Business & Finance Σάββατο 30/10/2021, 16:42
BUSINESS & FINANCE

Βουλή: Ευνοϊκότερα μέτρα για τους οφειλέτες που έχουν πληγεί από την πανδημία

Για τη νέα ρύθμιση ως καταληκτική ημερομηνία καταβολής της δόσης Οκτωβρίου, ορίζεται η 15η Νοεμβρίου 2021

Βουλή: Ευνοϊκότερα μέτρα για τους οφειλέτες που έχουν πληγεί από την πανδημία

Μέτρα υπέρ των οφειλετών-πληγέντων από την πανδημία του κορωνοϊού, περιλαμβάνει -μεταξύ άλλων- τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών. Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο εισάγεται προς συζήτηση και ψήφιση, στην ολομέλεια της Βουλής, την ερχόμενη Τετάρτη, 3 Νοεμβρίου 2021, ενώ σε αυτό περιλαμβάνονται ρυθμίσεις που αφορούν στην Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.) και την εκτέλεση έργων εγκατάστασης υποβρυχίων καλωδίων ηλεκτρικής ενέργειας και τηλεπικοινωνιών.

Για τους οφειλέτες οι ευνοϊκότεροι όροι συνίστανται στην αύξηση του αριθμού των μηνιαίων δόσεων σε έως εβδομήντα δύο (72) από σαράντα οκτώ (48) βάσει της πάγιας ρύθμισης, στη μη επιβάρυνση με τόκο βασικών οφειλών που ρυθμίζονται σε έως και τριάντα έξι (36) μηνιαίες δόσεις, στην επιβάρυνση των οφειλών με χαμηλότερο τόκο καθώς και χαμηλότερη μηνιαία προσαύξηση λόγω καθυστέρησης καταβολής της δόσης.

Αναλυτικά οι διατάξεις έχουν ως εξής:

1.α.Η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.), ανεξάρτητα από την ύπαρξη και λειτουργία άλλων οργανικών μονάδων ή υπηρεσιών της, αναθέτει την υποστήριξη, την παροχή συμβουλών και γνωμοδοτήσεων, καθώς και την παροχή και εκτέλεση άλλων έργων σε επιστήμονες και τεχνικούς της πληροφορικής, σε ελεγκτές μέλη ή πρώην μέλη του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών του π.δ. 226/1992 και άλλους ειδικούς επιστήμονες ή επαγγελματίες που σχετίζονται με το έργο της. Η αμοιβή συμφωνείται κατά υπόθεση, ομάδα έργων ή υποθέσεων ή κατά γνωμοδότηση ή μελέτη.

β. Η διάρκεια της ανωτέρω σύμβασης δεν υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης για μία (1) φορά, για ίσο χρόνο και με την ίδια αμοιβή.

γ. Η διάρκεια της εν λόγω ρύθμισης λήγει στις 31.12.2022.

2. Καταργούνται οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 28 του ν.4002/2011 σχετικά με:

τον τρόπο καθορισμού των τακτικών και πρόσθετων αποδοχών του προσωπικού της Ε.Ε.Ε.Π. (με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών), τον φορέα επιβάρυνσης της μισθοδοσίας, των πρόσθετων επιδομάτων ή αποζημιώσεων των αποσπασμένων στην Ε.Ε.Ε.Π. (βαρύνουν την Ε.Ε.Ε.Π.), τη δυνατότητα καταβολής τυχόν πρόσθετης ειδικής αμοιβής για το προσωπικό που υπηρετεί με απόσπαση στην Ε.Ε.Ε.Π..

3. α. Προβλέπεται ο καθορισμός, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, των αποδοχών των συμβούλων του προέδρου της Ε.Ε.Π.Π., καθώς και των αποδοχών, πρόσθετων αμοιβών και ειδικών πρόσθετων αμοιβών του λοιπού αναφερόμενου προσωπικού της Αρχής. Με κ.υ.α. προβλέπεται η θέσπιση κινήτρου επίτευξης στόχων καθώς και ο καθορισμός κάθε σχετικού θέματος. Οι αποδοχές των συμβούλων του προέδρου της Ε.Ε.Ε.Π. καθορίζονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (ν.4354/2015 και ν.4622/2019).

β. Ρυθμίζονται ζητήματα αποσπάσεων στην Ε.Ε.Ε.Π.

4. Συνιστώνται, για την υποβοήθηση του έργου του προέδρου της Ε.Ε.Ε.Π., στην άσκηση των καθηκόντων του, τέσσερις (4) θέσεις συνεργατών.

