BUSINESS & FINANCE

«Μαύρη λίστα» στο ΓΕΜΗ για στελέχη που έχουν παρανομήσει

«Μαύρη λίστα» στο ΓΕΜΗ για στελέχη που έχουν παρανομήσει

Ειδικό μητρώο αποκλεισμένων διευθυντών, δηλαδή προσώπων που δεν επιτρέπεται να ασκούν διοίκηση και διαχείριση σε νομικά πρόσωπα υπόχρεα εγγραφής στο ΓΕΜΗ ή να διορίζονται ως πληρεξούσιοι σε υποκαταστήματα δημιουργείται στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ).  

Όπου η έννοια της διοίκησης και της διαχείρισης των εταιρικών υποθέσεων ταυτίζεται με την ιδιότητα του εταίρου, ο αποκλεισμός επεκτείνεται και στην εταιρική ιδιότητα. Το παραπάνω προβλέπει μεταξύ άλλων το νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης για την περαιτέρω απλοποίηση και τον εκσυγχρονισμό του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ) το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Η διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης προβλέπεται να διαρκέσει μέχρι τις 5 Φεβρουαρίου. 

Συγκεκριμένα κρίνονται ακατάλληλα και τίθενται στο Μητρώο ακατάλληλων Διευθυντών τα πρόσωπα που: 

– στερούνται ή έχουν περιορισμένη δικαιοπρακτική ικανότητα, 

– έχουν τιμωρηθεί στο παρελθόν με τις ποινικές διατάξεις των άρθρων 176 έως και 181 του ν. 4548/2018, 

– έχουν καταδικαστεί τελεσίδικα για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, πλαστογραφία, ψευδή βεβαίωση, νόθευση, διακεκριμένη κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη ή απάτη με υπολογιστή ή απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις, λαθρεμπορία, διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον Φ.Π.Α., και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις για την ποινική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ν. 4689/2020 (Α΄ 103), 

– έχουν συμμετοχή σε τρομοκρατικές οργανώσεις, τρομοκρατικά εγκλήματα, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και παιδική εργασία, 

– έχουν καταχωρισθεί ως ακατάλληλα σε άλλα κράτη μέλη. Το Γ.Ε.ΜΗ. επικοινωνεί ηλεκτρονικά μέσω του BRIS (Business Registers Interconnection System) και λαμβάνει πληροφορίες για τον σκοπό αυτό. 

Τα υπόλοιπα βασικά στοιχεία – αλλαγές του νέου νομοσχεδίου είναι τα ακόλουθα:

–          Οι επιχειρήσεις θα μπορούν να απευθύνονται για τη σύστασή τους στην Υπηρεσία Μίας Στάσης (ΥΜΣ) οποιουδήποτε επιμελητηρίου, ανεξαρτήτως της έδρας της επιχείρησης.

–          Μέσω της ΥΜΣ μπορεί να γίνεται η σύσταση των εξής νομικών μορφών εταιρειών: ανώνυμων εταιρειών (ΑΕ), εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (ΙΚΕ), ομόρρυθμων εταιρειών (ΟΕ), ετερόρρυθμων εταιρειών (ΕΕ), αστικών συνεταιρισμών (αλληλασφαλιστικός, πιστωτικός, οικοδομικός και ενεργειακή κοινότητα), κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων (Κοιν.ΣΕΠ), συνεταιρισμών εργαζομένων του νόμου 4430/2016, κοινωνικών συνεταιρισμών περιορισμένης ευθύνης (Κοιν.Σ.Π.Ε.), αστικών εταιρειών, ευρωπαϊκών ομίλων οικονομικού σκοπού, ευρωπαϊκών εταιρειών και ευρωπαϊκών συνεταιριστικών εταιρειών με έδρα στην Ελλάδα και των κοινοπραξιών του άρθρου 293 του νόμου 4072/2012. 

–          Δεν επιτρέπεται η σύσταση μέσω ΥΜΣ των εξής εταιρειών: α) της νέας εταιρεία που έχει προκύψει από διάσπαση ή συγχώνευση υφιστάμενων εταιρειών και β) των εταιρειών για τις οποίες ο νόμος απαιτεί την έγκριση της σύστασης από αρμόδια διοικητική αρχή.  

–          ΥΜΣ λειτουργούν στα επιμελητήρια, στο υπουργείο Ανάπτυξης, στο υπουργείο Εργασίας, ενώ ως ΥΜΣ λειτουργούν και πιστοποιημένοι για αυτή την υπηρεσία συμβολαιογράφοι. Υποχρεωτικά στην ΥΜΣ του υπουργείου Ανάπτυξης γίνεται η σύσταση των εταιρειών δημοσίου συμφέροντος, των εταιρειών που προβλέπεται ρητά από διάταξη νόμου καθώς και των εταιρειών που λαμβάνουν άδεια από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Για τη σύσταση των Κοι.ΣΕΠ, των Κοιν.Σ.Π.Ε. και των συνεταιρισμών εργαζομένων χρησιμοποιούνται οι ΥΜΣ του υπουργείου Εργασίας. Μέσω των ΥΜΣ των πιστοποιημένων συμβολαιογράφων γίνεται η σύσταση των εταιρειών που απαιτείται συμβολαιογραφικό έγγραφο. 

–          Για τη σύσταση μίας εταιρείας οι ιδρυτές ή το νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο υποβάλλουν ηλεκτρονικά ή με έγχαρτο τρόπο τα εξής: α) αίτηση εξουσιοδότησης προς την Υ.Μ.Σ. για τη διενέργεια των απαραίτητων ενεργειών για τη σύσταση της εταιρείας και τα απαραίτητα για τον σκοπό αυτό στοιχεία και έγγραφα, β) την εταιρική σύμβαση ή το καταστατικό της εταιρείας, γ) καταβάλλουν το τέλος ενιαίου Κόστους Σύστασης και, όπου προβλέπεται, το τέλος υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού. 

