Business & Finance Παρασκευή 5/04/2024, 10:32
BUSINESS & FINANCE

Motor Oil: Η πορεία προς το μέρισμα – ρεκόρ των 1,8 ευρώ

Motor Oil: Η πορεία προς το μέρισμα – ρεκόρ των 1,8 ευρώ

Τους βασικούς παράγοντες διαμόρφωσης των οικονομικών μεγεθών τη εταιρείας και του ομίλου παρουσίασε η διοίκηση της Motor Oil κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης στους αναλυτές.

Όπως ανέφερε ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της Motor Οil, Πέτρος Τζανετάκης, η κατάσταση στην Ερυθρά Θάλασσα δεν έχει επηρεάσει ιδιαίτερα την εταιρεία καθώς ο όμιλος προμηθεύεται περίπου το 30% των προμηθειών του σε πετρέλαιο από traders περιορίζοντας τις αγορές του από την περιοχή του Κόλπου. Σχετικά με το 2024, ανέφερε ότι η εσωτερική αγορά παραμένει σταθερή στο πρώτο τρίμηνο.

Τα Δημοσιευμένα θεμελιώδη οικονομικά μεγέθη καθώς επίσης και η ανάλυση των πωλήσεων των προϊόντων της Μητρικής Εταιρίας και του Ομίλου ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. τη χρήση 2023 συγκριτικά με τη χρήση 2022 παρουσιάζονται στους παρακάτω πίνακες:

Motor Oil: Η πορεία προς το μέρισμα – ρεκόρ των 1,8 ευρώ-1

Εταιρεία

Η μείωση του κύκλου εργασιών (κατά 23,86%) τη χρήση 2023 έναντι της χρήσης 2022 οφείλεται στη μείωση του όγκου πωλήσεων κατά 4,93% (από ΜΤ 13.924.573 σε ΜΤ 13.238.383), σε συνδυασμό με το μειωμένο μέσο όρο των τιμών των προϊόντων πετρελαίου (εκφρασμένες σε Δολάρια Η.Π.Α.) κατά 18,37% σε σχέση με τις τιμές τη χρήση 2022 και την αποδυνάμωση του Δολαρίου Η.Π.Α. έναντι του Ευρώ κατά 2,68% (μέση ισοτιμία 2023: 1€ = 1,0813$ έναντι 1€ = 1,0530$ το 2022) δεδομένου ότι το μεγαλύτερο μέρος των πωλήσεων της μητρικής αφορά εξαγωγές τιμολογούμενες σε Δολάριο Η.Π.Α. 

Επισημαίνεται ότι κατά τη διάρκεια της χρήσης 2023 ο όγκος πωλήσεων των διυλισμένων προϊόντων της Εταιρίας ήταν χαμηλότερος κατά περίπου 1,4 εκατ. ΜΤ έναντι των αντίστοιχων πωλήσεων του 2022 γεγονός που οφείλεται στην χαμηλότερη παραγωγή για τις ανάγκες υλοποίησης των εργασιών του εκτεταμένης κλίμακας προγράμματος περιοδικής συντήρησης που πραγματοποιήθηκαν το διάστημα Μάϊος – Ιούλιος 2023 και αφορούσαν το σύνολο σχεδόν των μονάδων του Διυλιστηρίου. 

Ο όγκος πωλήσεων προϊόντων του Διυλιστηρίου διαμορφώθηκε σε ΜΤ 12.762 χιλ. το 2023 έναντι ΜΤ 13.842 χιλ. το 2022. Η διάθεση των προϊόντων πραγματοποιήθηκε και στις τρεις αγορές στις οποίες παραδοσιακά δραστηριοποιείται η Εταιρία (Εσωτερική, Εξαγωγές, Ναυτιλία) επιβεβαιώνοντας τον εξαγωγικό προσανατολισμό της δεδομένου ότι οι πωλήσεις Εξωτερικού και Ναυτιλίας διαμορφώθηκαν στο 81,89% του συνολικού όγκου πωλήσεων.

Επιπρόσθετα, σημαντική επίδραση στο λειτουργικό αποτέλεσμα της Εταιρίας τη χρήση 2023 είχε η αποκλιμάκωση των περιθωρίων των βασικών προϊόντων διύλισης κυρίως στο 4ο τρίμηνο της χρήσης 2023 και η αρνητική επίπτωση από την αποτίμηση των αποθεμάτων. 

