Business & Finance Τετάρτη 17/04/2024, 10:24
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΑΔΜΗΕ: Στα 116,6 εκατ. ευρώ τα κέρδη του 2023 – Αύξηση 100,3%

ΑΔΜΗΕ: Στα 116,6 εκατ. ευρώ τα κέρδη του 2023 – Αύξηση 100,3%

Ενοποιημένα έσοδα 392 εκατ. ευρώ εμφάνισε, σε επίπεδο Ομίλου, ο ΑΔΜΗΕ το 2023, καταγράφοντας αύξηση  33%, έναντι 295 εκατ. ευρώ το 2022. Για την ΑΔΜΗΕ Α.Ε., τα έσοδα διαμορφώθηκαν σε 385 εκατ. ευρώ το 2023 σημειώνοντας αύξηση  31,8%, έναντι 292 εκατ. ευρώ το 2022.

Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 116,6 εκατ. ευρώ έναντι 58,2 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 100,3% με το καθαρό  περιθώριο κέρδους να διαμορφώνεται σε 29,7% το 2023, έναντι 19,7% το 2022 για τον Όμιλο και 30,6% το 2023, έναντι  20,2% το 2022 για την ΑΔΜΗΕ Α.Ε..

 Τα λειτουργικά έξοδα αυξήθηκαν για τον Όμιλο κατά 10,6% σε 227 εκατ. ευρώ περίπου το 2023 έναντι 205 εκατ. ευρώ την  προηγούμενη χρήση, ενώ για την ΑΔΜΗΕ Α.Ε. αυξήθηκαν κατά 8,3% σε 220 εκατ. ευρώ περίπου το 2023 από 203 εκατ. ευρώ το 2022.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) για τον Όμιλο ανήλθαν στα 277,5 εκατ. ευρώ  σημειώνοντας αύξηση κατά 42,9% σε ετήσια βάση έναντι 194,1 εκατ. ευρώ το 2022, ενώ για την ΑΔΜΗΕ Α.Ε. η αύξηση ήταν  κατά 43,1%, με το περιθώριο EBITDA να ανέρχεται σε 70,8% το 2023 έναντι 65,9% το 2022 για τον Όμιλο και 72% το 2023  έναντι 66,3% το 2022 για την ΑΔΜΗΕ Α.Ε..

Το συγκρίσιμο EBITDA του Ομίλου διαμορφώθηκε στα 278,1 εκατ. ευρώ, έναντι 189,6 εκατ. ευρώ το 2022, χωρίς να  συμπεριλαμβάνει τα ακόλουθα μη επαναλαμβανόμενα κονδύλια:

• Για το 2023 πρόβλεψη για έκπτωση μειωμένου ρεύματος που δόθηκε σε εργαζόμενους και συνταξιούχους της ΑΔΜΗΕ Α.Ε.  ύψους 28 χιλ. ευρώ, προβλέψεις για αμοιβές προσωπικού ύψους 625 χιλ. ευρώ, πρόβλεψη για κινδύνους και έξοδα ύψους  1,996 χιλ. ευρώ καθώς και κέρδη από αναπροσαρμογή παγίων περιουσιακών στοιχείων ύψους 2,018 χιλ. ευρώ.

• Για το 2022 πρόβλεψη για έκπτωση μειωμένου ρεύματος που δόθηκε σε εργαζόμενους και συνταξιούχους της ΑΔΜΗΕ Α.Ε.  ύψους 36 χιλ. ευρώ, πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού ύψους 2.576 χιλ. ευρώ και απελευθέρωση πρόβλεψης για  κινδύνους και έξοδα ύψους 7.090 χιλ. ευρώ.

Το ενοποιημένο EBIT ανήλθε σε 164,7 εκατ. ευρώ, έναντι 89,2 εκατ. ευρώ το 2022 αυξημένο κατά 84,7%, με τις αποσβέσεις  να αυξάνονται κατά 7,4% στα 112,7 εκατ. ευρώ, γεγονός που οφείλεται στην κεφαλαιοποίηση έργων.

Το ενοποιημένο συγκρίσιμο EBIT διαμορφώθηκε στα 165,3 εκατ. ευρώ έναντι 84,7 εκατ. ευρώ το 2022, μη  συμπεριλαμβάνοντας τα ανωτέρω έκτακτα – μη επαναλαμβανόμενα κονδύλια.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 151,9 εκατ. ευρώ έναντι 76,8 εκατ. ευρώ το 2022 με τα χρηματοοικονομικά  έξοδα να αυξάνονται σε 20,1 εκατ. ευρώ έναντι 15,8 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της αύξησης των κυμαινόμενων επιτοκίων  Euribor.

Βασικοί δείκτες απόδοσης Ομίλου

Η Απόδοση Ιδίων κεφαλαίων (Return on Equity) διαμορφώθηκε στο 7,7% το 2023, έναντι 4,1% το 2022.

Ο Δείκτης απόδοσης απασχολούμενου κεφαλαίου (ROCE) αυξήθηκε σε 6,1% το 2023, έναντι 3,7% το 2022.

Ο Δείκτης Καθαρός Δανεισμός /EBITDA περιορίστηκε σε 3,4 το 2023 έναντι 4,0 το 2022.

Ο Δείκτης Δανεισμός/Ιδίων Κεφαλαίων διαμορφώθηκε σε 0,62 έναντι 0,54 το 2022.

Ο Δείκτης κάλυψης καθαρών τόκων ανήλθε σε 8,18x έναντι 5,63x το προηγούμενο έτος.