–          Τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα που πρόκειται να συμμετάσχουν στη σύσταση εταιρείας με οποιαδήποτε ιδιότητα, μπορούν να αιτηθούν την έκδοση ελληνικού ΑΦΜ στις ΥΜΣ. 

–          Η ΥΜΣ αυθημερόν ή την επόμενη εργάσιμη ημέρα ελέγχει τα έγγραφα και κάνει και προέλεγχο της επωνυμίας. Σε περίπτωση που υπάρχουν ελλείψεις ή πρέπει να γίνουν διορθώσεις οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να προσκομίσουν  τα σχετικά στοιχεία εντός 5 ημερών. Εάν δεν το πράξουν αυτό στην προβλεπόμενη προθεσμία, τότε η αίτηση για σύσταση της εταιρείας απορρίπτεται. 

–          Όταν η αίτηση εγκρίνεται χορηγούνται αυτομάτως στην εταιρεία τα εξής: Μοναδικό Ευρωπαϊκό Ταυτοποιητή (EUID), αριθμό Γ.Ε.ΜΗ., Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (Κ.Α.Κ.) της σύστασης και ζεύγος κωδικού χρήστη και κωδικού πρόσβασης για την πρόσβαση της εταιρείας στο πληροφοριακό σύστημα του Γ.Ε.ΜΗ. Επίσης, δημιουργεί ηλεκτρονικό φάκελο και ηλεκτρονική μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.,  αποδίδει Α.Φ.Μ. στην εταιρεία και την εγγράφει στο φορολογικό μητρώο, δ) χορηγεί προσωρινό κλειδάριθμο TAXIS στην εταιρεία. Με τη χρήση του προσωρινού κλειδαρίθμου η εταιρεία, με δικές της ενέργειες, λαμβάνει τον οριστικό κλειδάριθμο, μέσω εφαρμογής ΤAXIS. Ακόμη εγγράφει την εταιρεία στο μητρώο εργοδοτών που τηρείται στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης και αποδίδει Αριθμό Μητρώου Εργοδότη (Α.Μ.Ε.), όπου απαιτείται, εκδίδει ψηφιακά υπογεγραμμένο αντίγραφο της ανακοίνωσης σύστασης της εταιρείας, αναπόσπαστο τμήμα της οποίας αποτελεί και η εταιρική σύμβαση ή το καταστατικό της εταιρείας, εγγράφει την εταιρεία στο μητρώο του αρμόδιου επιμελητηρίου, χορηγεί απόδειξη καταβολής του τέλους Ενιαίου Κόστους Σύστασης εταιρείας και του τέλους υπέρ Επιτροπής Ανταγωνισμού. Μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω ενεργειών η εταιρεία συστήνεται και λειτουργεί νόμιμα.

–          Σε αυτούς που εξαιρούνται από την υποχρέωση εγγραφής στο ΓΕΜΗ προστίθενται τα γραφεία αλλοδαπών εταιρειών που εγκαθίστανται στην Ελλάδα βάσει του αναγκαστικού νόμου 89/1967. Βάσει της τελευταίας τροποποίησης που έγινε το 2021 πρόκειται για εταιρείες λειτουργίας τηλεφωνικών κέντρων και άλλες. Συγκεκριμένα πρόκειται για αλλοδαπές που εγκαθίστανται στην Ελλάδα με σκοπό να παρέχουν σε συνδεδεμένες με αυτές επιχειρήσεις υπηρεσίες: συμβουλευτικού χαρακτήρα, κεντρικής λογιστικής υποστήριξης, ελέγχου ποιότητας παραγωγής, προϊόντων διαδικασιών και υπηρεσιών, κατάρτισης μελετών, σχεδίων και συμβάσεων,  διαφήμισης και μάρκετινγκ, επεξεργασίας στοιχείων,  λήψης και παροχής πληροφοριών, έρευνας και ανάπτυξης, ανάπτυξης λογισμικού, προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών και υποστήριξης συστημάτων πληροφορικής, αποθήκευσης και διαχείρισης αρχείων και πληροφοριών, διαχείρισης προμηθευτών, πελατών και εφοδιαστικής αλυσίδας μη συμπεριλαμβανομένης της εκτέλεσης μεταφορών με ίδια μέσα, διαχείρισης και εκπαίδευσης ανθρώπινου δυναμικού, και δραστηριοτήτων τηλεφωνικού κέντρου και τηλεφωνικής πληροφόρησης που βασίζεται σε ηλεκτρονικό υπολογιστή.

–          Υπόχρεοι εγγραφής στο ΓΕΜΗ πλέον, ενώ μέχρι τώρα δεν ήταν, τα φυσικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή (αγρότες κλπ.)

–          Στο πληροφοριακό σύστημα του ΓΕΜΗ τηρείται διακριτό Μητρώο μη Οικονομικής Δραστηριότητας (Μ.Μ.Ε.Ο.Δ.), στο οποίο εγγράφονται υποχρεωτικά τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν ελεύθερη επαγγελματική δραστηριότητα και δεν διενεργούν εμπορικές πράξεις. Τα ως άνω φυσικά πρόσωπα λαμβάνουν αριθμό Μ.Μ.Ε.Ο.Δ. κατά την έναρξη των εργασιών τους στη Δ.Ο.Υ., αυτόματα και με ηλεκτρονικά μέσα

 

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News