχουν είτε στη Διεθνή Προσφορά είτε στην Ελληνική Προσφορά.

Η τιμή διάθεσης αναμένεται να κυμανθεί εντός δεσμευτικού εύρους ελάχιστης και μέγιστης τιμής  (min-max), το οποίο θα ανακοινωθεί πριν από την έναρξη της Συνδυασμένης Προσφοράς.

Οι συμμετέχοντες στην Ελληνική Προσφορά αναμένεται ότι θα εγγράφονται στο ανώτατο όριο του εύρους, αλλά το οριστικό ποσό εγγραφής τους θα υπολογίζεται με την τελική τιμή διάθεσης που θα προκύψει κατά τα ανωτέρω.

Κατανομή του συνολικού ορίου αύξησης μεταξύ των δύο προσφορών

Αναμένεται να υπάρξει κατ’ αρχήν επιμερισμός κατανομής νέων μετοχών για ικανοποίηση της ζήτησης μεταξύ της Διεθνούς Προσφοράς και της Ελληνικής Προσφοράς, διατηρώντας την ευχέρεια, εφόσον η ζήτηση σε κάποια εκ των δύο προσφορών δεν είναι επαρκής, να μεταφέρονται αδιάθετες μετοχές στην άλλη προσφορά, για ικανοποίηση της τυχόν υπερβάλλουσας ζήτησης.

Κατά την ημερομηνία της παρούσας ανακοίνωσης, ο σχετικός επιμερισμός του ως άνω ορίου κατανομής μεταξύ των δύο προφορών βρίσκεται υπό εξέταση.

Προνομιακή Κατανομή σε υφιστάμενους μετόχους

Η κατανομή των νέων μετοχών θα γίνει σύμφωνα με τα κριτήρια κατανομής που θα καθορίσει το αρμόδιο όργανο της Εταιρείας που θα αποφασίσει την αύξηση κεφαλαίου.

Η διοίκηση της Εταιρείας προτίθεται να προτείνει στα αρμόδια εταιρικά όργανα την υιοθέτηση συστήματος προνομιακής κατανομής νέων μετοχών, μέσω του οποίου οι υφιστάμενοι μέτοχοι που θα εγγράφονται στην αύξηση μέσω της Ελληνικής Προσφοράς θα έχουν προτιμησιακή μεταχείριση. Η σχετική δυνατότητα εξετάζεται από νομικής και τεχνικής πλευράς και αναμένεται να κινηθεί πάνω στις εξής γενικές γραμμές:

Δικαίωμα προνομιακής κατανομής θα έχουν οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στο μετοχολόγιο της Εταιρείας κατά την ημερομηνία που θα ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο (ενδεικτικά: την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα πριν την έναρξη της Ελληνικής Προσφοράς).

Η προνομιακή κατανομή θα εκτείνεται τόσο στους ιδιώτες, μη ειδικούς επενδυτές όσο και στους ειδικούς επενδυτές (υφιστάμενους μετόχους) που θα συμμετάσχουν στην Ελληνική Προσφορά και αναμένεται να καλύπτει την αναλογία συμμετοχής του καθενός στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας. Η ακριβής μεθοδολογία υπολογισμού τελεί υπό τεχνική επεξεργασία.

Εάν η εγγραφή υφιστάμενου μετόχου υπερβαίνει την αναλογία συμμετοχής του στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά τα ανωτέρω (υπερεγγραφή), τότε θα ικανοποιείται κατά προτεραιότητα μόνο το τμήμα που αντιστοιχεί στην pro rata συμμετοχή του. Μετά την ολοκλήρωση της προνομιακής κατανομής, το μέρος της υπερεγγραφής που δεν ικανοποιήθηκε θα αθροίζεται μαζί με όλες τις λοιπές εγγραφές (παλαιοί και νέοι εγγραφόμενοι μέτοχοι) και θα ικανοποιούνται αναλογικά, εφ’ όσον υπάρχουν ακόμη μετοχές προς διάθεση.

Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα

Έκτακτη Γενική Συνέλευση – 7 Απριλίου 2021

Απόφαση ΔΣ για διενέργεια αύξησης κεφαλαίου και καθορισμός των όρων αυτής – περί τα μέσα Απριλίου 2021

Έναρξη Συνδυασμένης Προσφοράς – 3ο δεκαήμερο Απριλίου 2021

Απόφαση για κατανομή και ολοκλήρωση αύξησης – πρώτο 10ήμερο Μαΐου 2021                                                                                 

Επισημαίνεται ότι τα παραπάνω αποτελούν τρέχοντες σχεδιασμούς και όχι αποφάσεις, οι οποίες εάν και όποτε ληφθούν από τα αρμόδια εταιρικά όργανα θα γνωστοποιηθούν από την Εταιρεία όπως προβλέπει ο νόμος. Εφιστάται, συνεπώς, η προσοχή των επενδυτών στο γεγονός ότι όλα τα σημεία του πλαισίου που παρατίθεται παραπάνω είναι ενδεικτικά και όχι οριστικά και υπόκεινται σε μεταβολές ή και κατάργηση αναλόγως των αποφάσεων των αρμόδιων εταιρικών οργάνων, των υποδείξεων των εποπτικών αρχών, των αποφάσεων του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και της εκάστοτε  μακροοικονομικής συγκυρίας στις αγορές κεφαλαίου» διευκρινίζει η εταιρεία.

moneyreview.gr

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News