Ως συνέπεια των ανωτέρω, τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) της Εταιρίας τη χρήση 2023 διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 1.080,3 εκατ. έναντι Ευρώ 1.395,7 εκατ. το 2022 (μείωση κατά 22,60%). 

Τα κέρδη προ Φόρων (EBT) διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 999,4 εκατ. τη χρήση 2023 έναντι Ευρώ 1.303,6 εκατ. τη χρήση 2022.

Τα κέρδη μετά από Φόρους (EAT) διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 786,6 εκατ. τη χρήση 2023 έναντι Ευρώ 735 εκατ. τη χρήση 2022. Επισημαίνεται ότι τα οικονομικά αποτελέσματα της χρήσης 2022 είχαν επιβαρυνθεί σημαντικά λόγω της επιβολής έκτακτης εισφοράς αλληλεγγύης ύψους Ευρώ 358,2 εκατ.  

Ομιλος

Η μείωση του ενοποιημένου κύκλου εργασιών (κατά 19,93%) τη χρήση 2023 έναντι της χρήσης 2022 οφείλεται στις ίδιες παραμέτρους που συνέβαλαν στη διαμόρφωση του κύκλου εργασιών της μητρικής.

Τα ενοποιημένα EBITDA τη χρήση 2023 διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 1.383,2 εκατ. έναντι Ευρώ 1.692,9 εκατ. τη χρήση 2022 με τη συνεισφορά των θυγατρικών Ομίλων CORAL & AVIN να ανέρχεται σε Ευρώ 96,4 εκατ. (Ευρώ 125,3 εκατ. το 2022), της θυγατρικής MOTOR OIL RENEWABLE ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. σε Ευρώ 126,4 εκατ. (Ευρώ 83,8 εκατ. το 2022), της NRG σε Ευρώ 44 εκατ. (Ευρώ 52,4 εκατ. το 2022) και της LPC σε Ευρώ 15,8 εκατ. (Ευρώ 20,3 εκατ. το 2022).
Τα ενοποιημένα κέρδη προ Φόρων (EBT) διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 1.038,5 εκατ. τη χρήση 2023 έναντι Ευρώ 1.557,5 εκατ. τη χρήση 2022. 
Τα ενοποιημένα κέρδη μετά από Φόρους (EAT) διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 806,7 εκατ. τη χρήση 2023 έναντι Ευρώ 967,2 εκατ. τη χρήση 2022.

Επενδυτική Δαπάνη

Η συνολική επενδυτική δαπάνη της Εταιρίας τη χρήση 2023 διαμορφώθηκε σε Ευρώ 207,7 εκατ. Το εν λόγω ποσό επενδυτικής δαπάνης είναι από τα υψηλότερα σε μία εταιρική χρήση στην ιστορία της Εταιρίας και το μεγαλύτερο μέρος της (περίπου Ευρώ 92 εκατ.) αφορούσε συνδυαστικά στο εκτεταμένης κλίμακας πρόγραμμα περιοδικής συντήρησης επί του συνόλου σχεδόν των μονάδων του Διυλιστηρίου, στις εργασίες αναβάθμισης και μετατροπών (revamping) στη βασική μονάδα κατεργασίας αργού για την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας του Διυλιστηρίου στα 200.000 βαρέλια ημερησίως από 185.000 βαρέλια προηγουμένως, και, σε σειρά έργων μικρότερης κλίμακας (miscellaneous) με σκοπό την ενίσχυση των όρων ασφαλείας και υγιεινής καθώς και την ενίσχυση των περιβαλλοντικών όρων του Διυλιστηρίου. Ποσό Ευρώ 42,4 εκατ. διετέθη στο έργο κατασκευής της νέας μονάδας παραγωγής προπυλενίου συνολικού προϋπολογισμού Ευρώ 125 εκατ. Επιπλέον, ποσό Ευρώ 24,6 εκατ. διετέθη στο έργο κατασκευής νέας μονάδας συμπαραγωγής ισχύος και θερμότητας υψηλής απόδοσης, δυναμικότητας 57 MW και συνολικού προϋπολογισμού Ευρώ 60 εκατ.