-οι ανωτέρω θέσεις μπορούν να καλύπτονται με απόσπαση δημοσίων υπαλλήλων ή λειτουργών με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και μέχρι δυο (2) εξ αυτών μπορούν να καλύπτονται με πρόσληψη ιδιωτών, κατά την οριζόμενη διαδικασία. Με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη της θητείας του πρόεδρου της Ε.Ε.Ε.Π. λήγει αυτοδικαίως και αζημίως η απόσπαση ή η σύμβαση των ανωτέρω προσώπων.

5. Προστίθεται στις αρμοδιότητες της Ε.Ε.Ε.Π. η δυνατότητα σύναψης προγραμματικών συμβάσεων:

-με άλλους φορείς και Αρχές του Δημοσίου, με ν.π.δ.δ., καθώς και με ν.π.ι.δ. που τελούν υπό την εποπτεία αυτών, με σκοπό την ψυχοκοινωνική και ατομική πρόληψη και θεραπεία της προβληματικής ενασχόλησης με τα τυχερά παίγνια ή/και την αποκατάσταση των ψυχοκοινωνικών ή/και οικονομικών επιπτώσεων αυτής,

-για την εκτέλεση έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, με αντικείμενο την εκπόνηση μελετών και τη διενέργεια επιστημονικών ερευνών της εγχώριας και διεθνούς αγοράς των παιγνίων κ.λπ.

6. Τροποποιούνται οι διατάξεις για το Σώμα Ελεγκτών Παιγνίων, το οποίο λειτουργεί εντός της Ε.Ε.Ε.Π.. Συγκεκριμένα προβλέπονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

-Το Σώμα Ελεγκτών Παιγνίων στελεχώνεται από υπαλλήλους, μόνιμους ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που υπηρετούν στην Ε.Ε.Ε.Π. ή αποσπώνται σε αυτή από φορείς της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014.

Η απόσπαση διενεργείται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Οικονομικών, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Προέδρου της Αρχής, και μπορεί να παρατείνεται μέχρι τρεις (3) φορές, για τέσσερα (4) έτη κάθε φορά.

Η μετάταξη υπαλλήλων από φορείς της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014, οι οποίοι κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος της προωθούμενης διάταξης υπηρετούν στην Ε.Ε.Ε.Π. ως μέλη του Σώματος Ελεγκτών Παιγνίων, διενεργείται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Προέδρου της Ε.Ε.Ε.Π., υπό τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις και ιδίως, κατά παρέκκλιση σχετικών διατάξεων. Οι υπάλληλοι μετατάσσονται σε κενή οργανική θέση κλάδου της ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας και εφόσον δεν υφίσταται, σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση. Η προσωπική διαφορά του άρθρου 27 του ν.4354/2013 διατηρείται εφόσον καταβαλλόταν στους μετατασσόμενους υπαλλήλους.

-Η άσκηση των καθηκόντων των μελών του Σώματος Ελεγκτών Παιγνίων καθώς και του προσωπικού της Ε.Ε.Ε.Π. λαμβάνει χώρα όλο το εικοσιτετράωρο και όλες τις ημέρες της εβδομάδας, σε τακτική και υπερωριακή εργασία, σε εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, καθώς και τις νυχτερινές ώρες.

Ο αριθμός των ωρών υπερωριακής και νυχτερινής εργασίας εργασίμων ημερών, των ωρών ημερήσιας, νυχτερινής και υπερωριακής εργασίας Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών ρυθμίζονται με απόφαση του Προέδρου της Ε.Ε.Ε.Π.

Τα ανώτατα όρια υπερωριακής και νυχτερινής εργασίας εργασίμων ημερών, ημερήσιας, νυχτερινής και υπερωριακής εργασίας Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών καθορίζονται, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Προέδρου της Ε.Ε.Ε.Π., με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, πέραν των ορίων των παρ. 2 και 3 του άρθρου 20 του ν. 4354/2015.

-Παρέχεται εξουσιοδότηση για τη ρύθμιση με υ.α., θεμάτων σχετικών με τις μετακινήσεις των μελών του Σώματος Ελεγκτών Παιγνίων και του προσωπικού της Ε.Ε.Ε.Π. όπως, η χιλιομετρική αποζημίωση, οι περιπτώσεις καταβολής εξόδων διανυκτέρευσης, καθώς και το ύψος της ημερήσιας αποζημίωσης, ανάλογα με τον τύπο, το είδος και τον αριθμό των ελεγχόμενων και ανεξαρτήτως του μέσου μετακίνησης ή της χιλιομετρικής απόστασης από την έδρα του μετακινούμενου στον τόπο προορισμού, εντός των ορίων του ν. 4336/2015.