Μέρισμα

Το ΔΣ της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. , κατ’ εφαρμογή της Συμφωνίας Μετόχων (shareholder agreement), ενέκρινε τις Οικονομικές  Καταστάσεις για τη χρήση 2023 στις 5 Απριλίου 2024 και πρότεινε στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη διανομή  μερίσματος ύψους 58,96 εκατ. ευρώ περίπου επί των καθαρών κερδών της χρήσης.

Δήλωση του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε κ. Ιωάννη Καράμπελα, για τα οικονομικά  αποτελέσματα του έτους 2023: “Το 2023 ήταν μια σημαντική χρονιά, η οποία χαρακτηρίστηκε από τη σταθερή εκτέλεση της επιχειρησιακής μας  στρατηγικής.  Παράλληλα, ο Όμιλος ΑΔΜΗΕ σημείωσε σημαντική πρόοδο στην υλοποίηση των μεγάλων σχεδίων και πέτυχε ισχυρή  αύξηση των εσόδων και της κερδοφορίας του. Ως αποτέλεσμα, καταφέραμε να αυξήσουμε την απόδοση της μετοχής μας  και τα προτεινόμενα μερίσματα ανά μετοχή, πραγματοποιώντας μια από τις βασικές μας επιδιώξεις, να ανταποδώσουμε  στο έπακρο την εμπιστοσύνη που μας δείχνει η επενδυτική κοινότητα. Θέλω να ευχαριστήσω την αφοσιωμένη ομάδα μας για την υλοποίηση του επιχειρησιακού μας σχεδίου και την υποστήριξη  του πολυδιάστατου οράματός μας. Αναμένουμε να συνεχίσουμε να παρέχουμε ανάπτυξη για τους μετόχους μας και να υποστηρίζουμε ταυτόχρονα τον ΑΔΜΗΕ  στην εκτέλεση του φιλόδοξου σχεδίου ανάπτυξης του Συστήματος , διατηρώντας την εστίασή μας στην οικοδόμηση μιας  βιώσιμης οικονομίας χωρίς αποκλεισμούς.”

Δήλωση της Προέδρου της ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε., κας Χριστίνα Γιοβάνη, για τα οικονομικά αποτελέσματα του  έτους 2023: “Το 2023 ήταν μια χρονιά ισχυρών οικονομικών επιδόσεων, επιφέροντας απτά οφέλη για την ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών.  Αναλαμβάνοντας καθήκοντα στο τέλος αυτής της περιόδου και με προσήλωση στην νέα χρονιά, αισθάνομαι τιμή που  συμμετέχω ως Πρόεδρος αυτή την συναρπαστική στιγμή για την Εταιρεία.  Πρωταρχικό μέλημα μας είναι η εντατικοποίηση δράσεων που προάγουν την αναβάθμιση του πλαισίου εταιρικής  διακυβέρνησης, συμβάλλοντας στην βιώσιμη ανάπτυξη και την οικονομική ανθεκτικότητα.  Στο σημερινό μεταβαλλόμενο περιβάλλον, δέσμευση μας αποτελεί η υιοθέτηση μιας στρατηγικής που δημιουργεί  προστιθέμενη αξία, περιφρουρεί την αποτελεσματικότητα πλαισίων και πολιτικών, προάγοντας μία εταιρική κουλτούρα  που μας κινητοποιεί και ενδυναμώνει, ώστε να αντιμετωπίζουμε επιτυχώς τις μελλοντικές προκλήσεις”.

Δήλωση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της ΑΔΜΗΕ Α.Ε κ. Μανούσου Μανουσάκη, για τα οικονομικά αποτελέσματα του έτους 2023: “Είμαι ικανοποιημένος από την ισχυρή ανάπτυξη και τις επιδόσεις ρεκόρ του Ομίλου ΑΔΜΗΕ, καθώς συνεχίζουμε να επεκτείνουμε και να αναβαθμίζουμε τις υποδομές του ηλεκτρικού συστήματος. Το 2023 σημειώσαμε σημαντική πρόοδο στο επενδυτικό μας πρόγραμμα, που έχει ως στόχο τη στήριξη της ενεργειακής μετάβασης της Ελλάδας. Τα μεγάλης σημασίας έργα μας προχωρούν εντατικά. Η διασύνδεση Κρήτης-Αττικής αναμένεται να τεθεί σε εμπορική λειτουργία έως το 2025, η κατασκευή της διασύνδεσης των ΝΔ Κυκλάδων βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ ξεκίνησε ο διαγωνισμός και για τις διασυνδέσεις στα Δωδεκάνησα και το ΒΑ Αιγαίο. Δεσμευόμαστε να παρέχουμε σταθερή και αδιάλειπτη ηλεκτροδότηση σε κάθε γωνιά της χώρας ενώ επενδύουμε και σε στρατηγικές διεθνείς διασυνδέσεις με τη Γερμανία, την Ιταλία, τα Βαλκάνια, τη βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή. Τα έργα αυτά θα συμβάλουν στη μετατροπή της Ελλάδας σε καθαρό εξαγωγέα ‘πράσινης’ ηλεκτρικής ενέργειας, επιταχύνοντας παράλληλα την απανθρακοποίηση του ενεργειακού μείγματος της Ευρώπης. Σχεδιάζοντας και υλοποιώντας στρατηγικά έργα διασυνδέσεων και λειτουργώντας αποτελεσματικά και με ασφάλεια ένα σύστημα όπου οι ανανεώσιμες πηγές αντιπροσωπεύουν πάνω από το 50% του ενεργειακού μείγματος, μειώνουμε τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος για τους καταναλωτές και συμβάλλουμε στη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη της χώρας”.

 

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News