Η συνολική επενδυτική δαπάνη της Εταιρίας για τη χρήση 2024 αναμένεται να διαμορφωθεί σε Ευρώ 210 εκατ. με το μεγαλύτερο μέρος αυτής να αφορά: την κατασκευή της νέας μονάδας παραγωγής προπυλενίου, την κατασκευή της νέας μονάδας συμπαραγωγής ισχύος και θερμότητας υψηλής απόδοσης, τα έργα επέκτασης των λιμενικών εγκαταστάσεων του Διυλιστηρίου  και, σειρά έργων μικρότερης κλίμακας (miscellaneous) για τη διασφάλιση υψηλού βαθμού λειτουργικότητας και ευελιξίας στην παραγωγή του Διυλιστηρίου.       

Επιχειρηματικές Εξελίξεις

Ο Όμιλος, μέσω της 100% θυγατρικής εταιρίας MOTOR OIL RENEWABLE ENERGY SINGLE MEMBER S.A. (MORE), επιχειρεί ακόμα μεγαλύτερη διείσδυση και εδραίωση στον κλάδο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Ειδικότερα, η MORΕ εξαγόρασε: 

εντός της χρήσης 2023 το 75% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με την επωνυμία ΟΥΝΑΓΚΙ Α.Ε. αποκτώντας πρόσβαση σε χαρτοφυλάκιο φωτοβολταϊκών έργων στη Μακεδονία και την Κεντρική Ελλάδα, και  

τον Ιανουάριο 2024 το υπόλοιπο 25% του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΝΕΜΟΣ RES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ A.E. με την τελευταία να καθίσταται πλέον 100% ελεγχόμενη από τη MORE.

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, ο Όμιλος ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ διαθέτει σήμερα χαρτοφυλάκιο εν λειτουργία αιολικών και φωτοβολταϊκών πάρκων συνολικής δυναμικότητας 839 MW από 280 MW στα τέλη του 2021, ενώ υπάρχουν σημαντικές προοπτικές επέκτασης και ανάπτυξης καθώς η MORE διαθέτει  χαρτοφυλάκιο αδειών προς ανάπτυξη έργων ΑΠΕ συνολικής ισχύος 2,2 GW.

Τέλος, εντός του 2023 ο Όμιλος επέκτεινε τις δραστηριότητές του στον κλάδο της κυκλικής οικονομίας και ειδικότερα στον τομέα διαχείρισης στερεών υλικών και αποβλήτων καθώς ολοκλήρωσε, μέσω θυγατρικής εταιρίας, την εξαγορά της ΘΑΛΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. 

Μέρισμα

Από την εισαγωγή των μετοχών της στο Χρηματιστήριο Αθηνών το 2001, η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. έχει επιδείξει συνέπεια στην επιβράβευση των μετόχων της μέσω χρηματικών διανομών με τη μορφή προσωρινών μερισμάτων, μερισμάτων και επιστροφών κεφαλαίου. 

Η Διοίκηση της Εταιρίας, ταυτόχρονα με την υλοποίηση της επενδυτικής της στρατηγικής συνδυαστικά μέσω οργανικής ανάπτυξης και εξαγορών, παραμένει συνεπής στην πολιτική της για τη μεγιστοποίηση της μερισματικής απόδοσης των μετόχων της και θα προτείνει στην ερχόμενη Ετήσια Τακτική  Γενική Συνέλευση τη διανομή συνολικού μερίσματος για τη χρήση 2023 ποσού Ευρώ 1,80 ανά μετοχή που αποτελεί το υψηλότερο ποσό που έχει διανείμει η Εταιρία από την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Σημειώνεται ότι έχει ήδη καταβληθεί και αναγνωρισθεί ως προμέρισμα χρήσης 2023 ποσό Ευρώ 0,40 ανά μετοχή από το Δεκέμβριο του 2023 και ως εκ τούτου το υπόλοιπο ποσό μερίσματος χρήσης 2023 θα διαμορφωθεί σε Ευρώ 1,40 ανά μετοχή.

Το προτεινόμενο συνολικό ποσό μερίσματος ανά μετοχή για τη χρήση 2023 αντιστοιχεί σε μερισματική απόδοση 7,58% με βάση την τιμή κλεισίματος της μετοχής της Εταιρίας στις 29.12.2023.

moneyreview.gr

Διαβάστε επίσης:

Motor Oil: Καθαρά κέρδη 806,7 εκατ. το 2023 – Πρόταση για μέρισμα 1,8 ευρώ

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News