Business & Finance Δευτέρα 8/11/2021, 11:59
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Folli – Follie: Η ανακοίνωση της απόφασης για την εξυγίανση 

Folli – Follie: Η ανακοίνωση της απόφασης για την εξυγίανση 

Ανακοίνωση με την οποία γνωστοποιεί στο κοινό την απόφαση των μετόχων της περασμένης Πέμπτης για εξυγίανση της Folli – Follie, εξέδωσε η εισηγμένη, όπως είχε δημοσιεύσει το ΜR

Το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης αναφέρει: 

«Ανακοινώνεται από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία “FOLLI-FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” και τον διακριτικό τίτλο “FF GROUP” (εφεξής η “Εταιρεία”) ότι την 4η Νοεμβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη, και ώρα 12.00 μ.μ., πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας στα γραφεία της Εταιρείας στον Άγιο Στέφανο Αττικής, επί του 23ου χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας, σύμφωνα με την από 5.10.2021 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία υπεβλήθη στις ακόλουθες διατυπώσεις δημοσιότητας και, συγκεκριμένα, υποβλήθηκε ηλεκτρονικά στο ΓΕΜΗ εμπροθέσμως, με ληφθέντα αριθμό πρωτοκόλλου αιτήσεως 2460396/11.10.2021 και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.ffgroup.com) την 11η Οκτωβρίου 2021.

Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν συνολικά 53.096.515 μετοχές με δικαίωμα ψήφου επί συνόλου 66.329.127 μετοχών με δικαίωμα ψήφου και, συνεπώς, η επιτευχθείσα απαρτία ανήλθε σε ποσοστό 80,05%. 

Αντίστοιχα, οι έγκυρες ψήφοι που κατατέθηκαν για το μόνο θέμα ανήλθαν σε 53.096.515, αντιστοιχούσες σε 80,05% των μετοχών με δικαίωμα ψήφου.

Κατόπιν της διεξαχθείσας ειδικής ψηφοφορίας η Έκτακτη Γενική Συνέλευση ενέκρινε παμψηφεί την από 31.12.2020 Συμφωνία Εξυγίανσης – Μεταβίβασης Επιχείρησης της Εταιρείας, όπως αυτή τροποποιήθηκε κατόπιν των υποδείξεων της υπ’ αριθμ. 186/2021 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, βάσει των άρθρων 99 επ. και 106δ του Πτωχευτικού Κώδικα (Ν. 3588/2007), όπως τροποποιηθείς ίσχυε κατά τον χρόνο υπογραφής της Συμφωνίας Εξυγίανσης, ενέκρινε τους ειδικότερους όρους και συμφωνίες αυτής και παρείχε εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την υπογραφή όλων των συμβάσεων και την διενέργεια όλων εν γένει των πράξεων και ενεργειών σε εκτέλεση της από 31.12.2020 Συμφωνίας Εξυγίανσης, όπως αυτή τροποποιήθηκε κατόπιν των υποδείξεων της υπ’ αριθμ. 186/2021 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

Συγκεκριμένα, το μοναδικό θέμα της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης υπερψηφίστηκε από μετόχους εκπροσωπούντες 53.096.515 μετοχές, ήτοι ποσοστό 100% των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν».

Το σχέδιο αναδιάρθρωσης

Σύμφωνα με όσα προβλέπει το επιχειρηματικό σχέδιο για το διάστημα 2020-2029, θα πραγματοποιηθεί η μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων σε δύο νέες εταιρείες (OpsCo, AssetsCo) με έδρα το Λουξεμβούργο και η έκδοση νέων ομολογιών, που αποτελεί τον τρίτο άξονα. Η Folli Follie, δηλαδή, θα μετατραπεί σε εταιρεία συμμετοχών, καθώς διαθέτει ποσοστό 10% στην OpsCo η οποία ως ενεργητικό θα αποκτήσει τις συμβάσεις διανομής σχετικά με τις δραστηριότητες κοσμημάτων, μόδας, καλλυντικών και πολυκαταστημάτων του σημερινού ομίλου. Στην AssetsCo και στη θυγατρική της European AssetsCo θα μεταβιβαστούν κτίρια, οικόπεδα και συμμετοχές σε εταιρείες (π.χ. μαρίνα Μυτιλήνης Α.Ε.). 

