Λιανικό Εμπόριο

Πέρασαν τρία μνημόνια αλλά το παραγωγικό μοντέλο της χώρας δεν άλλαξε
BUSINESS & FINANCE

Οικονομία βασισμένη στο εμπόριο και στις υπηρεσίες εξακολουθεί να είναι η ελληνική, με τη μεταποίηση να έχει πιο περιορισμένο ρόλο, παρά το γεγονός ότι θα μπορούσε να προσφέρει μεγαλύτερη ακαθάριστη προστιθέμενη αξία, πιο σταθερές θέσεις εργασίας και να ενισχύει και την εξωστρέφεια.