7. Καταργείται η δυνατότητα αποσπάσεων στην Ε.Ε.Ε.Π. προσωπικού προερχόμενου από Σώματα Ασφαλείας για την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων της, όπου απαιτείται διεξαγωγή αστυνομικού έργου.

8. α. Συγκροτούνται, με απόφαση του Προέδρου της Ε.Ε.Ε.Π., αμειβόμενες επιτροπές ή ομάδες εργασίας, μη μόνιμου χαρακτήρα, από δημόσιους υπαλλήλους και εμπειρογνώμονες του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, για τη διενέργεια ερευνών ή την εκπόνηση μελετών που εξυπηρετούν τους σκοπούς της Ε.Ε.Ε.Π.

β. Καθορίζεται, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, αποζημίωση για τον Πρόεδρο και τα μέλη των ανωτέρω συλλογικών οργάνων, κατά παρέκκλιση διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας. Η σχετική δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό της Ε.Ε.Ε.Π.

9. Ορίζεται, μέχρι εκατόν ογδόντα (180), ο αριθμός των ημερών μετακίνησης εκτός έδρας, για τα μέλη του Σώματος Ελεγκτών Παιγνίων της Ε.Ε.Ε.Π. για τη διενέργεια ελέγχων [Σήμερα προβλέπεται μέχρι διακόσιες σαράντα (240) ημέρες συνολικά, για τους υπαλλήλους, όμως, της Ε.Ε.Ε.Π. που μετακινούνται αποκλειστικά για τη διενέργεια ελέγχου λειτουργίας των επιχειρήσεων καζίνο].

10. Επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση, για τα φυσικά πρόσωπα επιτηδευματίες, νομικά πρόσωπα ή οντότητες, στα οποία επιβλήθηκε, για το μνημονευόμενο χρονικό διάστημα (01.03.2021-31.07.2021), το μέτρο της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19, να εντάσσουν στην ευνοϊκότερη ρύθμιση του άρθρου 289 του ν.4738/2020, οφειλές που έχουν υπαχθεί, κατά το αναφερόμενο χρονικό διάστημα, στην πάγια ρύθμιση οφειλών του ν.4152/2013, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα. [Οι προαναφερθέντες ευνοϊκότεροι όροι συνίστανται στην αύξηση του αριθμού των μηνιαίων δόσεων σε έως εβδομήντα δύο (72) από σαράντα οκτώ (48) βάσει της πάγιας ρύθμισης, στη μη επιβάρυνση με τόκο βασικών οφειλών που ρυθμίζονται σε έως και τριάντα έξι (36) μηνιαίες δόσεις, στην επιβάρυνση των οφειλών με χαμηλότερο τόκο καθώς και χαμηλότερη μηνιαία προσαύξηση λόγω καθυστέρησης καταβολής της δόσης]. Ορίζεται για την ανωτέρω ρύθμιση, ως καταληκτική ημερομηνία καταβολής της δόσης Οκτωβρίου, η 15η Νοεμβρίου 2021.

11. Προστίθεται στις περιπτώσεις για τις οποίες επιτρέπεται η παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης αιγιαλού κ.λπ. κατά τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 2971/2001, η εκτέλεση έργων εγκατάστασης υποβρυχίων καλωδίων ηλεκτρικής ενέργειας και τηλεπικοινωνιών, για τη διασύνδεση των νησιών ή βραχονησίδων με την ηπειρωτική χώρα κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

Προβλέπεται, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης σχετικής διάταξης, για τα ανωτέρω έργα, η εφαρμογή του κανονισμού της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) όσον αφορά στα τέλη διέλευσης και χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης για την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης αιγιαλού κ.λπ., τα οποία καθορίζονται σε μηδενικό ύψος, αντί της καταβολής του προβλεπόμενου ανταλλάγματος παραχώρησης.

12. Αναστέλλεται μέχρι τις 31.03.2022, η εκτέλεση πρωτοκόλλων κατεδάφισης και διοικητικής αποβολής για τις αναφερόμενες περιπτώσεις έργων που έχουν κατασκευαστεί σε αιγιαλό, παραλία, όχθη κ.λπ.

13. Επεκτείνεται έως την 31η.12.2023 η εφαρμογή της μνημονευόμενης

οδηγίας σχετικά με το αμετάκλητο του διακανονισμού στα συστήματα πληρωμών και στα συστήματα διακανονισμού χρηματοπιστωτικών μέσων στα πιστωτικά ιδρύματα, στις επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, το δημόσιο κ.λπ., τα οποία συμμετέχουν άμεσα σε συστήματα διακανονισμού συναλλαγών, με έδρα στο Ηνωμένο Βασίλειο.

moneyreview.gr

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News