Οι δύο αυτές εταιρείες, η OpsCo και η AssetsCo υπόκεινται στο δίκαιο του Λουξεμβούργου, κατ’ απαίτησιν των ομολογιούχων, με στόχο η αναδιάρθρωση της Folli Follie να προχωρήσει γρηγορότερα. Οι ομολογιούχοι δανειστές (συμβαλλόμενοι πιστωτές), που εκπροσωπούν το 96,29% του συνόλου των υποχρεώσεων, θα λάβουν μετοχές και ομολογίες της νέας Folli Follie ύψους 60 εκατ. ευρώ.Οσον αφορά τους ανέγγυους πιστωτές (σημ.: αριθμός εταιρειών σε Ελλάδα και εξωτερικό) προβλέπεται να λάβουν ομολογίες συνολικού ποσού 1,6 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχούν στο 20% των απαιτήσεών τους, ενώ το υπόλοιπο 80% θα διαγραφεί. 

Εν γένει, η Folli Follie προβλέπεται ότι θα αποδώσει το 32% των συνολικών χρεών της και υπολογίζεται ότι ποσό της τάξεως των 349 εκατ. ευρώ (68% των υποχρεώσεων) θα διαγραφεί. Λόγω, εξάλλου, του μεγάλου «κουρέματος», οι ομολογιούχοι θα αποκτήσουν την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου στη Folli Follie και στις νέες εταιρείες που θα δημιουργηθούν. Στον αντίποδα, οφειλές ύψους 15,8 εκατ. ευρώ προς Δημόσιο, ασφαλιστικούς οργανισμούς και εργαζομένους (ενέγγυοι πιστωτές) εξοφλούνται πλήρως.

Αξιοποίηση ακινήτων 

Σύμφωνα με τις παραδοχές που υιοθετεί το επιχειρηματικό σχέδιο, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της νέας Folli Follie τοποθετείται για τη φετινή χρονιά στα 84 εκατ. ευρώ (από 204 εκατ. το 2019) και σταθεροποιείται από 235 έως 242 εκατ. ευρώ το διάστημα 2022-2029. Οι εκτιμώμενες ζημίες για το 2021 τοποθετούνται σε 20 εκατ. ευρώ, προβλέπονται κέρδη μετά φόρων ύψους 115 εκατ. ευρώ για κάθε χρόνο έως το 2029 και κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (Ebitda), ύψους -10,4 εκατ. ευρώ, φέτος. Με στόχο την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών, η εταιρεία θα δικαιούται, για οκτώ χρόνια με αφετηρία την επικύρωση της συμφωνίας εξυγίανσης, ετήσια αμοιβή, ύψους 235 χιλ. ευρώ, που θα προέρχεται από τα έσοδα της OpsCo. 

Το σχέδιο αναδιάρθρωσης προβλέπει τη μετεγκατάσταση καταστημάτων και την επαναδιαπραγμάτευση των ενοικίων, ενώ σταδιακά, έως το 2023, καταστήματα με το εμπορικό σήμα Nike (17 στην Ελλάδα, 1 στην Κύπρο, 12 στη Βουλγαρία και 10 στη Ρουμανία) θα αντικατασταθούν με νέα που θα πωλούν μία (monobrand) ή πολλαπλές επωνυμίες. Προβλέπεται και η δημιουργία 14 καταστημάτων έως το 2023 με το σήμα Collective, ενώ στον τομέα των καλλυντικών σχεδιάζεται, μεταξύ άλλων, η εγκατάσταση νέων σημείων πώλησης σε περιοχές με αυξημένη εμπορική και τουριστική κίνηση. Οι κινήσεις αναδιάρθρωσης που αφορούν την ακίνητη περιουσία προβλέπουν και την ενοικίαση τμήματος του κτιρίου γραφείων στον Αγιο Στέφανο, όπου σήμερα βρίσκεται η έδρα της Folli Follie. 

Η ίδρυση νέων καταστημάτων και ο εμπορικός επαναπροσδιορισμός (rebranding) παλαιών καταστημάτων έως τα τέλη του 2023 υπολογίζεται ότι θα απορροφήσει κεφαλαιουχικές δαπάνες ύψους 12,5 εκατ. ευρώ. 

moneyreview.gr

Διαβάστε επίσης: 

Folli – Follie: Τη συμφωνία εξυγίανσης ενέκριναν οι μέτοχοι

Folli Follie: Ανοίγει ο δρόμος για το σχέδιο εξυγίανσης – Ορίστηκε ειδική εντελοδόχος

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News